TOP-TRIZ، فرمول بندی و حل مسئله با نگاه کارکردگرایی

نویسندگان

چکیده

بی­شک در دنیای پر­شتاب امروز اهمیت استفاده از تکنیکهای حل مسئله بر کسی پوشیده نیست.یکی از کارامدترین و موثرترین این تکنیکها TRIZ است.TRIZ که سرواژه روسی عبارت تئوری حل مسئله­های ابداعی است، روشی منحصر به فرد و مبتنی بر دانش برای سرعت بخشیدن به فرایند حل مسئله و توسعه مفاهیم است.TRIZکه روزی تکنیکی ساده بود امروزه به یک تئوری علمی کاربردی قوی تبدیل شده است به گونه ای که کارایی خود را برای حل انواع مسئله ­ها در حوزه ­های مختلف علوم از مسئله ­های فنی گرفته تا علوم پایه، اجتماعی، سیاسی،هنر، اقتصادی و.... به اثبات رسانیده ­است. یکی از مهمترین این حوزه ­ها،مسئله­ های مربوط به افزایش کارایی و بهره ­وری سیستمهای فنی و کارگاهی است. TOP-TRIZیکی از شاخه ­های توسعه یافته­ تریز کلاسیک است که با نگاه کارکردگرایانه به مدلسازی و فرمول­ بندی تناقضاتی که درون مسئله وجود دارند می ­پردازد و راهکارهایی را برای رفع آنها ارائه می ­کند. در این مقاله سعی شده ­است به معرفی نحوه مدلسازی و فرمول­ بندی مبتنی بر کارکرد  Tool – Object – Product) TOP)مسئله و استفاده از آن برای حل مشکلی که به دنبال افزایش بهره ­وری و کارایی فرایند تولید در اثر تعویض سیستم قدیمی آبکاری میله ­ها و لوله ­های فولادی با سیستم جدید به ­وجود آمده است به عنوان رویکردی جدید در فرایند حل مسئله پرداخته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله

زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی یک عنصر چند بعدی است و به گونه‌ای ظریف به فراشناخت و حل مسئله مربوط است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع متوسطه شهر خرم­ دره در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 300  نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده...

متن کامل

اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی

مشکلات یادگیری ریاضی از این نظر مهم‌اند که همۀ کودکان نیاز دارند تا در سال‌های نخست مدرسه محاسبات ریاضی را انجام دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش حل مسئلۀ ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ این مطالعه شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر مبتلا به اختلال یادگیری...

متن کامل

تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی دزوریلا و گلد فراید بر مهارت حل مسئله دانشجویان پرستاری

  Background & Aim : Problem solving is a skill vital for life today and its learning is essential for everyone. Considering that the best way to achieve the correct habits of thinking and judgment is to use educational programs and to confront students with real issues, the aim of this study was to identify the effect of D’ zurilla & gold fried problem solving model’s training on problem solvi...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  33- 40

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021