نتایج جستجو برای "عدالت"؛"عدالت آموزشی"

تعداد نتایج: 9844  

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2019

در قانون اساسی کشورمان دراصول2، 3،19،20 و30 و همچنین درسند چشم اندازافق 1404 وهمچنین دربرنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در منشور حقوق دفاع ازحق آموزشی زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس شورای اسلامی والبته در سند تخول بنیادین آموزش و پرورش نیز به استیفای حق آموزشی زنان و دستیابی زنان کشورمان به فرصت های برابر آموزشی با رعایت شرایط و اصول حاکم در دین...

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های عدالت آموزشی برای دانش آموزان بود روش پژوهش کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی اکتشافی که حوزه پژوهش76 مورد مقالات، اسناد و کتب مندرج در پایگاهها، وب سایتها، و کتابخانه ها که به تفکیک 61 مقاله، 6 پایان نامه، 9 کتاب و سند آموزشی بود. با توجه به ادبیات نظری مؤلفه ها و مضامین استخراج گردید. روایی محتوایی پژوهش با استفاده از روش ممیزی کردن از سوی داو...

عدالت آموزشی اصطلاحی است برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با تعاملات کلاس درس ارتباط دارد. در پژوهش حاضر رابطة عدالت آموزشی ادراک‌شده با عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی شد. پس از بررسی پیشینه و مبانی نظری موضوع مشخص شد عدالت سازمانی دارای سه بعد (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای) است. از این سه نوع عدالت به منظور بررسی عدالت آموزشی بهره‌برداری شد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و ا...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بوده است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران به تعداد 10747 نفر است که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای و طبقه‏ای متناسب و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر (241 نفر دختر و 142 نفر پسر) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت آموزشی گل پر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392

هدف مطالعه حاضر بررسی ادراک عدالت آموزشی و عوامل تبیین کننده ی آن در بین دانشجویان مشهد است. ادراک عدالت آموزشی در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی سنجیده شد. روش تحقیق پیمایش و واحد تحلیل آن فرد است. نمـونه مـورد بررسی شامل 340 دانشجو هست که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تحلیل داده ها ...

بابادی عکاشه, زهرا , جمشیدیان, عبدالرسول , شریف, سیدمصطفی ,

Plan: The present research has studied the present and desired strategies for facing the challenge of providing and extending equal opportunity and educational justice in education in Isfahan. Method: This research has studied the present and desired strategies for providing and extending equal opportunity and educational justice in education in Isfahan. 126 person has selected as statisti...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2012

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی بود. در این پژوهش منظور از عدالت آموزشی، برابری فرصت‏های آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فراگیرندگان ورودی سال 1389 دوره کارشناسی‌ ارشد (آموزش الکترونیکی و آموزش کلاس محور) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می‏باشد. در این تحقیق از روش پس‌رویدادی (علّی مقایسه‌ای) است...

بابادی عکاشه, زهرا , جمشیدیان, عبدالرسول , شریف, سیدمصطفی ,

Plan: The present research has studied the present and desired strategies for facing the challenge of providing and extending equal opportunity and educational justice in education in Isfahan. Method: This research has studied the present and desired strategies for providing and extending equal opportunity and educational justice in education in Isfahan. 126 person has selected as statisti...

Introduction: Equity in education is meant providing equal educational opportunities for students that often included the equality in professors' behaviors with their students. This form of justice can improve students' performance. So, considering the importance of educational equity and the its special position in medical education, this study was performed to investigate the situation of edu...

حیدری, الهام, حیدری, معصومه, مرزوقی, رحمت‌اله,

زمینه و هدف: در محیط های آموزشی به ویژه دانشگاه ها وجود شرایط عادلانه و رعایت عدالت آموزشی می تواند در روحیه و عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان است. روش کار: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید