نتایج جستجو برای "عملکرد خانواده"

تعداد نتایج: 419  

جلیلی, بهروز ,

Family functioning in 103 neglectful and 102 non-neglectful low-families is examined using selfreport and observational measures. Neglectful mothers reported their Audiotaped as having more family conflict and less expression of feelings, but not less cohesive. Ratings of observed and Audiotaped family interactions indicated neglect families were less organized, more chaotic, less verbally expr...

علیرضا رجایی, غلامرضا خوی نژاد, مهناز شیرازی,

شریفی, خلیل , عریضی, حمیدرضا, نامداری, کورش,

 As a buffer personality characteristic against life stress events, the role and significance of psychological hardiness has been shown in several investigations. Some hypotheses and assumptions have been formulated about the formation of this important characteristic, yet this field hasn’t been studied considerably. The present research was performed on a sample of 230 participants (110 male a...

شیرین آبادی فراهانی, اعظم, پورحسینقلی, اسما, روحانی, کاملیا, مدانلو, شکوفه ,

مقدمه: عملکرد خانواده یکی از شاخص های مهم تضمین کننده کیفیت زندگی و سلامت روانی کل خانواده به شمار می رود. از آنجایی که بیماری کودک بر روی سبک زندگی و عملکرد خانواده تأثیر می گذارد، لذا مطالعه ای با هدف "تعیین عملکرد خانواده در والدین کودکان مبتلا به سرطان" انجام شد. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در بخش های سرپایی و بستری سه بیمارستان وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در بهار...

ژورنال: اعتیاد پژوهی 2010
امیری, محمد مهدی , زکی‌‌ئی, علی , سعیدی, مژگان , مرادی, طاهره , کماسی, سعید ,

Aim: Among ingredients of success of family and decreasing mental and social damages are be some skills in the family. This study was aimed The Relationship between life skills (self awareness, interpersonal relationships, and decision making) and, family performance in addicted women of Kermanshah city. Methods: The research design of current study was correlation method. Research population w...

اسلامی, احمد علی, حسن زاده, اکبر, میرزایی علویجه, مهدی, نصیرزاده, مصطفی, شریفی راد, غلام رضا ,

مقدمه: سوء مصرف مواد به عنوان یک پدیده اجتماعی و از مشکلات سلامتی عصر حاضر می باشد. افزایش روز افزون وابستگی به مواد را م یتوان در روابط فرد با خانواده جستجو کرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی مبتنی بر الگوی عملکرد خانواده مک مستر انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی می باشد که در دو گروه از جوانان مذکر شهر اصفهان شامل 183 نفر...

زمینه و اهداف: : جو حاکم بر خانواده زمینه‌ساز بسیاری از مسائل افراد در تمامی مراحل زندگی بالاخص دوران تحصیل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان عملکرد خانواده با خودتنظیمی تحصیلی در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی با جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال تحصیلی 1394-1393 انجام گرف...

هدف: این مطالعه برای مشخص نمودن عملکرد سیستم خانواده های دارای جوان معتاد انجام گرفت. روش: جامعه ی آماری تحقیق، خانواده های دارای "جوان معتاد" و خانوادهای بدون "جوان معتاد" است. در مجموع، 60 خانواده (پدر، مادر، و جوان 20 تا 30 خانواده) در بررسی شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه ی بالینی خانواده، پرسش نامه ی هم بستگی و انعطاف پذیری خانواده و پرسش نامه ی محیط خانواده...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2008
دکتر حیدر تورانی, صادق رشتیانی,

این پژوهش در زمینه بررسی«رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان دوره سه‌ساله متوسطه شهر کنگاور » بوده و هدف آن شناخت عملکرد خانواده در تعیین رابطه عملکرد و ابعاد گوناگون آن با میزان سرسختی روان‏شناختی فرزندان می باشد. روش پژوهش‌ توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. . یافته‌های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد خانواده و سرسختی روان‌شناختی در کل نمونه و گروه‌های پسران...

ژورنال: روانشناسی مدرسه 2017

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و خودکارآمدی دانش‌آموزان با سازگاری اجتماعی آنها انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه این پژوهش شامل 250 نفر از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر امیریه بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه­های سازگاری بل، خود کارآمدی عمومی‌ و ابزار سنجش کارکرد خانواده استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانوا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید