نتایج جستجو برای "ناگویی هیجانی"

تعداد نتایج: 113  

یکی از اهداف پژوهش ها در رویکردهای مختلف روان‌شناسی، شناخت عواملی است که در آسیب‌پذیری افراد نقش دارند. بررسی و شناسایی عوامل آسیب‌پذیری روانی و بدنی در پیشگیری تشخیص و اتخاذ روش درمانی، جهت­گیری تازه‌ای به وجود می‌آورد. افراد ممکن است آسیب‌پذیری‌های روان‌شناختی و جسمانی ویژه ای داشته باشند که آن‌ها را مستعد اختلال های روانی و جسمانی کند. ناگویی هیجانی یکی از این متغیرهای آسیب‌زا است. هدف پژوهش...

ژورنال: پژوهنده 2014
دکتر محمدعلی محمدی‌فر, , دکتر محمود نجفی, , مرجان شاهی, ,

سابقه و هدف: اصطلاح ناگویی هیجانی (Alexithymia) اولین بار در سال 1972 توسط سیفنئوس (Sifneos)، برای توصیف خوشه‌ای از نشانگان شامل کاهش توانایی برای نامیدن و ارتباط برقرار کردن با عواطف و پریشانی عاطفی، نشانگان جسمانی و افکار با جهت‌گیری بیرونی مطرح شد. مطالعه‌ی حاضر با هدف پیش‌بینی ناگویی هیجانی بر اساس اضطراب و سرشت و منش، در دانش-آموزان دبیرستانی انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی، از ن...

ژورنال: :اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2015
محمد علی بشارت, مرضیه مسعودی, مسعود غلامعلی لواسانی,

یکی از اهداف پژوهش ها در رویکردهای مختلف روان شناسی، شناخت عواملی است که در آسیب پذیری افراد نقش دارند. بررسی و شناسایی عوامل آسیب پذیری روانی و بدنی در پیشگیری تشخیص و اتخاذ روش درمانی، جهت­گیری تازه ای به وجود می آورد. افراد ممکن است آسیب پذیری های روان شناختی و جسمانی ویژه ای داشته باشند که آن ها را مستعد اختلال های روانی و جسمانی کند. ناگویی هیجانی یکی از این متغیرهای آسیب زا است. هدف پژوهش...

چکیدههدف پژوهش حاضر پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ناگویی هیجانی بود. روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر سبزوار درسال تحصیلی 95-1394 بودند. تعداد 330 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، پرسشنامة بهزیستی روان‌شناختی ریف و پرسشنامة راهبردهای مقابله...

جوربنیان, افسانه, عبدی, رضا, چلبیانلو, غلامرضا,

Objectives Alexithymia, as a personality trait, causes malfunctioning in individuals in three areas of recognizing emotions, describing emotions, and defective objective thinking. The present study aims to investigate the role of these three abnormal personality dimensions introduced in the 5th volume of the Diagnostic and Statistical Guide for Mental Disorders in the prediction of aspects of a...

ژورنال: شناخت اجتماعی 2013

  مقدمه و  هدف: پژوهش­های مختلف، نتایج متفاوتی را در خصوص ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در زنان و مردان ارائه  کرده­اند. در این راستا، هدف این پژوهش، تعیین تفاوت ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در بین دانشجویان کارشناسی بود. روش: به این منظور، 284 دانشجوی مقطع کارشناسی (123 پسر و 161 دختر) در رشته ­های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس دانشجویان، پرسشنامه­...

باباپور خیرالدین, جلیل, صبوری مقدم, حسن, عبدالمحمدی, کریم,

زمینه و هدف: جسمانی‌کردن، یک اختلال شبه‌جسمی است که معاینات پزشکی قادر به توضیح علت آن نمی‌باشد. پژوهش حاضر با هدف روشن‌ساختن نقش ویژگی‌های شخصیت و ناگویی هیجانی در اختلال جسمانی کردن انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. در این بررسی، 350 نفربه روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه‌های شخصیتی ویرایش‌شده (NEOPI-R)NEO و پرسشنامه...

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی ناگویی هیجانی بر ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج در نیمسال دوم تحصیلی 96-1395 است .روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی خوشه‌ای و نمونه پژوهش در برگیرنده ی 314 نفر از دانشجویان می باشد. ابزار پژوهش مقیاس‌های ناگویی هیجانی تورنتو (1986)، افسردگی بک (1987) و اعتیا...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی 2013
نعیمه ماشینچی عباسی, سعیده خلیل زاد بهروزیان, تورج هاشمی,

مقدمه و  هدف: پژوهش­های مختلف، نتایج متفاوتی را در خصوص ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در زنان و مردان ارائه  کرده­اند. در این راستا، هدف این پژوهش، تعیین تفاوت ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در بین دانشجویان کارشناسی بود. روش: به این منظور، 284 دانشجوی مقطع کارشناسی (123 پسر و 161 دختر) در رشته ­های علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس دانشجویان، پرسشنامه­ ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - پژوهشکده سیستم های هوشمند (علوم شناختی) 1393

هدف: مطالعه حاضر با هدف پیش¬بینی ناگویی هیجانی براساس اضطراب و سرشت و منش در دانش¬آموزان دبیرستانی انجام شد. مواد و روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) بود. نمونه شامل 300 (152دختر و 148 پسر) دانش¬آموز دبیرستانی شهرستان سمنان بود که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه¬ی ناگویی هیجانی تورنتو، پرسشنامه¬ی سرشت و منش کلونینجر و پرسشنامه¬ی صفت – حالت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید