نتایج جستجو برای آرزوهای شغلی

تعداد نتایج: 15254  

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی (مشتمل بر آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده) با آرزوهای شغلی و حرفه‌ای (شامل شایستگی کارکردی ـ فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات و تأثیر سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خودمختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل) در کارکنان شاغل در سازمانهای وابسته به وزارت نفت در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع همبستگی ب...

ژورنال: شناخت اجتماعی 2013

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روند تحول آرزوهای شغلی کودکان می­ باشد. به این منظور 179 دانش آموز (85 دختر و 94 پسر) از نواحی 5 ‌گانه آموزش و پرورش اصفهان به شیوه­ی نمونه­ گیری خوشه­ ای مرحله­ ای انتخاب شدند. روش جمع­ آوری داده­ ها مصاحبه­ ی نیمه سازمان­یافته بود. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس و مقایسه ­ی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت مشاهده شده در ن...

ژورنال: مشاوره کاربردی 2016

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی آرزوهای شغلی صفات، شخصیت و معنویت در پیش‌بینی موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی بود. 357 (242 زن و 115 مرد) دانشجوی دانشگاه اصفهان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های موفقیت مسیر شغلی، آرزوهای شغلی، شخصیت و معنویت پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 22-SPSS و روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ت...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی 2013
فاطمه سمیعی, ایران باغبان, محمدرضا عابدی, علیرضا صادقیان,

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روند تحول آرزوهای شغلی کودکان می­ باشد. به این منظور 179 دانش آموز (85 دختر و 94 پسر) از نواحی 5 گانه آموزش و پرورش اصفهان به شیوه­ی نمونه­ گیری خوشه­ ای مرحله­ ای انتخاب شدند. روش جمع­ آوری داده­ ها مصاحبه­ ی نیمه سازمان­یافته بود. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس و مقایسه ­ی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت مشاهده شده در نم...

ژورنال: :جامعه شناسی کاربردی 0
سید علی سیادت, دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفه..., استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران..., استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزا...,

چکیدهاین پژوهش با هدف تع یین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی (مشتمل بر آموزش، تفاه م، حمایت همکاران و چشم اندازآینده) با آرزوهای شغلی و حرفه ای (شامل شایستگی کارکردی  فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات و تأثیر سازمانی، امنیتجغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خودمختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل) در کارکنان شاغل در سازمانهای وابستهبه وزارت نفت در شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمد. پژوهش از نوع همبستگ...

  امید به انتخاب شغل مناسب در بین دانش آموختگان، یکی از عامل­های مهم در تضمین سودمندی و موفقیت آینده آنان به شمار می­آید. هدف از این پژوهش، تبیینتأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغلدانشجویان رشته کشاورزی پس از دانش­آموختگی­شان می­باشد. جامعه آماری 180 تن از دانشجویان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در هشت گرایش تحصیلی که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند و با استفاده...

ژورنال: روانشناسی مدرسه 2020

هدف از این پژوهش، بررسی مدل رابطه کیفیت زندگی مدرسه، آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی با واسطه‌گری بهزیستی ذهنی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش­آموزان دختر پایه دهم شهرستان شهرکرد تشکیل دادند که تعداد 357 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کیفیت زندگی مدرسه، بهزیستی ذهنی، آرزوهای شغلی ...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2016
ارسلان ایرجی راد, الهه ملک‌زاده‌ نصرآبادی,

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. ابزار گردآوری داده­ها شا...

ژورنال: مدیریت ورزشی 2014

هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر مکنون جامعه‌پذیری سازمانی و مؤلفه‌های آن بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی در بین کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس است. جامعۀ آماری کارکنان ادارۀ کل تربیت­بدنی استان فارس (81=N) بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان برابر 66 نفر بود که 72 پرسشنامه بین کارمندان توزیع شد که 70 پرسشنامۀ آن قابل استفاده بود. به‌منظور گردآوری داده­ها از یک پ...

ژورنال: جهانی رسانه 2016

این مقاله در باره جشنی منصوب به آتش است که بنا بر اعتقاداتی یکی از چهار عنصر سازنده جهان می باشد. ابن سینا در کتاب قانون مدعی است که دو عنصر سنگین، یعنی خاک و آب، سازندةاعضای بدن و دو عنصر سبک، یعنی آتش و هوا، سازندةروح هستند. اهمیت آتش در هر دو فرهنگ ارمنی و ایرانی از دیر باز جایگاهی ویژه داشته است. ریشه­های جشن تیارن آراج را در بین ارامنه باید در دوران ما قبل پذیرش مسیحیت یافت، که بعدها با سا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید