نتایج جستجو برای آزمون اصلح

تعداد نتایج: 114284  
ژورنال: تدریس پژوهی 2018

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی‌پذیری موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون اصلح متغیرهای طبقه‌ای با استفاده از کدگذاری در رگرسیون چند متغیری می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی کلیه مهارت‌آموزان ماده 28 سال 94-95 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنها 2823 نفر می‌باشد. حجم نمونه 341 نفر تعیین شد. نمونه با استفاده از روش خوشه‌ا...

این پژوهش با هدف تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، همه مهارت‌آموزان ماده 28 سال تحصیلی 95-94 دانشگاه فرهنگیان به تعداد 2823 نفر بود. با توجه به پراکندگی جامعه در تمام استان‌های کشور، از نمونه در دسترس استفاده شد و مهارت‌آموزان استان خراسان رضوی به تعداد 19...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

مطالب مورد بحث و بررسی در این رساله عبارت است از : علم کلام چیست ؟ موضع گوناگون در باره علم کلام،علم کلام چرا و چگونه پدید آمد؟ فرقه های مهم کلامی، مباحث مقدماتی که برای ورود به مسئله ((اصلاح و اصلح)) باید تمهید کرد، لطف و ارتباط آن با ((صلاح و اصلح .))

Introduction: In this study, we reviewuated and compared three routine methods for the measurement of urinary protein concentrations with a view to find a suitable method to prevent, diagnose and monitor renal disease under circumstances with limited resources. Materials and Methods: Two modifications of the Trichoroacetic acid (TCA) turbidimetric method read at 405 and 620 nm and the sulfosali...

ژورنال: مهندسی مکانیک 2016

در این مقاله آزمون غیرمخرب نشت‌یابی به اختصار معرفی شده است. این آزمون برای تشخیص خروج مایعات و یا گازها از اجزای تحت فشار استفاده می‌شود. آزمون‌های نشتی جهت اطمینان از سلامت قطعات الکترونیکی مهروموم‌، شیرآلات فشاربالا، دستگاه‌های لوله‌کشی و جوش‌های بدون نشتی استفاده می‌شوند. سازوکارهای نشت‌یابی و روش‌های آن، ‌که تاکنون مورد بررسی پژوهشگران و متخصصان بوده، بسیار متنوع‌اند و با توجه به نوع نشتی ...

آزاده بلوکی, اسماعیل مام شریفی, سمیه شعبانی, علی دلاوران,

زمینه: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی انجام و اجرا شده است. نمونه مورد مطالعه را 350 نفر از پاسخ دهندگان آزمون تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند و تعداد 30 سوال از سوالات آزمون نظری آزمون گواهینامه رانندگی که به روش تصادفی ساده استخراج شده بودند به عنوان نمونه سوالات مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی ویژ...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2004
پوریا بقائی مقدم,

توجه به آزمون های اینترنتی زبان در مجامع آزمون سازی دنیا رو به گسترش می باشد. چنانکه در کنفرانس های اخیر (TRC این موضوع عنوان بسیاری از مقالات و گزارش ها بوده" و در بسیاری از دانشگاه های دنیا .UCLA و هاوائی موضوع اصلی تحقیق محققان علم آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی می باشد. هدف از این مقاله آشنا کردن دانشجویان و مدرسین ایرانی با این حرکت رو به گسترش در دنیای رو به پیشرفت امروزی است. با توجه به ...

هدف پژوهش حاضر،  بررسی تأثیر طول دوره نگهداری، اندازه و ارزش بر رابطه نوسان‌پذیری و بازده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381 تا 1392 است. فلذا درخصوص  آزمون رابطه فوق از روش تحلیل پرتفوی استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه نوسان‌پذیری (انحراف معیار) و بازده در میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است. همچنین، با استفاده از سنجه متوسط قدر ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود