× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای آزمون سازی واژگان

تعداد نتایج: 221819  
پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1393

این پایان نامه به آزمون و آزمون سازی میپردازد که از مقوله های مهم سنجش آموزش زبان و ارزیابی کلیه عناصر زبانی است.با طرح آزمون مطابق با استاندادها و استناد به نتایج آنالیز شده آن میتوان به نقاط قوت و ضعف استاد و دانشجو و همچنین عوامل داخلی و خارجی آموزشی و کاربردی بودن روش تدریس، هدف و منابع آموزشی و ... پی برد.هدف این کار بررسی تاثیر استانداردسازی آزمون به صورت عملی و تئوری در درس واژگان است، چ...

ژورنال: :زبان و زبان شناسی 2007
سیدبهنام علوی مقدم,

در این مقاله به ارتباط بین صرف و واژگان پرداخته می شود و نیز به مسئلة تولید کلمات بالفعل و بالقوه و محل ساخت و نگه داری آنها اشاره ای می گردد. همچنین بسامد واژه های با قاعده و بی قاعده مورد مطالعه قرار می گیرد. زایایی صرفی از منظر کمیت و کیفیت، بررسی و در پایان نیز رابطة بسامد و کاربردشناسی مطالعه می شود.

ژورنال: تعاون و کشاورزی 2010
ابوالفضل بختیاری, جواد محمد قلی‌نیا,

در دنیای جدید، زبان به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط بشری، از پیچیدگی خاصی برخودار شده است و روز به روز در رشته‌های گوناگون علمی و حوزه‌های مختلف اجرایی تخصصی‌تر می‌شود. با توجه به شرایط و اولویتهای برنامه‌ای کشور و اهمیت‌یابی بخش تعاون در برنامه‌ریزی‌های کلان و همچنین توسعه علمی رشته مطالعات تعاون در دانشگاههای گوناگون داخلی، توجه به بازنگری تعاریف و واژگان بخش تعاون با رویکرد بهنگام سا...

احمد عابدی, حمیدرضا عریضی, زرین السادات خادمی, صفورا یزدچی,

در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی روایی، پایایی و هنجار یابی آزمون های استعداد عمومی GATB پرداخته شود. بدین منظور از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه تحقیق را کلیه دانش آموزان پایه ی اول دبیرستان شهر اصفهان تشکیل داده است، که از میان 32771 دانش آموز تعداد 1200 دانش آموز به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. 600 نفر دانش آموز دختر پایه ی اول دبیرستان و600 نفر دانش آموز پسر پایه ی اول ...

هدف: ارزیابی واژگان از مهم‌ترین اجزای شاخص‌های غربالگری و ارزیابی زبان است. واژگان درکی، همبستگی بالایی با هوش‌بهر کلامی فرد دارد و معیاری برای پیش‌بینی موفقیت‌های تحصیلی آینده کودک، به ویژه در زمینه خواندن می‌ باشد. هدف این پژوهش ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان است. روش بررسی: این پژوهش از نوع ساخت آزمون و توصیفی –  تحلیلی است که ...

مسعود ربیعى آستانه,

بررسى دیدگاه‌هاى گوناگون درباره واژگان بیگانه در قرآن و معرّفى آثار مربوطه است. در این نوشتار این پرسش مطرح شده است که آیا در قرآن واژه‌هاى دخیل )وارداتى از زبانهاى دیگر غیر عربى( نیز به کار رفته یا همه واژگان آن عربى ناب است؟ در صورت مثبت بودن این پاسخ، آیا این نوعى کاستى براى قرآن شمرده نمى‌شود؟ نویسنده با پذیرش راه‌یابى واژگان غیر عربى به قرآن و نقد ادله مخالفان آن و نیز پاسخ شبهه کاستى قرآن ...

ژورنال: تحقیقات مالی 1994
دکتر حسین عبده تبریزی, پرویز صداقت,

ژورنال: تحقیقات مالی 1994
حسین عبده تبریزی, پرویز صداقت,