نتایج جستجو برای آزموﻥهای همبستگی ناپارامتری

تعداد نتایج: 61131  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر 1393

اندازه وابستگی و ارتباط آن با مفهوم همبستگی از مفاهیم اولیه در آمار است. مطالعه ارتباط این دو مفهوم در توزیع های پیوسته و گسسته آماری بسیار مهم می باشد. در حالت خاص بررسی اندازه وابستگی و ارتباط آن با مفهوم همبستگی برای توزیع هایی مانند نرمال به عنوان یک رابطه دو طرفه بیان می شود که توسط ضریب همبستگی‎ ‎r‎ ‎‏می تواند براورد شود. اما در بسیاری از توزیع ها لزوماً دارای یک رابطه دو طرفه نمی باشد و ا...

اصغری جعفرآبادی, محمد , محمدی, مومنه ,

There are situations in medical studies, wherein it is impossible to use the methods based on normal distribution (parametric methods). This paper objects to introduce common nonparametric methods and the inferences based on the methods in medical studies. Principles and method of calculations along with the software codes for common nonparametric methods and inference based on them were presen...

ژورنال: :مجله دیابت و متابولیسم ایران 0
محمد اصغری جعفرآبادی, mohammad asghari jafarabadi departmen..., momeneh mohammadi 2. department of an...,

در مطالعات علوم پزشکی، موقعیت های وجود دارند که امکان استفاده از روش های متداول مبتنی بر توزیع نرمال (روش های پارامتری) وجود ندارد. هدف از این مقاله ارائه روش های متداول ناپارامتری و انجام استنباط مبتنی بر آن ها می باشد. مبانی و نحوه انجام محاسبات و همچنین کدهای نرم افزاری مربوط به روش های متداول ناپارامتری و استنباط مبتنی بر آن ها برای مثال های مطالعات علوم پزشکی به همراه ملاحظات انتخاب آزمون ...

ژورنال: مجله علوم آماری 2018

روش‌های متعددی برای خوشه‌بندی داده‌های بیان ژن دوره‌ای زمانی وجود دارد ولی محدودیت‌هایی برای این روش‌ها وجود دارد که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به عدم در نظر گرفتن همبستگی در طول زمان و زمان‌بر بودن محاسبات اشاره داشت. در این مقاله با معرفی مدل‌های اثرات آمیخته‌ی ناپارامتری و نیمه‌پارامتری، این همبستگی در طول زمان در نظر گرفته شده و با استفاده از اسپلاین تاوانیده، حجم محاسبات به طور چشم‌گیری کاهش ی...

در سال­های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین­ الملل تمرکز کرده ­اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی­گیرد و هم­زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی­یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه تجاری ایران با استفاده از تصریح الگوی جاذبه شبه­پارامتری طی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1377

فصل اول را به تکامل نظریه همبستگی و تاریخچه آن اختصاص داده ایم. در فصل دوم برآورد درستنمایی ماکسیمم ضریب همبستگی از جامعه ای نرمال دو متغیره، را بدست آورده ایم و تفسیری هندسی از آن، به عنوان تابعی از زاویه بین دو بردار مشاهده، ارائه داده ایم. در فصل سوم توزیع ضریب همبتسگی پیرسون را بدست آورده ایم و نشان داده ایم که ضریب پیرسون، برآوردگری اریب برای p، می باشد. همچنین برای ضریب همستگی جامعه، p نظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایه 1391

روش بیز تجربی ناپارامتری برای برآورد پارامتر نامعلوم? معرفی شده است. این روش، برآوردگربیز تجربی برای پارامتر نامعلوم ? و ریسک پسین مینیمم مربوطه به آن را در فرم بسته بدون برآورد تابع چگالی پیشین نامعلوم پارامتر نامعلوم با استفاده از برآورد تابع چگالی کناری آماره بسنده، برای ? را می دهد. در چنین روشی به برآورد تابه چگالی پسین هم نیاز نمی باشد. برآوردگرهای بیز تجربی و ریسک پسین مینیمم نرخ شکست تو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

در این پایان نامه در مورد استنباط ناپارامتری بیز و کاربردهای آن در مدلهای خطی بحث می کنیم. حالتی را در نظر می گیریم که توابع توزیع مجهول، به خاطر پارامترهای تصادفی خود متغیرهای تصادفی هستند . به وسیله اندازه های احتمال تصادفی، می توانیم توزیعهای پیشین مختلفی را برای توابع توزیع تصادفی در نظر بگیریم.این رساله شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد. در فصل اول نمونه گیری گیبس را که یک نوع الگوریتم می ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید