× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای آشکارسازی تک کاربره

تعداد نتایج: 27223  
رسول بخش دامنی, ماهرخ غنی شایسته, معصومه نصیری کناری,

-

رسول بخش دامنی, ماهرخ غنی شایسته, معصومه نصیری کناری,

-

ژورنال: :مهندسی صنایع و مدیریت 0
ماهرخ غنی شایسته, گروه برق - دانشکده فنی، دانشگاه ارومی..., دانشکده ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی ش..., دانشکده ی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف,

-

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده برق و کامپیوتر 1391

در این پایان نامه به بررسی روش های آشکارسازی در سیستم های mc-cdma می پردازیم. با توجه به ماهیت آشکارسازی در این سیستم ها، تکنیک های آشکارسازی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم نمود: آشکارسازی سیگنال ارسالی یک کاربر مطلوب بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد سایر کاربران تداخل کننده که از آن ها به عنوان آشکارساز های تک کاربره یاد می شود و همچنین آشکارسازی سیگنال ارسالی همه ی کاربران فعال موجود در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سجاد مشهد - دانشکده برق 1390

در این پایان نامه کانالهای ازرمق افتادگی مرکب را که در آن پدیده سایه و ازرمق افتادگی چندمسیره همزمان با هم اتفاق می افتد مورد بررسی قرار می دهیم. توزیع های احتمالاتی ناکاگامی، رایلی، رایس به خوبی می توانند ازرمق افتادگی چند مسیره را مدل کنند و پدیده سایه را نیز عموما با توزیع نرمال لگاریتمی مدل می کنند. تلاش هایی در مدل کردن همزمان ازرمق افتادگی و سایه با استفاده از توزیع رایلی- نرمال لگاریتمی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1386

چکیده ندارد.

الهه حافظی, علی مقدم زاده, محمد علی بشارت,

خشم، به عنوان هیجانی بنیادین با تهدید و ارزیابی منفی مرتبط است و محققین، نشخوار خشم را به عنوان سازه ای مرتبط با خشم معرفی کرده اند و افراد ناگو‌هیجان از نشخوارگری به عنوان راهی برای تنظیم و مدیریت خشم و هیجان های منفی خود استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، استفاده از آشکارسازی هیجانی نوشتاری به منظور کاهش نشخوار خشم در افراد ناگوهیجان بود.بدین منظور    طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1391

قبلاً نشان داده شده است که در کانال های چندکاربره با شرط حداقل نرخ ارسالی‏‏، برای کانال های پخش با فرض محوشوندگی رایلی‏، رایس و ناکاگامی برای گیرنده های مختلف‏، ظرفیت کاربری (یا به عبارتی حداکثر تعداد کاربرانی که می توانند بطور همزمان فعال باشند) ‏بصورت لگاریتمی دوگانه مقیاس بندی می شود بعبارتی برای توزیع های فوق بترتیب بصورت ‎$ ln (p ln n)/r_{min} $‎‏، ‎$ ln (2 p ln n)/r_{min} $‎ و ‎$ ‎ln(‎frac...

اسماعیل جنگجو, حسین کلباسی, حیدر فری‌پور, راحله خطیری, زهرا درریز, مجتبی اسماعیل‌نیا, نوراله علی‌اکبری,

نمونه بلورهای 2BaCl و Eu:2BaCl از پودرهای 2BaCl و 2EuCl با خلوص به ترتیب برابر با 99.995%  و 99.99%  درصد در بوته­های گرافیتی و در اتمسفر خشک رشد داده شدند. نتایج تجزیه­ی پرتو ایکس به وسیله­ی دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)، خلوص فاز و تشکیل فاز اورتورومبیک در بلور را تأیید کرد. مقدار ناخالصی با استفاده از دستگاه پلاسمای جفت شده­ی القایی (ICP) تعیین گردید...