نتایج جستجو برای آموزش فردی

تعداد نتایج: 83822  

محمود مرادی عباس‌آبادی,

این مقاله به نحوة برخورد مدرس زبان با تفاوتهای فردی زبان‌آموزان می‌پردازد. در بخش اول برخی‌از مهمترین تفاوتهای فردی به طور خلاصه مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش دوم دو روش جهت برخورد با مسأله بررسی می‌شود. به طور اخص، این مقاله به این موضوع می‌پردازد که معلمی که تقاوتهای فردی را در تدریس خود مدّنظر قرار می‌دهد آیا باید تدریس خود را با زبان‌آموز منطبق و زبان‌آموز را با یادگیری منطبق سازدو یا این ...

مطهری, مرضیه, اصغری پور, نگار, مظلوم, سید رضا, مقصودی پور زید آبادی, شاهرخ,

Abstract Background and purpose: Interpersonal conflicts in clinical environments wastes many resources and have adverse effects on professional communication. Assertiveness skill is an important component of communication skills that helps in reducing interpersonal conflicts. This study was conducted to determine the effect of assertiveness training on nurses’ interpersonal conflicts. Mate...

ژورنال: فناوری آموزش 2012
اشرف السادات شکر باغانی, رسول کردنوقابی, طوبی صفری همت آبادی, فاطمه احمدی,

به منظور بهبود فرآیند یادگیری و تثبیت آموخته­ها، توجه به تفاوت­های فردی فراگیران الزامی است. نظام آموزش فردی (PSI) یکی از روش­های آموزشی است که به روشنی تفاوت­های فردی یاد گیرنده را لحاظ می­نماید. در این پژوهش کیفیت یادگیری فیزیک را با نظام آموزش فردی و نظام آموزش سنتی مورد مقایسه قراردادیم. بدین منظور،  طرح درس مبتنی بر PSI برای مبحث  انتخابی از کتاب درسی فیزیک پایه دوم متوسطه طراحی شد. برای ن...

مقدمه: سلامت جامعه در گرو تأمین نیازهای بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی زنان است. یائسگی بخشی از زندگی زنان است که در بهداشت باروری اهمیت ویژه‌ای دارد و برنامه آموزشی مناسب به منظور بهبود رضایت جنسی ایشان ضروری است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش فردی و گروهی بر رضایت جنسی زنان یائسه انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 94-1393 بر روی 60 زن یائسه در شهرستان اند...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2005
نوشته دیان ابرگ, ترجمه فاطمه مکی زاده,

ژورنال: :فناوری آموزش 2012
فاطمه احمدی, طوبی صفری همت آبادی, اشرف السادات شکر باغانی, رسول کردنوقابی,

به منظور بهبود فرآیند یادگیری و تثبیت آموخته­ها، توجه به تفاوت­های فردی فراگیران الزامی است. نظام آموزش فردی (psi) یکی از روش­های آموزشی است که به روشنی تفاوت­های فردی یاد گیرنده را لحاظ می­نماید. در این پژوهش کیفیت یادگیری فیزیک را با نظام آموزش فردی و نظام آموزش سنتی مورد مقایسه قراردادیم. بدین منظور،  طرح درس مبتنی بر psi برای مبحث  انتخابی از کتاب درسی فیزیک پایه دوم متوسطه طراحی شد. برای ن...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0
سید رضا مظلوم, seyyed reza mazlom lecturer, departme..., marzieh motahari msc student in nursi..., shahrokh maghsoudi poorzaid badi lect..., negar asgharipour assistant professor...,

چکیده سابقه و هدف: تعارضات بین فردی در محیط‏های بالینی موجب اتلاف منابع و اثرات سوء در ارتباطات حرفه ای می‏شود. ارتقای مهارت‏های ارتباطی می‏تواند به کاهش تعارضات کمک کند. جرأت‏ورزی یکی از اجزای مهارت‏های ارتباطی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی برسطح تعارضات بین فردی پرستاران انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی، 60 پرستار بیمارستان امام رضا(ع) شهر ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 1391

در ایران تلویزیون جایگاه خاصی دارد و بسیاری از خانواده ها تنها سرگرمی خود را تلویزیون می دانند. تلویزیون یک الگوی یادگیری اجتماعی است و مردم از راه "یادگیری مشاهده ای" الگوهای بسیاری را از این رسانه می-آموزند و به آن عمل می کنند. این رسانه، وسیله ای برای همسان کردن نگرشها و رفتار مخاطبان است. در این میان سریال های تلویزیونی جزء پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی هستند که تأثیر عمیقی را بر مخاطب...

ژورنال: روانشناسی مدرسه 2016

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر میزان حساسیت بین فردی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. طرح پ‍‍‍‍ژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود، به روش نمونه‌گیری خوشه­ای تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه  آزمایشی و کنترل (هر گروه 15نفر) اختصاص یافتند، گروه آزمایش تحت 4 جلسه­ی 90 دقیقه ای آموزش حل مسئله قرار ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید