نتایج جستجو برای آموزش گروهی

تعداد نتایج: 78023  

حسن زاده, فرزانه, فیروز, محبوبه, مظلوم, سید رضا , کیمیایی, سید علی,

Background and purpose: The most important underlying cause of death in diabetic patients is the lack of self-care. One way to assess self-care skills in diabetic patients is the measurement of glycated hemoglobin (HbA1c). Different training programs are implemented to improve self-care behavior, however, the role of nurses in such trainings and counseling is neglected. The aim of this study wa...

 زمینه: با توجه به ‌این‌که درمان دارویی برای هراس اجتماعی استفاده می‌شود، لذا از روش آموزش گروهی مدیریت استرس و شناخت درمانی گروهی به منظور کاهش هراس اجتماعی استفاده شد. هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس و شناخت درمانی گروهی بر هراس اجتماعی دانشجویان است. روش: این پژوهش مطالعه شبه تجربی است، جامعه پژوهش در این تحقیق دانشجویان پسر رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی‌همدا...

معتمدی, هادی, نوشادی, شمسیه,

مقدمه: اختلال مصرف مواد، پدیده‌ای اجتماعی است و تحقیق در حوزه اعتیاد نیازمند داشتن ابزارهای بومی با پایایی و روایی مناسب است. این مطالعه با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه نگرش جوانان به مواد انجام شده است. روش: در این تحقیق پیمایشی، نمونه‌ای به حجم 510 نفر از دانشجویان 17 دانشگاه سراسر کشور و با استفاده از نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه‌های موجود، مخزن اولیه گویه‌ها طر...

افشاری پور, گیتی, بهرام نژاد, فاطمه, شیری کهنو, محمود, عسکری, پروانه, فتحی, آرزو,

Abstract Background & Aim: The formation of self-perception during this period can have a significant effect on adolescents’ growth and development; as such, diabetes can be a serious hazard for adolescents’ self-perception. This study aimed to investigate the effect of group training and e-learning on self -perception among adolescents with diabetes. Material & Methods: This ...

معتمدی, هادی, نوشادی, شمسیه,

مقدمه: اختلال مصرف مواد، پدیده‌ای اجتماعی است و تحقیق در حوزه اعتیاد نیازمند داشتن ابزارهای بومی با پایایی و روایی مناسب است. این مطالعه با هدف ساخت و رواسازی پرسشنامه نگرش جوانان به مواد انجام شده است. روش: در این تحقیق پیمایشی، نمونه‌ای به حجم 510 نفر از دانشجویان 17 دانشگاه سراسر کشور و با استفاده از نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه‌های موجود، مخزن اولیه گویه‌ها طر...

مهدی زارع بهرام آبادی, مهدیه بهنام, کیانوش زهراکار,

هدف: پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر افزایش سازگاری زنان متأهل بود. در این پژوهش، جامعه آماری، زنان متأهل شرکت‏ کننده در جلسات آموزش مهارت‏های زندگی در خانه‏ های سلامت منطقه 6 در سال 1391 بودند. روش:حجم نمونه 30 نفر بود که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه در معرض پیش‏آزمون قرار گرفتند و آموزش خودکارآمدی برای گروه آزمایش اجرا شد. بعد از آموزش از دو گرو...

Objectives: The rapid growth of the population, especially in developing countries, has led to adulthood phenomenon, which poses as one of the challenges of the public health. Therefore, it is necessary to pay close attention to this age group. This age group mostly suffers from  psychological and physical problems. Psychologists have devised a variety of measures for tackling with these p...

هدف پژوهش مطالعه اثربخشی آموزش برنامه شادمانی فوردایس بر اشتیاق شغلی بهورزان بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 28 بهورز بود که به صورت تصادفی از بین بهورزان شهرستان کیار انتخاب و به صورت تصادفیدر دو گروه آزمایش (14 نفر) و کنترل (14 نفر) جایگزین شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ اشتیاق شغلی اترخت بود. گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش ...

ژورنال: ارمغان دانش 2017
خجسته مهر, رضا, رجبی, غلامرضا, سودانی, منصور, مهدی زاده تواسانی, علی,

چکیده زمینه و هدف: افزایش اعتیاد در جامعه و گرفتاری‌های ناشی از آن و تقاضای افراد برای بهبود مشکلات معتادین، نشان‌دهنده نیاز اشخاص به مداخلات و آموزش‌های تخصصی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب بر کیفیت زندگی معتادان بود.  روش بررسی: پژوهش مورد نظر از نوع روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه مردان معتادی بود که در...

ژورنال: فناوری آموزش 2009

معماری گروهی موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماری امروز محسوب می­شود. همان طور که    می­دانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعه‌ای از افراد عمل نمی‌کند، بلکه به نحوی از توانمندی‌های مجموع افراد فراتر می‌رود. در این­گونه طراحی، ساختمان، گست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید