× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای اخلاق حرفه ای

تعداد نتایج: 246072  
ژورنال: حسابداری مدیریت 2019

اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر تردید حرفه­ای حسابرس است. بدین منظور تأثیر پنج ‌مؤلفه اصول و ضوابط حرفه­ای، استقلال و بی‌طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت ...

حیدری مقدم, رشید , رضایی طاویرانی, مصطفی , فاضلی باوند پور, فاطمه سادات , فاضلی, زینب , مظفری, مصیب ,

خلاصه: امروزه مسئولیت های اخلاقی در طیفی ازمسئولیت های فردی - شخصی تا مسئولیت های فردی - شغلی گسترده شده است. اخلاق حرفه ای یکی از مسائل اساسی در جوامع بشری بشمار می آید. اگر تعریف جامعی از اصول اخلاقی ارایه شود، افراد حرفه ای در هر شغلی می توانند تصمیم بگیرند که چه رفتاری منطقی و غیر منطقی است، کدام عمل اخلاقی و کدام یک غیر اخلاقی است. در جامعه پزشکی طرح بحث اخلاق به دلیل اهمیت حرفه پزشکی...

بحث عملکرد مهندسان در جامعه ، وظایف و مسئولیتهایی که مهندسان در توسعه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی دارند و وجود طبقه مهندسان در سطوح مختلف مدیریت و برنامه ریزی کشور سبب شده است تا توجه به علوم انسانی و تأکید بر نقش آن در تربیت مهندسان طی دو دهه گذشته در صدر بازنگری و اصلاح برنامه¬های آموزش مهندسان قرار گیرد. از آنجا که تربیت در جهان کنونی و عصر دانایی فقط با آموزش میسر نیست، تکیه این نوشتار بر داش...

اگر عملکرد مهندسان در جامعه به دو بخش فنی و رفتاری تقسیم شود، خصوصیات فنی به دانش، سطح علمی و تجربه بر می گردد و تصمیم گیری های اولیه در مورد اعمال و اجرای دانش به رفتار آنان متهی می شود. رفتار بر اصول، عقاید و تربیت فرد متکی است که آن را نیز در دو بخش حرفه ای و انسانی می توان بیان داشت. بخش حرفه ای به اجرای استانداردها و رعایت دستورالعمل ها و معیارهای فنی بستگی دارد و بخش انسانی به اصول فردی م...

ژورنال: صنعت و دانشگاه 2018

چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به کسب موفقیت راهبری نهاد دانشگاه  منجر شود. هدف مطالعه پیش رو، تعیین جایگاه اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی است. در این نوشتار ...

ژورنال: مطالعات رسانه ای 2012
بیتا شاه منصوری, علی اکبر فرهنگی,

رعایت اصول اخلاق حرفه ای مبحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این توجه حاکی از آن است کهضرورت این پدیده در میان حرفه های مختلف احساس شده است. اما به نظر می رسد این ضرورت هنوز در صنعت تبلیغات احساسنشده است و دست اندرکاران تبلیغات کشور به قوانین و مقرراتی که دیگر حرفه ها و صنایع در زمینه تبلیغات پرداخته اند و گرتهبرداری هایی که از قوانین و مقررات سایر کشورها انجام شده است ...

رجبی آلنی, جواد, رجبی, طاهر, غفاری, فرزانه,

سابقه و هدف:  اخلاق حرفه ای از موضوعاتی است که در سالهای اخیر به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. با این حال در آثار طبی کهن ایران، منابع ارزشمندی در این زمینه وجود دارد که مورد غفلت واقع شده است. در این مقاله سعی بر آن است که برخی کدهای اخلاقی در کتاب المعالجات البقراطیه ابوالحسن طبری حکیم قرن 4 هجری مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش‌ها: این پژوهش به روش مروری- تحلیلی  و با رویکرد توصیفی ...

ژورنال: یافته 2018

Background : Medical professional ethics is a structured discipline to address ethical issues and provide appropriate medical solutions. The purpose of this study was to design a professional ethics model for physicians. Finding effective components in professional ethics was carried out with a qualitative approach, in which there was no predetermined framework, such as a theory or model, and t...

Introduction: Nursing profession, including science has always been known as the conscience of the health care system. They provide nursing  without any discrimination and judgment toward the clients. Because providing care to respect the dignity and rights of human beings and ethics, is an integral part of the health care system. The present study aims at promoting professional ethics...