نتایج جستجو برای ارزش کارکنان

تعداد نتایج: 55117  

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود...

زمینه و هدف: ارزش های نهادینه شده زیر ساخت تحقق آرمان ها و اهداف سازمان می باشند. با توجه به وجود تفات های مختلف در بافت نیروهای دانشگاه های علوم پزشکی و رسالت آنها در تولید علم و درمان بیماری ها، این مطالعه با هدف استفاده از الگوی سیستم ارزشی آلپورت در شناخت ارزش های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای حل برخی از مشکلات آن اجرا شده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در پائیز 1391 در ...

کارکنان یکی از منابع مهم شرکت ها و منبع اصلی سرمایه فکری هستند؛ از اینرو عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هزینه های کارکنان اطلاعات مربوط به کارکنان را ارائه میکند و یکی از بزرگترین اجزاء سود می باشد. در اینجا این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که آیا این جزء سود، محتوای اطلاعاتی فراتر از محتوای اطلاعاتی سود به تنهایی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به 98 شرکت در طی...

ژورنال: :مدیریت بهره وری 0

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر ارزش یابی کارکنان شبکه ی بهداشت و درمان هشترود در بهبود عملکرد سرمایه ی انسانی آنان در سال 1386  صورت پذیرفته است.  پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی با نگرش مقطعی بوده و برای انجام آن تعداد 101 نفر از کارکنان به صورت نمونه گیری گروهی و تصادفی از بین 337 نفر جامعه ی آماری پژوهش نتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه ی محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. علاوه بر توص...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت منابع انسانی 0

برای فهم آن چه در سازمان اتفاق می افتد و این که چرا انسان ها این گونه رفتار می کنند؟ چرا چنین تصمیم می گیرند؟ و سؤالاتی از این قبیل، بایستی فرهنگ سازمان را مورد مطالعه قرار داد و تا فرهنگ یک سازمان به درستی شناسایی نشود، توفیق چندانی در تحلیل پدیده های سازمان به دست نخواهد آمد. این مقاله، در راستای پژوهشی به منظور شناخت ارزش های فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان ورودی دهه های اول، دوم و سوم شاغل ...

ژورنال: :اخلاق در علوم و فناوری 0

زمینه: هدف تدوین ارزش های اخلاقی در سازمان بروز رفتار اخلاقی کارکنان سازمانی است؛ بروز رفتار اخلاقی زمانی صورت می پذیرد که ارزش های اخلاقی بتوانند موانع رفتار اخلاقی در سازمان را از بین ببرند. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ادبیات این حوزه و ارائه مدلی جهت ارزیابی تحقق این هدف است، در تحقیق حاضر سعی شده است تا از طریق تعریف متغیرهای میانجی موثر بر رفتار اخلاقی و بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی د...

ژورنال: :دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2015
بیتا مشایخی, زینب خاک نجاتی,

کارکنان یکی از منابع مهم شرکت ها و منبع اصلی سرمایه فکری هستند؛ از اینرو عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هزینه های کارکنان اطلاعات مربوط به کارکنان را ارائه میکند و یکی از بزرگترین اجزاء سود می باشد. در اینجا این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که آیا این جزء سود، محتوای اطلاعاتی فراتر از محتوای اطلاعاتی سود به تنهایی دارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به 98 شرکت در طی...

ژورنال: :اخلاق در علوم و فناوری 0
محمود رضا اسماعیلی, گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اق..., گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اق...,

(مقاله پژوهشی) زمینه: جست وجوی راه هایی برای افزایش کارایی و به کارگیری حداکثر توانایی های کارکنان در جهت تحقق هدف های سازمانی یکی از موضوعات و دغدغه­های همیشگی مدیران و صاحب­نظران علم مدیریت بوده است. هدف این پژوهش، تبیین چارچوب علمی و کاربردی برای بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز مبتنی بر معنویت محیط کاری است. روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید