نتایج جستجو برای ارزیابی کیفی ترجمه

تعداد نتایج: 164520  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده زبانشناسی 1389

جهان بر اساس تکثر وجود آدمی، فرهنگ ها، و زبان ها قوام یافته است. بشریت تنها در شکل جمع آن وجود دارد. این بدین معناست که برای جهان شمولی، همیشه باید مسئله تکثر و چندگانگی را نیز مدنظر داشت. تنش و کنش موجود میان جهان شمولی و چندگانگی تضمین می کند که عمل ترجمه، عملی بی پایان است. ترجمه همواره به مثابه یک عمل پایان ناپذیر، نه نشانه ای بر شکست و ناکامی که نشانه ای بر امید و تداوم است. لذا هیچ گاه از...

  یکی از نکاتی که در آموزش ترجمه اهمیت بسزایی دارد کیفیت اظهار نظر یا واکنش استاد نسبت به ترجمه دانشجوست. در این مقاله برآنیم که دو شیوه عمده اظهار نظر در کلاس‌های آموزش ترجمه یعنی اظهار نظر ساده و اظهار نظر تفصیلی را توضیح دهیم و سپس بر اساس خطاهای عمده‌ای که در ترجمه دانشجویان در کلاس‌های ترجمه مشاهده کرده‌ایم، الگویی برای ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه کنیم. به اعتقاد ما اگر استاد ترجمه با این خط...

جدیدی, مجید,

ABSTRACT As the price of film, chemical materials and amortization of the machines consist of the 80% out of the whole expenses in a radiography ward, thus failure in providing the desirable radiography films, economically, imposes much expence to the treatment and health system.to analyse the radiography damaged films or rejected ones, is introduction to perform the quality control ...

اسماعیلی, مریم , عبادی, عباس , ولینی, سینا , پارسا یکتا, زهره ,

زمینه و هدف: مراقبت مؤثر در بالین، هدف اصلی آموزش پرستاری است. از طرفی ارزشیابی صحیح بالینی دانشجویان همواره از جمله سخت‌ترین کارهای مربیان بالینی پرستاری می‌باشد. با توجه به نیاز آموزش به وجود ابزارهای معتبر و پایا جهت ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان، این پژوهش با هدف ترجمه و روان‌سنجی مقیاس ارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در ایران انجام شده است. روش‌کار : این مطالعه، یک مطالعه مقطعی ب...

ژورنال: زبان پژوهی 2010
حافظ نصیری, عبدالحسین فقهی,

ارزیابی حلقه رابط تئوری و عمل ترجمه است.نکته‌گوئی‌ها و کلی‌گوئی‌ها در این عرصه بسیار است.حتی در مدل‌های مختلف ارزیابی، معیارهایی که برای ترجمه خوب و ارزیابی ذکر شده، گاه بسیار کلی بوده، از همین‌رو راه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته‌اند.این مشکل در خصوص متون ترجمه شده از عربی به فارسی و بالعکس که از نظر مباحث تئوری ضعف دارد، حادتر است.تلاش ما در این مقاله آن است که معیارهایی دقیق‌تر و جزئی‌نگر ب...

ارزیابی و تحلیل انتقادی مقاله‌های علمی نقش بارزی در گسترش دانش و ارتقای کیفی پژوهش­های علمی دارد؛ از همین رو، ضرورت دارد نشریه­های علمی براساس رویکردهای ارزیابی مقاله‌های پژوهشی نقد شوند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی، مقاله­های مجلۀ «پژوهش­های ترجمه در زبان و ادبیات عربی» از شمارۀ 6 تا 17 را براساس رویکرد ساختاری ارزیابی مقاله بررسی کند. بنابراین، با استفاده از پرسش...

ژورنال: :منطق پژوهی 0
غلامرضا ذکیانی, استاد یار دانشگاه علامه طباطبائی,

ارغنون ارسطو در حدود یازده قرن پس از پیدایش، به زبان عربی ترجمه شد و دانشمندانی چون فارابی و ابن سینا پس از آشنایی با همین ترجمه ها، دست به خلق آثار منطقی در جهان اسلام زدند. و همین آثار سبب پیدایش و بالندگی منطق در میان مسلمین گشت. تحلیل و ارزیابی نخستین ترجمه های ارغنون سبب می شود از یکسو با اهتمام مسلمین به میراث یونانی در سده های نخستین و از سوی دیگر با میزان صحت و دقت این ترجمه ها آشنا شوی...

چکیده قضاوت درباره‌ی درستی فرایند پژوهش و کیفیت محصول نهایی، در پژوهش‌های کیفی، مستلزم معیارهای ارزیابی کاملاً متفاوتی است. پژوهشگران کیفی به معیارهای ارزیابی آثار پژوهشگران کمّی معترض‌اند و آنها را رد می‌کنند. پژوهشگران کیفی معیارهای بدیلی را تدوین کرده‌اند که با اهداف پژوهش آنان متناسب است. مقاله‌ی حاضر به کاوش در معیارهای بدیلی که برای پژوهشگران کیفی مطرح شده‌اند پرداخته، نشان می‌دهد که با وج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید