نتایج جستجو برای استاندارد حسابرسی

تعداد نتایج: 39790  

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع، میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. این نوشتار، بررسی چسبندگی دستمزدهای حسابرسی، تعدیلات مربوط به تفاوتهای افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و عوامل ساختاری موثر بر انحراف حق الزحمه های حسابرسی از مدل استاندارد آن شامل: بیش اطمینانی مدیریت و پاداش هیات مدیره می...

ژورنال: حسابداری مدیریت 2014

این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر اعمال الزامات استاندارد حسابرسی تجدید نظر شده 700 در کاهش فاصلهانتظارات حسابرسی و افزایش نقش و اهمیت حسابرسی در جامعه می پردازد. پژوهش های متعددی در سال هایاخیر حاکی از وجود و تداوم فاصله انتظاراتی حسابرسی می باشند(گلد و همکاران، 2012 ). اگرچه حرفه حسابرسیهمواره تلاش های متعددی را جهت کاهش این فاصله انتظاراتی داشته است، ولی به نظر می رسد که این تلاش هاچندان موثر و...

ژورنال: :حسابداری مدیریت 2014
هاشم نیکومرام, فریدون رهنمای رودپشتی, علی اکبر نونهال نهر,

این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر اعمال الزامات استاندارد حسابرسی تجدید نظر شده 700 در کاهش فاصلهانتظارات حسابرسی و افزایش نقش و اهمیت حسابرسی در جامعه می پردازد. پژوهش های متعددی در سال هایاخیر حاکی از وجود و تداوم فاصله انتظاراتی حسابرسی می باشند(گلد و همکاران، 2012 ). اگرچه حرفه حسابرسیهمواره تلاش های متعددی را جهت کاهش این فاصله انتظاراتی داشته است، ولی به نظر می رسد که این تلاش هاچندان موثر و...

ژورنال: :حسابداری مدیریت 0
هاشم نیکومرام, ندارد فریدون رهنمای رودپشتی, ندارد علی اکبر نونهال نهر, ندارد,

این پژوهش به بررسی تجربی تأثیر اعمال الزامات استاندارد حسابرسی تجدید نظر شده 700 در کاهش فاصلهانتظارات حسابرسی و افزایش نقش و اهمیت حسابرسی در جامعه می پردازد. پژوهش های متعددی در سال هایاخیر حاکی از وجود و تداوم فاصله انتظاراتی حسابرسی می باشند(گلد و همکاران، 2012 ). اگرچه حرفه حسابرسیهمواره تلاش های متعددی را جهت کاهش این فاصله انتظاراتی داشته است، ولی به نظر می رسد که این تلاش هاچندان موثر و...

هدف این تحقیق ارزیابی فاصله انتظاراتی میان حسابرسان و دو گروه استفاده کننده در درک پیام های منتقل شده توسط گزارش حسابرسی استاندارد است. سودمندی گزارش های حسابرسی نزد استفاده کنندگان از آن، به طور قابل توجهی وابسته به درک مناسب ایشان نسبت به اهداف و محدودیت های حسابرسی و همچنین تفسیر مناسب اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در گزارش حسابرسی می باشد. در همین راستا با بهره گیری از ادبیات پژوهشی و مطالعات...

ژورنال: :دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 0
یحیی حساس یگانه, دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی مصطفی ..., کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طب...,

هدف این تحقیق ارزیابی فاصله انتظاراتی میان حسابرسان و دو گروه استفاده کننده در درک پیام های منتقل شده توسط گزارش حسابرسی استاندارد است. سودمندی گزارش های حسابرسی نزد استفاده کنندگان از آن، به طور قابل توجهی وابسته به درک مناسب ایشان نسبت به اهداف و محدودیت های حسابرسی و همچنین تفسیر مناسب اصطلاحات تخصصی مورد استفاده در گزارش حسابرسی می باشد. در همین راستا با بهره گیری از ادبیات پژوهشی و مطالعات...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصاد 1390

باتوجه به اینکه استانداردهای حسابرسی درایران به طور کامل ترجمه استانداردهای بین المللی حسابرسی می باشند و همچنین عدم تطبیق کامل آن بافضای تجاری کشور ما به این دلیل که قوانین هر کشور به طور کامل با فضای تجاری کشور دیگر تطابق ندارد همچنین عدم آماده بودن فرهنگ حسابرسی ، عدم توجه به ماهیت وجودی حسابرسی، مشکلات و چالش های دیگر ، بین سطح تئوری با دیدگاه حسابرسان مستقل در اجرای کامل استانداردهای حسابر...

ژورنال: پژوهش حسابداری 2014

در اغلب کشورها موسسات حسابرسی متعددی بر فعالیتها و هزینه‌های دولتی نظارت داشته و یا حسابرسی می‌نمایند. این موازی کاری،فرصتها و مشکلاتی برای این موسسات ایجاد می‌کند. از طرفی ممکن است بین فعالیت موسسه عالی حسابرسی کشور مربوطه و سایر موسسات حسابرسی، دوباره‌کاری و همپوشانی و حتی احتمالاً تعارض وجود داشته باشد، از طرف دیگر فرصت همکاری آموزشی، اشتراک اطلاعات و متدلوژی حسابرسی و نیز فرصت انجام حسابرسی ...

در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر رابطه میان پیچیدگی حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 (یعنی 234 مشاهده) به‌عنوان نمونه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید