نتایج جستجو برای اظهارنامه اجمالی

تعداد نتایج: 3749  

گرامی, مریم ,

با ظهور و گسترش شبکه جهانی اینترنت به ویژه طی سالهای اخیر، بیشتر افراد، سازمانها، شرکتها و دولتها در سراسر جهان از این فن آوری بهره برده اند. به طوری که جوامع امروزی شاهد ظهور پدیده هایی مانند تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، پول الکترونیکی و نظایر آن بوده اند. دولتها برای رفع نیاز شهروندان و ارتقای سطح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1388

گاهی اوقات اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود دلیلی ندارند ویا اینکه دلیل دارند و علاوه برآن از اظهارنامه هم استفاده وبه آن استناد می کنند ، به این صورت که قبل از طرح دعوی، برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال ومطالبی را به طرف مقابل به طور رسمی اعلام می نمایند . واز او تقاضای پاسخ می کنند ،اما اینکه جایگاه حقوقی اظهارنامه ارسالی مذکور چیست وتا چه اندازه می تواند در اثبات دعاوی مفید وموثر باشد ؟ از مسائل...

معنوی الله, عزالدین, نقش تبریزی, فیروز, نوربخش, جواد,

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

تئودورمونو T.Monod, فرج الله محمودی,

طرح گابریل Gabriel(1938‘ 1938 الف) نشان می دهد که ریگ لوت (1) ‘ توده ماسه ای بزرگ شرقی «توده ماسه ای درهم ومغشوش و غیر قابل عبوری » بوده است. با وجود این همین محقق در سال 1952 (یادداشت 68 صفحه 309) نظریاتی درمورد اقدام به یک عبور احتمالی را رائه می دهد. با توجه به آمد وشد عملی کاروانهای شتر با مسافات طولانی ومدتهای زیاد ‘ 22 یا 27 روز بدون آب در صحرا (2) من از سالها قبل به بازدید تپه های ماسه ا...

قرائی زاده, محمدرضا,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

مهریار, محمد,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: اثر 2004
قرائی زاده, محمدرضا,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: اثر 1987
مهریار, محمد,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید