نتایج جستجو برای اعتماد نهادی

تعداد نتایج: 16091  

هدف اصلی تحقیق حاضر ارتباط سرمایه‌ی ‌فرهنگی با اعتماد به نهادها و سازمان‌ها بوده است. روش این تحقیق کمّی و از تکنیک پیمایش استفاده شده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل 384 نفر از جوانان14-29 سال شهر شیراز است که با روش نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله­ای انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش‌نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS انجام شده است. هم‌چنین برای ارزیابی اعتبار و پایایی ...

سید صمد حسینی, سید مهدی الوانی,

اعتماد شاخصی از سرمایة اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می‌کند و در تحقق نظم اجتماعی و نیز زندگی روزمره، عنصری ضروری و حیاتی به شمار می‌آید. در جوامعی که اعتماد بالایی وجود دارد، مسئولیت‌پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه دیده می‌شود و در جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت دیده می‌شود. از این رو موفقیت سازمان‌های امروزی در گرو اعتمادسازی است...

ژورنال: :مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی 0
مجید موحد, majid movahed روح الله مظفری, rohollah mozafari سمانه علیزاده, samane alizadeh سیدعبدالحسین نبوی, seyed abdolhosein nabavi,

هدف اصلی تحقیق حاضر ارتباط سرمایه ی فرهنگی با اعتماد به نهادها و سازمان ها بوده است. روش این تحقیق کمّی و از تکنیک پیمایش استفاده شده است. حجم نمونه در این پژوهش شامل 384 نفر از جوانان14-29 سال شهر شیراز است که با روش نمونه­گیری خوشه ای چندمرحله­ای انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار spss انجام شده است. هم چنین برای ارزیابی اعتبار و پایایی پرسش ن...

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکردِ خودِ این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی ...

این پژوهش رابطۀ بین سطح فساد و میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی را بررسی می‌کند. فرضیۀ مقاله آن است که حکومت‌های کارا (با کیفیت حکومت زیاد)، با کاهش سطح فساد سبب افزایش اعتماد نهادی و اجتماعی می‌شوند. برای آزمون این فرضیه از سه دسته داده استفاده شده است. این مقاله با استفاده از داده‌های ثانویه نگارش شده است. داده‌های مربوط به نبودن فساد، از داده‌های سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص فسادICRG، ش...

آرین قلی‌پور, علی پیران‌نژاد,

در سایه گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، مبادلات بین انسان‌ها از راه دور، جایگزین تعاملات چهره به چهره سنتی شده است. در این مبادلات که تکنولوژی بین ملت و دولت فاصله مکانی و زمانی به وجود ‌آورده است، میزان اعتماد ممکن است دچار نوسان شود. از آنجائیکه وجود اعتماد زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک می باشد، این مقاله درصدد است تا اثرات دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تاثیر آن بر میزان اعتماد به دول...

اولین و مهم­ترین عامل در سرمایه­ گذاری توجه به امنیت و اعتماد می­ باشد. اعتماد سرمایه­ گذاران به سازمان­ ها و نهادهای اجتماعی به­ ویژه سازمان­ های بخش دولتی که از آن تحت عنوان «اعتماد نهادی» یاد می­ کنند، نقش بسیار مهمی در گرایش نسبت به سرمایه­ گذاری به ویژه در واحدهای گردشگری دارد. استان گلستان به­ عنوان یکی از استان­ های مقصد گردشگری دارای واحدهای گردشگری متنوعی می­ باشد که سرمایه­ گذاران آن ...

خلیل غلامزاده, محمود شارع پور, نادر رازقی,

در این مقاله رابطه انواع اعتماد شامل اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی، اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی را با اعتماد اجتماعیمورد بررسی قرار داده و سعی کردهایم به این سؤال پاسخ دهیم که انواع اعتماد چه رابطهای با اعتماد اجتماعی دارند. روش بررسیدراین پژوهش پیمایش است. در این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران در نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86به عنوان جامعهآماری در نظر گرفته شدند و تعداد 45...

ژورنال: :فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2014
آرمان حیدری,

اعتماد اجتماعی از الزامات زندگی اجتماعی در دوران مدرن محسوب می شود. یکی از مهمترین انواع اعتماد، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی، بیانگر اعتماد مردم به نهادها و سازمانهایی است که وظیفۀ تدوین، اجرا و نظارت بر قانون، اطلاع رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارند. در این مقاله تأثیر کیفیتِ عملکرد خود این نهادها بر اعتماد نهادی جوانان شهر یاسوج مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی، پیمایشی ...

ژورنال: :برنامه ریزی و توسعه گردشگری 0
غلامرضا خوش فر, استادیار گروه علوم اجتماعی و سیاسی، د...,

اولین و مهم­ترین عامل در سرمایه­ گذاری توجه به امنیت و اعتماد می­ باشد. اعتماد سرمایه­ گذاران به سازمان­ ها و نهادهای اجتماعی به­ ویژه سازمان­ های بخش دولتی که از آن تحت عنوان «اعتماد نهادی» یاد می­ کنند، نقش بسیار مهمی در گرایش نسبت به سرمایه­ گذاری به ویژه در واحدهای گردشگری دارد. استان گلستان به­ عنوان یکی از استان­ های مقصد گردشگری دارای واحدهای گردشگری متنوعی می­ باشد که سرمایه­ گذاران آن ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود