× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای افزایش آگاهی

تعداد نتایج: 201088  

پژوهش حاضر، با هدف سنجش تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) به روش شبه تجربی در قالب طرح دو گروهی (آزمایش و کنترل) با پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دبستان‌های شهر اصفهان به تعداد 26572 نفر، تشکیل می‌دهد. که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌...

اصل هاشمی, احمد,

  Background and Objective : Now day’s natural disasters are one of the most important sustainable development. Lack of preparedness bring about substantial property and lose of lives in the world. Some ties not affordable. Water pollution, refugees and increase in the case of vector, are considered of effects of the pheromone. To reduce if undesirable programming is necessary .Thereby assess...

سعیده زمردی, نرگس صارمی پور, پری ناز بنی سی,

هدف:  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر افزایش تحمل ناکامی و کاهش افسردگی در زنان دارای همسر معتاد مراجعه کننده به مرکز مشاوره در کرج بود.  روش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش همسران معتادان مراجعه کننده به مرکز مشاوره در کرج بودند که شامل 100 نفر بودند. طبق روال...

پژوهش حاضر، با هدف سنجش تأثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت ساله شهر اصفهان (با تأکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) به روش شبه تجربی در قالب طرح دو گروهی (آزمایش و کنترل) با پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دبستان‌های شهر اصفهان به تعداد 26572 نفر، تشکیل می‌دهد. که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌...

ژورنال: طب جانباز 2016
ابوالمعالی, خدیجه, شجاعیان, مریم,

اهداف: کاهش سلامت روانی و پایین‌آمدن سطح سرمایه روان‌شناختی جانبازان در اثر آسیب‌های ناشی از جنگ، یکی از چالش‌های امروز روان­درمانی در حوزه کمک به جانبازان است که نیازمند توجه بیشتری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثرات ذهن‌آگاهی مبتنی بر شناخت‌درمانی بر افزایش ابعاد سرمایه روان‌شناختی (تاب­آوری، خودکارآمدی، خوش­بینی و امید) جانبازان انجام شد. مواد و روش ­ها: در این پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آ...

ژورنال: امداد و نجات 2009
ثقفی نیا, مسعود, حائریان, علی اصغر, دانیال, زهرا, قمیان, زهره,

مقدمه: آموزش همگانی مقابله با سوانح نیازمند طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسبی است که ارتباط مؤثری با مخاطبان خود برقرار سازد و آگاهی‌های لازم و اساسی را برای آنها فراهم آورد. این پژوهش با توجه به انتشار جزوه‌های آموزشی جمعیت هلال‌احمر به منظور بالابردن میزان آگاهی مردم، درصدد بررسی میزان موفقیت این ابزار آموزشی مقابله با اثرات سوانح طبیعی بر افزایش آگاهی افراد نسبت به سوانح می‌باشد. روش‌ها...

زمینه و هدف: خشونت علیه زنان در سراسر جهان دیده می‌شود. مطالعات نشان داده است که خشونت ارتباط زیادی با خودکارآمدی دارد. بنابراین، تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی علیه آن‌ها در شهر گرگان هدف این پژوهش بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آمون پس‌آزمون بر روی 91 زن همسردار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌شهر گرگان در زمستا...

Background and purpose:  One of the most serious problems experienced by adolescents and young adults is the lack of assertive behavior. In order to have an assertive behavior it is necessary for an individual to be aware of self and his/her abilities, and to have an effective perception of the environment. Among the mindfulness training methods, the most common one is the mindfulness-base...