× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای اقلیم کشاورزی

تعداد نتایج: 47458  
ژورنال: اقتصاد کشاورزی 2020

تغییر اقلیم تغییر برگشت‌ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی وسیعی دارد و به دنبال آن دامنۀ اثرگذاری گسترده بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله منابع آب و کشاورزی می‌باشد. در این میان، حساس بودن شرایط زیستی در مناطق خشک سبب می‌شود آثار تغییرات اقلیمی در این نقاط، ملموس‌تر و شدیدتر خود را نشان دهد و به علت این حساسیت مطالعه اثرات تغییر اقلیم در این مناطق ضرورت دوچندان...

اقلیم در حال تغییر است و پیش‌بینی‌های مختلف نیز حاکی از تسریع روند تغییر اقلیم در آینده می‌باشد. در­صورتی‌که کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی از توانایی و ظرفیت مناسب برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد. نظام‌های ترویجی می‌توانند نقش به­سزایی در افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم داشته باشند. لذا، ...

ژورنال: زراعت دیم ایران 2015
ادی دپائو, عبدالعلی غفاری, وحیدرضا قاسمی,

هدف از پهنه‌بندی اگروکلیمای ایران با روش یونسکو، ارائه تصویری گویا از نقش کلیدی اقلیم در تولیدات زراعی به دست‌اندرکاران بخش کشاورزی از جمله تولیدکنندگان، محققان، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران است. نقشه‌های ترسیمی با استفاده از میانگین داده‌های دراز مدت (98- 1973) بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی، تشعشع و سرعت باد ایستگاه‌های هواشناسی اصلی داخلی و کشورهای همجوار از منابع متعدد جمع‌آوری و به محیط GIS...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده جغرافیا 1391

چکیده: این مطالعه در سال 91-1390 به منظور بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر روی محصول گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس انجام شده است. روش تحقیق در این پایان نامه ترکیبی از میدانی ـ تحلیلی بوده است. برای انجام آن ابتدا داده های مورد نیاز از منابع مکتوب معتبر تا حد امکان فیش برداری شد و یا از سازمانهای مختلف تولید داده، نظیر سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، cdc و جهاد کشاورزی اخذ گردید. سپس یک مزرعه آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386

چکیده ندارد.

هدف این مطالعه ارزیابی پایداری سیاست‌های سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی است. به لحاظ روش‌شناسی، این تحقیق در دو مرحله متوالی به انجام رسیده است که مرحله نخست آن با هدف شناسایی و استخراج فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌ روی سیاست‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی مبتنی بر پارادایم تحقیق کیفی و با بهره‌گیری از تکنیک‌ گروه‌های کانونی و مصاحبه با 17 نفر از کارشنا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1371

حوزه آبریز دشت یزد-اردکان با مساحت 12054 کیلومتر مربع دراستان یزد واقع است این منطقه بعلت واقع بودن در زیر مرکز فشار زیاد جنب استوائی دارای بارندگی کم و نوسانات درجه حرارت زیاد است اولین روز یخبندان در دشت مورد مطالعه ازاواسط آبان تادهه اول آذر شروع و تااواسط اسفند الی اوایل فروردین ماه ادامه می یابد. میانگین ساعات آفتابی ماهانه از 124 ساعت در دی ماه تا 368 ساعت در تیرماه متغیراست . جهت غالب وز...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی زراعت دیم ایران 2015
عبدالعلی غفاری, وحیدرضا قاسمی, ادی دپائو,

هدف از پهنه بندی اگروکلیمای ایران با روش یونسکو، ارائه تصویری گویا از نقش کلیدی اقلیم در تولیدات زراعی به دست اندرکاران بخش کشاورزی از جمله تولیدکنندگان، محققان، برنامه ریزان و تصمیم گیران است. نقشه های ترسیمی با استفاده از میانگین داده های دراز مدت (98- 1973) بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی، تشعشع و سرعت باد ایستگاه های هواشناسی اصلی داخلی و کشورهای همجوار از منابع متعدد جمع آوری و به محیط gis...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1390

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای درحال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف ای...