نتایج جستجو برای الگوریتم ازدحام ذرات

تعداد نتایج: 38650  

علی مروتی شریف آبادی, فائزه اسدیان اردکانی,

بهینهسازی چیدمان قطعات کاربردهای فراوانی در صنایع برش ورق فلزی، برش الوار، تولیدشیشه، کاغذ و پوشاک دارد و به دلیل اهمیت کاهش ضایعات، روش های زیادی برای حل اینمسأله ارائه شده است. یکی از بهترین روشها استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات میباشد.در این پژوهش، مسألهی برش دوبعدی با تقاضا مورد بررسی قرار میگیرد. در این مسأله باید با برشورق های مستطیل شکل بزرگ، مستطیلهای کوچکتر مورد نیاز به نحوی ...

انتقال حرارت و هزینه دو پـارامتر مهـم در طراحی مبدل‌ها بشمار می‌روند. از طرفی، در اغلب مسائل مهندسی، اهداف مورد نظر برای بهینه سازی در تعارض با یکـدیگر هسـتند. بطوریکـه بـا بهبـود یـک هدف، هدف دیگر بسمت نا مطلوب پیش می‌رود، این مسئله در ایـن نوع از مبادله کن گرما نیـز وجـود دارد بطوریکـه بـا افـزایش انتقـال حرارت (مطلوب)، سطح حرارت، هزینه و افت فشار نیـز بـالا مـی رود. بنابراین بجای یک جواب دست...

ژورنال: اقتصاد مالی 2012

این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه‌‌یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه‌گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- ‌واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید"  استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده‌های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار ت...

حسینعلی, فرهاد, مسگری, محمدسعدی, واعظی, سمانه, کاویاری, فرناز,

گسترش روز افزون شهر‌نشینی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه موجب توسعه‌ی هر چه بیشتر مناطق شهری می‌گردد. رشد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها، از عوامل عمده‌ی این توسعه می‌باشند. با انجام برنامه‌ریزی دقیق، توسعه شهری به سمت و سوی مناسب هدایت خواهد شد. توسعه‌ی مناسب شهر نیز موجب می‌گردد، امکانات شهری به‌صورت مناسب در سطح شهر فراهم شده و از سوی دیگر آسیب کمتری به طبیعت وارد شود. برای انجام برنامه‌...

این مقالۀ پژوهشی به‌منظور تعیین ضریب فنریّت و میرایی سیستم تعلیق کابین تراکتور ITM285 با هدف افزایش راحتی کاربر تراکتور انجام شد. تجزیه و تحلیل‏ها باتوجه به میانگین مربع پاسخ شتاب در باند یک‌سوم اکتاو و سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) انجام پذیرفت. بهینه‏سازی پارامترهای سیستم تعلیق با روش بهینه‏سازی ازدحام ذرات (PSO) روی مدل 2 درجۀ آزادی سیستم تعلیق کابین تراکتور در نرم‌افزار MatLab در محدودۀ ...

Forecasting tax revenues is vitally important issue for optimal allocation of taxable resources, planning and budgeting in national and regional levels and knowing the potential national participation in public expenditures.  The classical optimization based on mathematical methods may not be reliable in real world and mostly inefficient and inapplicable in complicated world due to their...

ژورنال: فرآیند نو 2017

در بیشتر موارد تعیین همزمان مقدار بهینه پارامترهای موثر در طراحی خطوط لوله بسیار مشکل است. لذا یافتن راه حلی که بتواند بطور هم زمان چند تابع هدف مستقل را که به چند پارامتر مشترک وابسته اند را بهینه نماید، بسیار با اهمیت است. هدف این مقاله بهینه نمودن ضخامت، قطر و سرعت سیال دریک خط لوله با مشخصات معلوم می باشد که با تعریف دو تابع هدف هزینه و دبی عبوری سیال و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چند...

با توجه به اینکه دادگان سوناری دارای ابعاد بالا و بهینه‌های محلی زیادی می‌باشند، دسته‌بندی‌کننده‌های متعارف توانایی دسته‌بندی مناسب این‌گونه اهداف را ندارند. استفاده از ترکیب بهینه‌ساز ازدحام ذرات (PSO) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) یکی از راه‌حل‌هایی است که در چند سال اخیر برای غلبه بر این مشکل موردتوجه قرار گرفته است. در کاربرد دادگان با ابعاد بالا، الگوریتم PSO دارای دو مشکل به دام افتادن در ...

یکی از چالشهای مهم در راه اقتصادی شدن توربینهای بادی دریایی هزینه های بالای نصب این نوع توربینها است. هزینه های نصب به شدت به میزان فاصله از ساحل و عمق آب وابسته است. با افزایش فاصله از ساحل امکان دستیابی به سرعتهای بیشتر باد فراهم میشود اما از طرفی بر هزینه های نصب میافزاید. بنابراین تعیین فاصله مناسب از ساحل و عمق بهینه آب نیازمند حل یک مسئله بهینه سازی است. به منطور حل این مسئله بهینه سازی د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید