نتایج جستجو برای امواج سرما

تعداد نتایج: 8318  

پایداری دوره امواج سرد (گرم) با به همراه داشتن روزهای حدی بسیار سرد (گرم)، اثرات زیان باری بر تمامی جنبه‌های زندگی از جمله کشاورزیو اکولوژی دارند.یک موج گرما (سرما) یک دوره گرم (سرد) است که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد که به ترتیب  با رطوبت بالا وبادهای سرد ش...

در این پژوهش به کمک داده‌های دمای کمینه‌ی درون‌یابی شده‌ی روزانه‌ی پایگاه داده‌ی اَسفَزاری طی بازه‌ی زمانی 1/1/1962 تا 31/12/2004(15706روز) امواج سرمای ایران زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. پایگاه داده‌ای در ابعاد 7187 15706 ایجاد شد که بر روی ستونها یاخته‌ها و بر روی ردیف‌ها روزها قرار داشتند. برای شناسایی امواج سرما از 6 نمایه‌ی مختلف بر پایه‌ی صدک 10، 5 و 1اُم استفاده شد. نمایه‌ها دوام، شدت و بسام...

ژورنال: :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 0
محمد دارند, دانشگاه کردستان,

در این پژوهش به کمک داده های دمای کمینه ی درون یابی شده ی روزانه ی پایگاه داده ی اَسفَزاری طی بازه ی زمانی 1/1/1962 تا 31/12/2004(15706روز) امواج سرمای ایران زمین مورد ارزیابی قرار گرفت. پایگاه داده ای در ابعاد 7187 15706 ایجاد شد که بر روی ستونها یاخته ها و بر روی ردیف ها روزها قرار داشتند. برای شناسایی امواج سرما از 6 نمایه ی مختلف بر پایه ی صدک 10، 5 و 1اُم استفاده شد. نمایه ها دوام، شدت و بسام...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

رویداد های اقلیمی حدی سب خسارت های فاجعه بار در طبیعت و اجتماع انسانی می شود. بنابراین شناسایی و معرفی این رویداد مهمترین گام در پیشگیری و کاهش اثرات شان است. موضوع این تحقق تحلیل زمانی و مکانی امواج گرما و سرما با استفاده از داده های حداکثر و حداقل دمای روزانه 5 ایستگاه سینوپتیک شهر تهران در طی دوره آماری 2007-1987 است. نتایج حاصل از تحلیل زمانی امواج نشان می دهد که فراوان ترین شدید ترین و طو...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده تحقیق حاضر سعی در مطالعه ی امواج گرما و سرمای رخ داده در جنوب غرب ایران را دارد براین اساس آمار چهار ایستگاه سینوپتیک آدلات، امام قیس، علی آباد و فیروزآباد طی دوره آماری 1986 تا 2006 به صورت روزانه گردآوری و سپس با تحلیل و بررسی داده های ایستگاه هواشناسی، امواج (سرد و گرم) فراگیر شناسایی شدند تمام داده های کوچکتر از صدک 5 که به صورت همزمان حداقل در 3 ایستگاه با تداوم حداقل 5 روز ثبت شده ...

سید رضا طبائی عقدائی,

سازگاری در مقابل سرما و تغییر بیان ژن ها در واکنش به درجه حرارت های پایین مورد مطالعه قرار گرفتند . کشت های رویان زا از جو زراعی ایجاد واز کالوس به عنوان یک سیستم جایگزین برای گیاه کامل در مطالعات سازگاری به سرما و بیان ژن های مرتبط با آن استفاده گردید. تغییر در سطح mRNA به عنوان اولین مرحله ژن مورد ارزیابی قرار گرفت . پس از تولید کالوس از رویان های نارس اثر درجه حرارت های پایین (C°2/6(14 ساعت ...

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2018
غلامرضا براتی, فاطمه شیری, محمد مرادی,

عموما طی دوره سرد سال، خبر سردترین شهر ایران و میزان دمای آن هر روز رسانه ای می شود. در این تحقیق چنین شهرهایی با تعریف شهرهای رکورددار سرما و مقادیر دمای آنها با تعریف رکوردهای سرما پذیرفته شد. داده های این تحقیق شامل مقادیر دمای روزانه 33 ایستگاه بر حسب سلسیوس، طی 7 ماه سال (اکتبر تا آوریل 1971 -2010) بود. با رده بندی این داده ها در جداول روزانه برای هر ماه، پایین ترین مقدار دمای رخ داده طی ه...

خادمی کلانتری ،, دکتر خسرو, طحان ،, ناهید, نساج, غلامحسین,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید