نتایج جستجو برای امواج گرما

تعداد نتایج: 9450  

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2017

دما از عناصر اساسی اقلیم است لذا تغییرات ناگهانی یا کوتاه مدت و درازمدت آن می‌تواند ساختار آب و هوای هر محلی را دگرگون سازد. در این پژوهش تحلیل سینوپتیکی امواج گرمایی هجده ساله اخیر(1999-2016) در شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از داده‌های دمای روزانه، موج‌های گرما را که با افزایش ناگهانی و هماهنگ دما در همه ایستگاه‌های انتخابی منطقه شمال غرب ایران رخ داده بود، بر روی نمودار به ...

پایداری دوره امواج سرد (گرم) با به همراه داشتن روزهای حدی بسیار سرد (گرم)، اثرات زیان باری بر تمامی جنبه‌های زندگی از جمله کشاورزیو اکولوژی دارند.یک موج گرما (سرما) یک دوره گرم (سرد) است که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد که به ترتیب  با رطوبت بالا وبادهای سرد ش...

سهراب بهنیا, فرزان قالیچی,

در این تحقیق، نحوه تمرکز امواج فرا صوتی به منظور گرما درمانی بافت های سرطانی مورد مطالعه قرار گرفته و عمل تراگردانی به منظور تمرکز امواج توسط سلول های پیزوالکتریک در کانون سرطان معرفی شده است. با محاسبه میزان انرژی متمرکز شده توسط حل عددی معادله فشار آکوستیک به وسیله انتگرال ریلی، مناسب ترین آرایش فضایی برای تمرکز انرژی ارایه می شود. بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی 2007
فرزان قالیچی, سهراب بهنیا,

در این تحقیق، نحوه تمرکز امواج فرا صوتی به منظور گرما درمانی بافت های سرطانی مورد مطالعه قرار گرفته و عمل تراگردانی به منظور تمرکز امواج توسط سلول های پیزوالکتریک در کانون سرطان معرفی شده است. با محاسبه میزان انرژی متمرکز شده توسط حل عددی معادله فشار آکوستیک به وسیله انتگرال ریلی، مناسب ترین آرایش فضایی برای تمرکز انرژی ارایه می شود. برای کنترل مسیر درمان از طریق حل عددی معادله بیو- هیت نحوه تو...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده تحقیق حاضر سعی در مطالعه ی امواج گرما و سرمای رخ داده در جنوب غرب ایران را دارد براین اساس آمار چهار ایستگاه سینوپتیک آدلات، امام قیس، علی آباد و فیروزآباد طی دوره آماری 1986 تا 2006 به صورت روزانه گردآوری و سپس با تحلیل و بررسی داده های ایستگاه هواشناسی، امواج (سرد و گرم) فراگیر شناسایی شدند تمام داده های کوچکتر از صدک 5 که به صورت همزمان حداقل در 3 ایستگاه با تداوم حداقل 5 روز ثبت شده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1390

یکی از موضوعات مهم در زمینه امواج الکترومغناطیسی، بررسی کاربرد این امواج در درمان های گرمایی است. از گرما درمانی می توان در درمان سرطان استفاده کرد. تحقیقات نشان داده است که دماهای بالا قابلیت آسیب و کشتن سلولهای سرطانی را بالا می برد، درحالی که آسیب کمی به بافتهای سالم می رساند. افزایش درجه حرارت همچنین باعث افزایش میزان جذب و تأثیر داروهای شیمی درمانی می شود. گرما درمانی به صورت موضعی، بخشی و...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

رویداد های اقلیمی حدی سب خسارت های فاجعه بار در طبیعت و اجتماع انسانی می شود. بنابراین شناسایی و معرفی این رویداد مهمترین گام در پیشگیری و کاهش اثرات شان است. موضوع این تحقق تحلیل زمانی و مکانی امواج گرما و سرما با استفاده از داده های حداکثر و حداقل دمای روزانه 5 ایستگاه سینوپتیک شهر تهران در طی دوره آماری 2007-1987 است. نتایج حاصل از تحلیل زمانی امواج نشان می دهد که فراوان ترین شدید ترین و طو...

ژورنال: دامپزشکی 1992
عبدالرضا تیموری (مترجم), علیرضا آقاشاهی (مترجم), کاووس کشاورز,

علی اصغر کتباب, مهندس ژاله منصوری,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید