× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای امید زندگی در بدو تولد

تعداد نتایج: 760405  
ژورنال: طب جنوب 2015
امیری, محمد, سرافرازیان, شهرام, طهماسبی, رحیم, معتمد, نیلوفر,

زمینه: امید به زندگی (Life Expectancy) در بدو تولد معرف تعداد سال‌هایی است که انتظار می‌رود یک نوزاد به دنیا آمده، به شرط ثابت ماندن شرایط جاری مرگ ومیر، زنده بماند. امید به زندگی در بدو تولد یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت می‌باشد که بیانگر وضعیت بهداشتی و اجتماعی- اقتصادی هر جامعه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات امید به زندگی در بدو تولد مردم شهرستان‌های استان بوشهر در یک دوره زمان...

ژورنال: :طب جنوب 0
شهرام سرافرازیان, shahram sarafrazian department of com..., nelofar motamed department of communi..., rahim tahmasebi department of biostat..., mohammad amiri department of communit...,

زمینه: امید به زندگی (life expectancy) در بدو تولد معرف تعداد سال هایی است که انتظار می رود یک نوزاد به دنیا آمده، به شرط ثابت ماندن شرایط جاری مرگ ومیر، زنده بماند. امید به زندگی در بدو تولد یکی از شاخص های کلیدی سلامت می باشد که بیانگر وضعیت بهداشتی و اجتماعی- اقتصادی هر جامعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات امید به زندگی در بدو تولد مردم شهرستان های استان بوشهر در یک دوره زمان...

آرزو قوی, احسان کاظم نژاد, مریم نیکنامی, کلثوم فداکار سوقه,

مقدمه: رفتارهای بهداشتی ارتقاء دهنده سبک زندگی در دوران بارداری در حفظ بهداشت زنان به منظور زایمان نوزاد سالم ضروری است و خطر کم وزنی هنگام تولد را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه هم گروهی تاریخی می باشد. واحدهای پژوهش آن شامل 1177 مادر بود که از ابتدای شهریور ماه 1389 تا پای...

دکتر آرزو میرفاضلی, , دکتر آناهیتا راشدی, , دکتر سیما بشارت, , محمدرضا ربیعی, ,

زمینه و هدف : شاخص‌های رشد نمادی تصویری از رشد جسمی کودک است و خدمات نظام بهداشتی اولیه، شامل پایش‌ها و مراقبت‌های دوران شیرخواری براساس آن به کودک و خانواده ارائه می‌گردد. مطالعه حاضر به منظور به دست آوردن شاخص‌های رشد بدو تولد در نوزادان سالم تک قل متولد شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی کلیه نوزادان تک قل و فاقد ناهنجاری مادرزادی بین ...

ژورنال: :مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 0
آرزو آرزو قوی, arezoo ghavi lecturer, m.sc. of pedia..., kolsum fadakar sogheh lecturer, m.sc...., maryam niknamy lecturer, m.sc. of mid..., ehsan kazemnejad assistant professor,...,

مقدمه: رفتارهای بهداشتی ارتقاء دهنده سبک زندگی در دوران بارداری در حفظ بهداشت زنان به منظور زایمان نوزاد سالم ضروری است و خطر کم وزنی هنگام تولد را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه هم گروهی تاریخی می باشد. واحدهای پژوهش آن شامل 1177 مادر بود که از ابتدای شهریور ماه 1389 تا پایا...

ژورنال: تحقیقات دامپزشکی 2015

زمینه مطالعه: ‌استرس اکسیداتیو نشان دهنده عدم تعادل بین گونه‌های اکسیژن فعال ‌(ROS)‌ و توانایی سیستم بیولوژیکی در جهت خنثی سازی ترکیبات اکسیداتیو است. اختلال در وضعیت اکسیداتیو طبیعی سلول از طریق تولید پراکسید و رادیکال‌های آزاد می‌تواند اثرات سمی خود را  به تمام اجزای سلول از جمله پروتئین‌ها، لیپیدها، و ‌DNA‌ وارد نمایید. هدف: در این مطالعه تغییرات اکسیداتیو گوساله‌ها ی نوزاد تا 3 روز مورد ارز...

جهانشاهی فرد, صدیقه, حیدری, شیوا, رضایی, منیره,

    تاریخ دریافت 22/10/1392 تاریخ پذیرش 25/12/1392      چکیده   پیش زمینه و هدف: با وجود ارزش آپگار بدو تولد در تشخیص نوزادان مبتلا به دیسترس جنینی، عدد پائین آپگار لزوماً مؤید هیپوکسی و آسفیکسی جنین نیست و عوامل دیگری هم می‌توانند باعث کاهش درجه آپگار شوند . بدین منظور ما این مطالعه را با هدف تعیین ارتباط PH و Base Excess شریان نافی بدو تولد با نمره آپگار در نوزادان انجام دادیم.   مواد و روش‌...

رحیمی فروشانی, عباس, محجوب, حسین, مشتاقی, علی اکبر,

A survey with a sample of 460 was carried out to determine the weight and height of infants in Hamadan city , Iran. The results show that the prevalence of the low-birth-weight in 10%. The results indicate that the mean and median of the infant’s weight are 3117 and 3200 gr., respectively . The mean and median of their height are 48.03 and 48 cm, respectively. Statistical tests co...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0
دکتر آرزو میرفاضلی, arezoo mirfazeli (md) دکتر سیما بشارت, sima besharat (md) نشانی : گرگان ، خی..., anahita rashedi (md) محمدرضا ربیعی, mohammad reza rabiee (msc),

زمینه و هدف : شاخص های رشد نمادی تصویری از رشد جسمی کودک است و خدمات نظام بهداشتی اولیه، شامل پایش ها و مراقبت های دوران شیرخواری براساس آن به کودک و خانواده ارائه می گردد. مطالعه حاضر به منظور به دست آوردن شاخص های رشد بدو تولد در نوزادان سالم تک قل متولد شده در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی کلیه نوزادان تک قل و فاقد ناهنجاری مادرزادی بین 42-...