نتایج جستجو برای انسجام اجتماعی

تعداد نتایج: 90480  

اهمیت نهادها در نیل به توسعه پایدار مورد تصدیق روزافزون اقتصاددانان قرار گرفته است به گونه‌ای که امروزه دیگر برای سیاست‌گذاران این سوال مطرح نیست که آیا نهادها اهمیت دارند یا نه. اکنون این سؤال حائز اهمیت است که کدام نهادها مهم هستند، و چگونه می توان آن‌ها را ایجاد، تغییر، تقویت و یا تعدیل کرد. از این رو، هدف از این مقاله بررسی زیرساخت‌ها و ترتیبات اجتماعی لازم جهت تحول و اصلاحات نهادی است و در...

محمدعلی زکی,

انسجام اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی و نیز نقطة آغاز تحلیل‌های جامعه‌شناختی است و تبیین و تحلیل آن یکی از بنیان‌های شکل‌گیری جامعه‌شناسی معاصر تلقی می‌شود. انسجام اجتماعی به چگونگی روابط بین فرد و جامعه می‌پردازد و معطوف به بررسی، تبیین، چرایی و کم‌وکیف روابط متقابل فرد و جامعه است. بررسی انسجام اجتماعی در سازمان‌های گوناگون (برای نمونه دانشگاه) و نیز به‌تفکیک سطوح متنوع (برای نمونه دانشجویان) مط...

Social cohesion is a type of relation that shows individuals, institutions, organizations and various executive groups in different levels are capable of working together, respect each other’s rules and the strategic decisions of the government are presupposed to be adopted from public opinion. Such a situation paves the ground for equal distribution of socio-economic, political opportunities ...

ژورنال: :توسعه محلی (روستائی-شهری) 2013
محمود متوسلی, هدی زبیری,

اهمیت نهادها در نیل به توسعه پایدار مورد تصدیق روزافزون اقتصاددانان قرار گرفته است به گونه ای که امروزه دیگر برای سیاست گذاران این سوال مطرح نیست که آیا نهادها اهمیت دارند یا نه. اکنون این سؤال حائز اهمیت است که کدام نهادها مهم هستند، و چگونه می توان آن ها را ایجاد، تغییر، تقویت و یا تعدیل کرد. از این رو، هدف از این مقاله بررسی زیرساخت ها و ترتیبات اجتماعی لازم جهت تحول و اصلاحات نهادی است و در...

در این مقاله، تأثیر پیوند مسجد و بازار و نقش آن بر هزینة اجتماعی معاملات اقتصادی بررسی شده است. ارزش‌ها در بازار، پیام‌های اطلاعاتی هستند که در جریان ارتباط مسجد و بازار، به فعالان اقتصادی انتقال داده می‌شوند. این پیام‌ها حامل ارزش‌های اجتماعی و جمع‌گرایانه هستند و به انسجام اجتماعی بازار کمک می‌کنند. یافته‌های این تحقیق، با استفاده از روش کمی و با ابزار پرسشنامه استاندارد و حجم نمونه 107نفری ب...

ژورنال: :فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق 2005
محسن جلالی فراهانی,

علی یوسفی, محسن نوغانی, مهلا حجازی,

همسایگی بخش مهمی از فضای عمومی شهراست که فرصت ارتباط اجتماعی را برای ساکنین فراهم می آورد و از این جهت در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد. تحلیل ثانویه داده های همسایگی بر روی 30 شبکه همسایگی در سه منطقه برگزیده شهرمشهد به روشنی نشان می دهد که انسجام رابطه ای شبکه همسایگی این شهر کمتر از حد متوسط و بیشتر نیز متکی بر پیوندهای ضعیف همسایگی است و انسجام ارزشی شبکه نیز از لحاظ شدت علائق ارتباطی و تع...

ژورنال: مطالعات راهبردی 1999
امیرحسین علینقی,

در این مقاله مؤلف ضمن طرح کلیاتی درباره ارتباط فرهنگ با امنیت در قالب مفهوم بنیادین انسجام فرهنگی، به دو واقعیت به ظاهر متضارب اشاره می‏نماید. (1) وجود انسجام فرهنگی پیش شرط اولیه توسعه در حوزه‏های سیاسی واقتصادی به شمار می‏رود و از این حیث حفظ و صیانت از آن ضروری می‏نماید. (2) واقعیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی غالبا متحول بوده و در نتیجه با ایجاد فضا و شرایط تازه در مقام تقابل با انسجامهای پیشی...

انسجام اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سرمایه ی اجتماعی، از شاخص های توسعه ی اجتماعی، فرهنگی وسیاسی در کشورها به شمار می رود. یکی از گروههای عمده ی جامعه که شرکت آنان در روند اداره آن و توسعهیسیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر میرسد، جوانان هستند. مطالعه ی فرهنگ سیاسی جوانان که یکی ازبزرگترین گروههای جمعیتی در کشورهای در حال توسعه محسوب میشود، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسیو پویایی جامعه دارد. هدف ...

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان الگوی حکومتی بی­بدیل در عصر حاضر، می­باید الگویی کارآمد و بومی را در این مسیر اتخاذ کند و با توجه به اسلامی بودن حکومت، بهترین و متقن­ترین منبع برای استخراج چنین الگویی، قرآن کریم است. برای دستیابی به الگوی قرآنی خط‌مشی‌گذاری، مسیر تحقق انسجام اجتماعی که از جمله مهم‌ترین و پربسامدترین موضوع‌های مورد بررسی اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی از دیرباز تاکنون بوده است، د...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود