× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی

تعداد نتایج: 799598  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1391

انگیزه در یادگیری زبان انگلیسی مسآله بسیارمهم است که مطالعات زیادی در باره ی آن وجود دارد. اگرچه عواملی وجود دارند که مانع بروز انگیزه یا از بین رفتن آن میشوند و عوامل سلب انگیزه نامیده می شوند. این عوامل به طور منفی بر روی نگرش و اعتقادات زبان آموزان تاثیر می گذارند ودر نتیجه منجر به بروز نتایج یادگیری نامطلوبی می شوند. شناسایی و ازبین بردن عوامل سلب انگیزه می تواند تاثیرات بسزایی بر روی یادگی...

یادگیری زبان انگلیسی، یکی از چالش‌های نظام‌های آموزشی در ایران می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و نگرش نسبت به یادگیری زبان با موفقیت در درس زبان انگلیسی عمومی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند بود. جامعه آماری عبارت بود از 4125 نفر که بر اساس جدول مورگان و به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 351 نفر انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، پرسش‌...

  Background and Objectives : This research is an endeavor to study the effect of attitudes and motivation on learning English language amongst medical students of different fields.   Materials and Methods : The participants included 100 students from Zanjan university of Medical Sciences attending an English course for two hours per week. A combination of Garneder’s questionnaire of attitudes ...

زمینه و هدف: دوزبانگی عبارت از حالتی است که فرد به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آموزش می­ بیند و این خود مشکلاتی را برای اقلیت­ های زبانی به خصوص در تحصیل فراهم می­کند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ هوش هیجانی دانش ­آموزان یک‌زبانه ( فارس ) و دوزبانه ( فارس- بلوچ ) و نقش آن در نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی انجام شد. روش: طرح پژوهش توصیفی،  از نوع علی- مقایسه ­ای است. جامعه آماری شامل تمامی ...

چگونگی ارتباط میان دوزبانگی و تعلیم و تربیت از موضوعات مهمی است که امروزه سیاست‌گذاران آموزشی، روان‌شناسان و معلمان با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چابهار طراحی و اجرا شد. این پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چابهار مشغول به تحصیل در سال 93-92 ...

ژورنال: :توسعه آموزش در علوم پزشکی 0
گیتی کریمخانلویی, giti karimkhanlouei faculty of medici...,

زمینه و هدف : این مقاله عوامل موثر در نگرش و انگیزه ی دانشجویان پزشکی در فراگیری زبان انگلیسی را بررسی می کند.   روش بررسی :در این مطالعه تعداد 100 دانشجو شرکت داده شدند. برای جمع آوری داده ها در خصوص فاکتور های مرتبط با انگیزه از یک سو و نگرش دانشجویان به زبان انگلیسی از سوی دیگر ، از پرسشنامه ی ترکیبی انگیزه و نگرش گاردنرو فلیتس استفاده شد .   یافته­ها : یافته های این تحقیق نشان داد که 99 درص...

رضائیان, محسن , هادوی, مریم , هاشمی, زهرا ,

  Background and objectives : Motivation is an important aspect of language acquisition. Researchers have classified motivation into two types of integrative and instrumental. Based on the importance of these two kinds of motivations, this study has been devised to determine the motivations of medical and dentistry students of Rafsanjan University of Medical Sciences on language learning.   Mat...

ژورنال: فناوری آموزش 2013
سمیه فروزش نیا, مریم مشکوه,

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نگرش دانش آموزان دوره راهنمایی نسبت به یادگیری به کمک رایانه آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه است. جامعه آماری تحقیق شامل 213 دانش آموز دوره راهنمایی است که در مدارس دخترانه و پسرانه مشغول تحصیل بودند. پرسشنامه نگرش یادگیری به کمک رایانه و پرسشنامه های سنجش خودتنظیمی آموزشی و نگرش و انگیزه فراگیران در میان دانش آموزان توزیع گردید. از روش ضریب همبستگی برای پاسخ به س...

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی نگرش دانش اموزان ایرانی دوره ه راهنمایی نسبت به یادگیری به کمک کامپیوتر (CALL) و رابطه آن با خود تنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 213 دانش آموز دوره راهنمایی است که در مدارس دخترانه و پسرانه مشغول تحصیل بودند. پرسشنامه نگرش یادگیری به کمک کامپیوتر و پرسشنامه های سنجش خود تنظیمی آموزشی و نگرش و انگیزه فراگیران در میان دانش آمو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده زبانهای خارجی 1392

طی چند سال اخیر، تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر خودکارآمدی بر فرآیند تعلیم و تعلم انجام پذیرفته است. اکثر این مطالعات در محیطی انجام گرفته اند که زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم محسوب می شود و تعداد چنین تحقیقاتی در محیطی که انگلیسی بعنوان زبان خارجی مطرح است کمیاب می باشند. همچنین، نتایج تحقیقات بعمل آمده در این زمینه آنقدر متنوع می باشد که نیاز به انجام تحقیق بیشتر را بیش از پیش ضروری می نماید. ب...