نتایج جستجو برای اپکس

تعداد نتایج: 99  

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1382

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
شهرزاد جوادی نژاد, مژده مهدیزاده, ریحانه ترابی, shahrzad javadinejad, mozhdeh mehdizadeh, reihaneh torabi,

مقدمه: جهت تعیین سن دندانی از روش های مختلفی بر اساس تکامل دندان ها استفاده شده است. در روش کمریر (cameriere) عرض اپکس 7 دندان دایمی سمت چپ مندیبل اندازه گیری می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میانگین سن تقویمی و سن تخمینی به دست آمده به روش کمریر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 109 رادیوگرافی پانورامیک از 67 دختر و 42 پسر 5 تا 15 ساله، بررسی شد. متغیرها شامل تعداد دندان های کا...

جواد کفاشی, سید امیر موسوی, شیرین شاه ناصری, علیرضا فرهاد, پدرام ایرانمنش,

مقدمه: اﻃﻼع دﻗﻴﻖ از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﮕﻪ اﭘﻴﻜﺎل ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ دﻧﺪان و ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت درﻣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ. از آنجا که تنگه اپیکال در نژاد‌های گوناگون متفاوت است و همچنین اندازه ریشه های دندان های تک ریشه و چند ریشه متفاوت است، بررسی و مقایسه محل تنگه اپیکال در دندان های تک ریشه و چند ریشه ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه  اندازه‌گیری و مقایسه فاصله تنگه اپیکال تا فورامن اپیکال و اپکس آنات...

ژورنال: :مجله دندانپزشکی 0
محمد سعید شیخ رضایی, ms. sheikhrezaie department of endodo..., m. amin sobhani department of endodon..., k. oloumi endodontistاندودنتیست,

درمان اندودنتیک دندان های دایمی نابالغ مشکلات متعددی را به همراه دارد. امروزه هدف اولیه در درمان چنین دندان هایی حفظ حیات پالپ است تا تکامل ریشه به طور کامل و طبیعی رخ دهد. از جمله نیازهای اولیه جهت انجام موفق این درمان برگشت پذیر بودن التهاب پالپ و بدون علامت بودن دندان تحت درمان ذکر شده است. ضمن اینکه در زمینه چگونگی ادامه روند درمانی بعد از دستیابی به نتایج مطلوب درمان پالپ زنده اختلاف نظر و...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده دندانپزشکی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - دانشکده دندانپزشکی 1391

چکیده : مقدمه وهدف : درمان دندانهای نکروتیک نابالغ از موارد پیچیده ای است که دردرمانهای اندودنتیک با آن مواجه می‏شویم. مطالعات اخیرنشان داده است که امکان رژنریشن پالپ در فضای کانال وادامه تشکیل ریشه در دندان های نکروتیک با اپکس باز وجود دارد. هدف از این مطالعه برسی بیان فاکتور های vegf و viii دررژنریشن پالپ دندان های نکروزه با اپکس بالغ ونا بالغ با استفاده از prp به روش ایمونوهیستوشیمی بوده اس...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
جلیل مدرسی, j modaresi endodontic department, fac..., mr zare faculty of dentistry, shahids..., f mokhtari endodontic department, fac..., m rezaeian computer department, yazd ...,

مقدمه: تعیین طول کارکرد یک مرحله مهم در درمان کانال ریشه است. بدین منظور اپکس یاب های الکترونیکی استفاده می شود. اپکس یاب های جدید با جریان متناوب عمل کرده و دو عامل مقاومت ویژه و ظرفیت خازنی عاج در اصول کارکرد آنها مؤثر می باشد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه ظرفیت خازنی عاج در دندان های جوان و مسن است. روش بررسی: در این مطالعه 60 دندان پر مولر دائمی انسان شامل 30 دندان زیر 25 سال و 30 دندان...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1359

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 0
روشنک غفاری, احمد متقی, مهدی الهی, سیما سقایی, roshanak ghafari, ahmad motaghi,

مقدمه: توجه به موقعیت و شکل کانال مندیبل برای جلوگیری از وقوع مشکلات در جراحی های فک پایین ضروری است. هدف از این پژوهش، تعیین فراوانی موقعیت فوقانی تحتانی کانال مندیبل و تنوع های آناتومیک آن در رادیوگرافی پانورامیک بیماران بالای 18 سال مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی خوراسگان اصفهان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 260 کلیشه جهت بررسی تنوع های موقعیت کانال مندیبل بررسی شدند...

آذری, آذین, جهانی, محمودرضا, سیدین, سید مجتبی, نوری, مهتاب,

زمینه و هدف: یکی از روشهای جدید جهت بررسی توزیع تنش روش تحلیل اجزای محدود (FEM) می باشد. با استفاده از این روش می توان به مقایسه عملکرد مکانیکی اجسام و از جمله ایمپلنتها پرداخت و به مزایا و معایب طراحی آنها پی برد. هدف از این مطالعه بررسی توزیع تنش در استخوان محاطی ایمپلنت های Persia، ITI و Biohorizons در قدام و خلف مندیبل به روش اجزای محدود بود.روش بررسی: در این تحقیق تجربی ابتدا مدل مندیبل تو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید