نتایج جستجو برای برنامه حرکتی تعمیم یافته

تعداد نتایج: 211479  

حسین صمدی, زینب فرخ, فهیمه کیوانلو, محسن کوشان, محمد سید احمدی, مهدی خلیل ارجمندی,

زمینه و هدف: عوامل متعددی بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، نحوه آرایش تمرین است که می تواند باعث ثبات و توسعه برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن حرکات شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی و جامعه پژوهش شامل دا...

بهروز عبدلی, علیرضا فارسی, مصطفی تیموری خروی,

مقدمه و هدف:‌‌هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت حرکتی تعقیبی است. روش شناسی: 40 نفراز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به صورت داوطلبانه در یک دوره سه جلسه‌ای به تمرین مهارت تعقیبی پرداختند و بعد از 48ساعت استراحت آزمون یادداری گرفته شد. از آزمون های تی وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریا...

ژورنال: :مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1970
فهیمه کیوانلو, محمد سید احمدی, زینب فرخ, حسین صمدی, محسن کوشان,

زمینه و هدف: عوامل متعددی بر یادگیری مهارت های حرکتی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل، نحوه آرایش تمرین است که می تواند باعث ثبات و توسعه برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتریزه کردن حرکات شود. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی و جامعه پژوهش شامل دا...

تابع فاکتوریل با استفاده از مفهومی به نام p-ترتیب، به زیرمجموعه حلقه اعداد صحیح تعمیم پذیر است. هدف این نوشتار، آگاهی دادن از چگونگی این تعمیم است. در پایان به مفهوم ایدآل فاکتوریل در حوزه های ددکیند اشاره خواهد شد.

حسین صمدی, حمید صداقت, علی رضا صابری کاخکی, علی رضا فارسی, کوروش قهرمان تبریزی,

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. به منظور اجرای این طرح، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنة سنی 23-19 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و ترکیبی (قالبی – تصادفی و تصادفی – قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامة حرکتی تعمیم یافتة متفاوت (تغییر ...

ژورنال: :پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2014
بهروز عبدلی, علیرضا فارسی, مصطفی تیموری خروی,

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت حرکتی تعقیبی است. روش شناسی: 40 نفراز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به صورت داوطلبانه در یک دوره سه جلسه ای به تمرین مهارت تعقیبی پرداختند و بعد از 48ساعت استراحت آزمون یادداری گرفته شد. از آزمون های تی وابسته، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریان...

ژورنال: :پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 0
مریم نزاکت الحسینی, maryam nezakat alhosseini university ..., abbas bahram kharazmi universityدانشگ..., ahmad farrokhi university of tehranدا...,

هدف تحقیق بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم­یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده­ای بود. 90  آزمودنی به طور تصادفی به شش گروه تمرین بدنی و مشاهده­ای (بازخورد خودکنترلی، جفت­شده، آزمونگر) تقسیم شدند و  برای اجرای تکلیف از دستگاه زمان­بندی متوالی استفاده شد. تکلیف  فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان­بندی نسبی و مطلق معین بود. در مرحله اکتساب 72 و  یادداری و  انتقال 12...

ژورنال: مدیریت برند 2018

رشد روزافزون بازار برندهای لوکس در سال­های اخیر توجه بازاریابان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر قصد خرید برندهای لوکس، از نظریه تعمیم‌یافته رفتار برنامه‌ریزی‌شده استفاده گردیده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مصرف­کنندگان برند چرم درسا در تهران بود که از طریق روش نمونه­گیری خوشه­ای میان 39...

دستگاه معادلات خطی، یکی از مهمترین ابزارهای مدلسازی پدیده های دنیای واقعی است. اما از آنجاییکه پدیده های دنیای واقعی همواره با عدم قطعیت همراه هستند، لذا حل دستگاه معادلات خطی فازی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود. یکی از روش های متداول و پر کاربرد برای یافتن جواب‌های دقیق و تقریبی یک دستگاه معادلات خطی فازی، استفاده از روش کمترین مربعات است. در این روش، با انتخاب یک متر دلخواه و حل یک مساله برن...

تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و  پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 32 نفر آزمودنی به طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری قرار گرفتند. در دو گروه نخست GMP و در دو گروه دیگر پارامتر بر اساس دو شیوه آرایش تمرین تصادفی و قالبی تغییر می کرد. پس از انجام پیش آزمون افراد هر گروه با توجه به نوع تمرین 300 کوشش ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید