نتایج جستجو برای برنامه ‏درسی

تعداد نتایج: 70829  

برنامه های درسی ،یکی ازعناصریاخرده نظامهای اصلی، آموزش عالی هستندکه نقش تعیین کننده ای وغیرقابل انکاررادرراستای تحقق اهداف ورسالتهای دانشگاهها ازنظرکمی وکیفی ایفامی کنند. عدم توجه وبازبینی های دقیق ومداوم نسبت به برنامه های درسی می تواندیکی ازدلایل عمده نارسایی آموزش درهرجامعه ای باشدبه همین دلیل بایدزمینه های لازم رابرای بررسی وسپس ارائه برنامه های جالب تروپویاترفراهم نمودتادانشگاهها بتوا...

در این مقاله، مطالبی درباره مفهوم برنامه درسی میان رشته‌ای، برنامه درسی میان رشته‌ای در سطوح مختلف تحصیلی، برنامه درسی میان ‌رشته‌ای و فلسفه ساختن گرایی، محاسن و معایب و مشکلات و دشواری‌های این نوع برنامه، برنامه درسی میان رشته‌ای مبتنی بر مضامین دانشی و فرایندی، برنامه درسی میان رشته‌ای مبتنی بر مضمون، و مثالی از برنامه درسی میان رشته‌ای و نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه میشود.

کنجکاوی یک حالت افزایش یافتة علاقه است که منجر به اکتشاف می‌شود. امروزه پرورش کنجکاوی در یادگیرندگان چالشی است که متخصصان تعلیم و تربیت با آن رو به رو هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف «بررسی میزان هم‌خوانی برنامة درسی رسمی پایة ششم ابتدایی با برنامه درسی کنجکاو محور از دیدگاه معلمان و دانش آموزان» انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. بدین معنا که پس از تدوین پرسشنامة محقق ساخته ب...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش­های برنامه درسی مهندسی برق از دیدگاه اعضای هیأت­علمی و دانشجویان به­منظور اصلاح و بازنگری است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه ­آماری موردمطالعه در این پژوهش، اعضای هیأت­علمی و تمام دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه صتعتی ارومیه  است که ­از میان اعضای هیأت­علمی 22 نفر به صورت سرشما...

امروز رشد انتظارات از دانشگاهها منجر به شکل گیری دانشگاه هایی شده است که بطور مستمر با محیط پیرامون خود در ارتباط می باشند و سعی می کنند تا انتظارات ذینفعان خود را درک و پاسخ دهند. در راستای شکل گیری این روند، مفهوم دانشگاه پژوهی به عنوان فرایند که ضمن توجه به محیط بیرون، امکان بهبود های درون ی را فراهم می سازد، پدید آمده است. یکی از بهبودهای درون محیطی دانشگاهی می تواند در برنامه درسی نظام آمو...

هدف اصلی تعلیم و تربیت، بایستی تربیت انسان‌های متفکر و خلاق باشد. تفکر انتقادی به‌عنوان یکی از الگوهای نوین در نظام تربیتی می‌باشد. هدف مقاله حاضر بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه از دید متخصصان برنامه درسی با می باشد. گرایش مورد نظر در پژوهش کیفی نظریه زمینه ای (Gt) و جامعه مورد بررسی در بخش کیفی متخصصان برنامه درسی شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه اشراف دارند، ...

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی‌ارشد رشته برنامه درسی بود. در این پژوهش، روش‌های تحلیل محتوای کیفی، روش اسنادی و روش توصیفی-استنتاجی مورد استفاده قرارگرفت. نمونه مورد نظر جهت گردآوری داده‌ها عبارت از 9 متخصص رشته برنامه درسی و 45 منبع در رابطه با برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. فنون گردآوری داده‌ها عبارت از ...

ژورنال: پژوهشنامه تربیتی 2007
حسین مومنی مهموئی, مرتضی کرمی,

ارزشیابی برنامه درسی بعنوان یک قلمرو مطالعاتی اصلی و مهم در زیر مجموعهحوزه برنامه درسی مطرح می باشد.علیرغم ایجاد رسمی قلمـرو برنامـه درسـی در دهـه1920 اما ظهور ارزیابی برنامه درسی مربوط به چند دهه بعد می شود. اگـر چـه قبـل ازاین زمان بصورت اولیه ارزشیابی ازبرنامه ها صورت می گرفت اما از نیمه قـرن بیـستمبه بعد بود که این حوزه مطالعاتی بصورت خاص مورد توجه قرار گرفـت.اکنـون پـس از گذشت چند دهه از  ...

The educational experts and the curriculum developers considered integrated curriculum in the early years of the century. Over the past few years, the interest and need for curriculum integration has intensified in the developed countries. The explosion of knowledge and information, fragmentation of traditional curriculum, and lack of relationships and connections among disciplines, there has b...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود