نتایج جستجو برای برند شخصی

تعداد نتایج: 14890  

برند در عرف غالب، برای شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می‌دهند و در محیط رقابتی مشابهی فعالیت می‌کنند. در نتیجه برند به اولویت آن‌ها جهت بقا و رشد تبدیل می‌شود. این تحقیق با هدف مشخص کردن اجزای برند در شرکت‌های کوچک و متوسط (شامل برند شخصی و برند بنگاه) و روابط تأثیرگذاری آن‌ها، به طراحی و ارائه مدل برند تلفیقی می‌پردازد. تحقیق با ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند انجام شده است. دانشجویان و دانش‌آموختگان تربیت‌بدنی کشور جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند که 207 نفر از آن‌ها، ازطریق پرسش‌نامة آنلاین محقق ساخته و با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس در گروه‌های ورزشی شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند و نتایج آن با استفاده از روش مدل...

ژورنال: مدیریت بازاریابی 2018

برندسازی شخصی، فرد را در رسیدن به اهدافش کمک می‌کند و با آن می‌توان به جایگاه‌سازی فردی رسید و به جایگاه‌یابی رقبا پرداخت. برند شخصی زمانی معتبر می‌باشد که در رفتارهای افراد وحدت رویه وجود داشته باشد. نداشتن چشم‌انداز شخصی، دانش شخصی، یادگیری فردی، تفکر، اعتماد و علاقه، مساوی با نداشتن برند شخصی است. بنابراین، برند شخصی برای مدیران می‌تواند به عنوان یک شایستگی مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که در ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران بود. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلولة برفی (زنجیره ای) بود. که بر مبنای آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393

در سال¬های اخیر، با درک اهمیت برندسازی برای صنایع مختلف، صنعت ورزش نیز همچون دیگر صنایع برای دستیابی به اهداف خود به استفاده از تکنیک¬های برندسازی روی آورده است. یکی از این تکنیک ها برندسازی شخصی برای ورزشکاران است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل تصویر برند شخصی ورزشکاران حرفه¬ای شد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به شکل میدانی انجام گرفت. همچنین، از نظر هدف جزء تحقیقات کارب...

ژورنال: مدیریت فرهنگی 2013
حمید میر معینی, صدیقه صائمیان, فرزانه شاهرخی, مقدسه محمدیان,

مقدمه و هدف پژوهش:برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، افراد و تخصصشان مثل برندهای تجاری علامت‌گذاری می‌شوند. به عبارت دیگر منجر به یک احساس منحصر به‌ تشخیص به یاد ماندنی و ایده‌آل در صاحب برند می‌شود. از این رو شناخت این حوزه‌ها فرهنگی موثر برای حضور در فضاهای رقابتی با تنوع کارکردهای مدیریت و همچنین، چند منظوره شدن فعالیت‌ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه مهارت‌های فردی شده است. با چ...

ژورنال: مدیریت برند 2019

هدف از این پژوهش بهره­گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه­ای است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع کاربردی، روش انجام آن توصیفی – پیمایشی و روش جمع‌آوری داده‌ها در آن به‌صورت کتابخانه‌ای – میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبه­های نیمه ساختاریافته به‌عنوان ابزار ...

ژورنال: :مدیریت فرهنگی 2013
صدیقه صائمیان, مقدسه محمدیان, حمید میر معینی, فرزانه شاهرخی,

مقدمه و هدف پژوهش:برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن، افراد و تخصصشان مثل برندهای تجاری علامت گذاری می شوند. به عبارت دیگر منجر به یک احساس منحصر به تشخیص به یاد ماندنی و ایده آل در صاحب برند می شود. از این رو شناخت این حوزه ها فرهنگی موثر برای حضور در فضاهای رقابتی با تنوع کارکردهای مدیریت و همچنین، چند منظوره شدن فعالیت ها تبدیل به یکی از مهم ترین الزامات توسعه مهارت های فردی شده است. با چن...

ژورنال: اندیشه دینی 2013
سید مرتضی حسینی شاهرودی, وحیده فخار نوغانی,

عباس‌زادگان, سیدمحمد,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید