× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای بسندگی زبان انگلیسی

تعداد نتایج: 38300  

با توجه به آینده بکارگیری یک سیستم یادگیری دوگانه، آگاهانه و غیر آگاهانه، در تئوری ها و پژوهش هایزبان دوم، الیس ( 2006 ) بر این باور است که بررسی های بیشتر پیرامون چنین تمایزی برای مدل سازی ودریافت بهتر مهارت بسندگی زبان دوم و توانایی اندازه گیری و سنجش آن مفید و حائز اهمیت است. اینپژوهش قابلیت دسترسی متفاوت دانش آگاهانه و غیر آگاهانه دستور زبان را برای مهارت بسندگیدانشجویان زبان انگلیسی بررسی ...

توسعة دوره‌های آموزش فارسی به ‌غیر فارسی‌زبانان و تدوین کتاب‌های مختلف آموزشی مرتبط در این زمینه، تحولی فرهنگی است که با وجود آثار مثبت آن کاستی‌هایی را نیز به‌همراه دارد. مهمترین این نقص‌ها گسترة آزمون‌سازی زبان و به‌ ویژه نبود آزمون بسندگی زبان فارسی است. این مقاله به‌ تعریف و اهمیت آزمون‌سازی زبان و ارتباط آن با دوره‌های آموزش زبان فارسی پرداخته است. در این پژوهش ضمن ساخت یک نمونة آزمون بسند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده زبانهای خارجی 1390

رابطه بین هویت ملی و بسندگی زبان انگلیسی در میان معلمان ایرانی انگلیسی زبان به کوشش فخرالسادات قاسمیه هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هویت ملی معلمان ایرانی انگلیسی زبان و توانش زبانی آنان می باشد. بعلاوه، تأثیر سن و جنسیت بر توانش زبانی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. برای بدست آوردن داده های مورد نیاز از یک پرسشنامه هویت ملی به زبان فارسی که توسط دانشکده جامعه شناسی دانشگاه شیراز درست شد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

تحقیق حاضر نوعی تحقیق همبستگی با هدف بررسی: 1- ارتباط بین سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با کارامدی دبیران زبان انگلیسی 2- ارتباط بین سیاست های آموزش زبان انگلیسی در ایران با بسندگی زبان دبیران زبان انگلیسی و 3- ارتباط بین بسندگی زبان و کارامدی دبیران زبان انگلیسی در سطح دبیرستان می باشد. در انتخاب نمونه از روش نمونه گیری غیر تصادفی برای انتخاب دبیرستان ها، دبیران و دانش آموزان استفاده ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و بسندگی زبان انگلیسی بر فرهنگ زدایی در میان زبان اموزان ایرانی است. شرکت کنندگان در این تحقیق 190 دانشجو از چهار دانشگاه بودند. از انها خواسته شد به امتحان تافل، و پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و وابستگی به فرهنگ پاسخ دهند. نتایج نشان داد که بسندگی زبان انگلیسی، هوش هیجانی و زیر مجموعه های آن به جز تطبیق رابطه ای با فرهنگ زدایی زبان آموزان ایرانی ندارند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

پس از پیشنهاد مدل کنترل انتخابی فکر ((act برای توصیف ساختار شناخت در روانشناسی شناختاری، برخی از محققان زبان دوم، بحث عمیقی برای گسترش یک سیستم یادگیری دوگانه را آغاز کرده اند، سیستمی که شامل یک حافظه مجزای غیرآگاهانه و یک حافظه مجزای آگاهانه در تیوریها و پژوهشهای مربوط به زبان دوم می باشد. اما در نظر گرفتن این سیستمهای یادگیری مجزا باعث ایجاد بحثهای فراوانی شد در خصوص اینکه چگونه می توان اثر م...

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2010
بهزاد قنسولی,

توسعة دوره های آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان و تدوین کتاب های مختلف آموزشی مرتبط در این زمینه، تحولی فرهنگی است که با وجود آثار مثبت آن کاستی هایی را نیز به همراه دارد. مهمترین این نقص ها گسترة آزمون سازی زبان و به ویژه نبود آزمون بسندگی زبان فارسی است. این مقاله به تعریف و اهمیت آزمون سازی زبان و ارتباط آن با دوره های آموزش زبان فارسی پرداخته است. در این پژوهش ضمن ساخت یک نمونة آزمون بسندگی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

هدف از این تحقیق، بررسی میزان تاثیر برنامه های درسی متفاوت بر بسندگی زبان انگلیسی در کشور ایران بود. از این جهت، یک آزمون تافل شامل مهارتهای شنیداری، درک مطلب، نوشتار و دستور زبان از زبان آموزان مرکز زبان دانشگاه، کانون زبان ایران، و موسسه زبان نوید گرفته شد. به همین منظور، 30 نفر از هر یک از این سه آموزشگاه انتخاب شدند. علت استفاده از آزمون تافل، استاندارد بالای آن و شباهت آن به آزمونهای میانت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

بازخورد بازریزی (بازگویی شکل صحیح خطا) به عنوان نوعی از بازخورد تصحیحی که به منظور اصلاح خطاهای زبانی ارائه می شود توجه بسیاری را در حیطه فراگیری زبان دوم و زبان خارجی به خود جلب کرده است. بر اساس تحقیقات پیشین اگر چه بازخورد بازریزی پربسامدترین نوح بازخورد است، به طور کلی کمترین میزان بازتولید را ازسوی زبان آموزان در پی دارد. تحقیقات اندکی تاثیر انواع خصوصیات بازخورد بازریزی در محیط های آموزش ...