نتایج جستجو برای به یاد آوری لغت

تعداد نتایج: 688668  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392

the present study is an attempt to investigate the potential impact of inspirational quotes on improving english abstract vocabulary recall. to achieve this goal, a multiple choice language proficiency test of 60 items including vocabulary and grammar component was administered to a sample of 63 second-semester male and female students whose age ranged between 17 to 22 and they were studying en...

ژورنال: قبسات 1999
حسن حبیبی,

آیت الله زاده شیرازی, باقر,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: اثر 1993
آیت الله زاده شیرازی, باقر,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

حداقل در دو دهه ی اخیر کمتر دانش آموخته ی حقوقی را در ایران می توان یافت که کتاب "زمینه حقوق جزای عمومی" استاد نوربها را مطالعه نکرده باشد. کتابی که بعد از ذکر نام خداوند متعال به این بیت از مولوی مزین است که: دمدمه ی این نای از دم های اوست های و هوی روح از هیهای اوست درحالی که عطر و بوی بهار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1387

زمان در طول تاریخ ادبی جهان، همواره مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. چه بسیارند نویسندگان مکتب رومانتیسم که همیشه از گذر زمان در رنج بوده اند و آثار ادبی خود را بر پایه این مهم بنا کرده اند. در میان همه نویسندگانی که به زمان توجه خاصی نشان داده اند مارسل پروست، نویسنده قرن بیستم فرانسه، حساسیت بیشتری از خود نشان داده است و مضمون زمان در زندگی شخصی این نویسنده شهیر نقش حیاتی تری دارد. بدیهی ا...

شرح مختصری از زندگی و فعالیت های علمی جان دانس به مناسبت فوت او.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید