نتایج جستجو برای تابش خالص دریافتی

تعداد نتایج: 21857  

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2017
محمد مهدی چاری, پریسا کهخا مقدم,

تابش خورشیدی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژی به عنوان پارامتری مهم در تخمین تبخیر و تعرق می­باشد. تهیه و ایجاد وسایل انداره­گیری این پارامتر بسیار پرهزینه می­باشد. در این تحقیق از داده­های اندازه­گیری شده تابش (Rs) در سال های 1385 تا 1389 ایستگاه هواشناسی زاهدان استفاده شده است. در این تحقیق چند مدل غیرخطی نظیر شبکه عصبی با الگوریتم BFGS و شبکه عصبی با کاهش شیب توام و رگرسیون خطی محلی با استفاده ...

ژورنال: انسان و محیط زیست 2018
امیرحسین حلبیان, مهناز رستمیان,

تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین (Rs)، در بسیاری از زمینه‌های مهندسی کشاورزی، آبیاری و هیدرولوژی کاربرد گسترده‌ای دارد و به این دلیل روش‌های مختلفی برای تخمین آن ارایه شده است که معادله آنگستروم – پرسکات یکی از مهم‌ترین معادلات موجود در این زمینه است. این معادله دارای ضرایب تجربی است که برای هر موقعیت متفاوت می‌باشند. به دلیل اهمیت Rs، روش‌های مختلفی برای تخمین آن توسعه داده شد. پژوهش حاضر با است...

Various plannings in agriculture, hydrology, architecture and energy largely depend on the correct estimation of the amount of solar radiation. To estimate the solar radiation, most of the previous studies have used Angstrom model, having the values of sunshine hours as it's input, or regression equations through considering the climatic factors and elements affecting the radiation. In this stu...

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2016
امان الله فتح نیا, سعید رجایی, فیروز مجرد,

اطلاع دقیق از شدت تابش کل دریافتی خورشید در یک مکان برای گسترش پروژه‌های خورشیدی ضروری است. به همین دلیل برآورد تابش از اصلی‌ترین فاکتورها برای مکانیابی سایت خورشیدی می‌باشد. در تحقیق حاضر به وسیله مدل لیو و جردن مقدار تابش دریافتی برآورد شده و با در نظر گرفتن لایه‌های مختلف از جمله شیب و جهت شیب، ارتفاع، دما و رطوبت و با استفاده از مدل AHP مکان‌بهینه تعیین گردید. با توجه به نتایج مدل لیو و جرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1390

بیلان انرژی تابشی دریافتی و برگشتی از کره زمین بیانگر انرژی قابل دسترس در هر بخش از سامانه زمین-اتمسفر می باشد. همچنین تابش خالص خورشیدی بنیادی ترین نیروی محرکه برای تبخیر و تعرق و تمامی کنش و واکنش های میان رویه زمین واتمسفر می باشد. این برهم کنش ها به گونه ای معنی دار بر اقلیم و دگرگونی آن سایه می افکنند. از این رو، برآورد ریزبینانه انرژی خالص در مقیاس گسترده از نظر مدل های اقلیمی جهانی و منط...

تخمین تابش خالص روزانه در مدیریت منابع آب، به‏ویژه در برآورد میزان تبخیر و تعرق، کاربرد گسترده‏ای دارد. در این پژوهش از مدل رقومی ارتفاع سنجندة ASTER داده‏های ماهواره‏ای سنجندة MODIS و یک مدل هندسی (مبتنی بر شیب و جهت) در تهیة نقشه‏های تابش خالص روزانه (Rn) در حوضة آبریز دریاچة ارومیه استفاده شد. در تخمین مؤلفه‏های تابش از محصولات مختلف سنجندة MODIS شامل آلبدو، ضریب گسیلندگی زمین و اتمسفر، دمای...

رستم پور , نیما, شکری میرعزیزی, لادن, صمدی, محمد تقی, گلزار خجسته, بهمن,

زمینه و هدف: بشر همواره تحت تابش پرتوهای یونیزان محیطی قرار دارد که می تواند اثرات زیان باری داشته باشد. بنابراین اندازه‌گیری تابش زمینه‌ای طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه میزان دوز موثر زمینه‌ای طبیعی ناشی از پرتوهای گاما در فضای بسته منازل استان همدان مورد اندازه گیری قرار گرفت. روش مطالعه: در این مطالعه مقطعی، برای تعیین آهنگ دوز در فضای بسته هر یک از شهرستان‌های استان ه...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2015

تخمین درست مقدار تابش خورشیدی نیازمند به‌کارگیری پارامترهای مؤثر جوی و محیطی است. در پژوهش حاضر اثر پارامترهای هواشناسی (طول روز، جرم جو، فشار هوا، آب قابل بارش، آلبدوی جو، مقدار جذب در جو و مقدار جذب به‌وسیلۀ ازن) به‌خصوص رطوبت نسبی و عوامل محیطی (ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی) بر کاهش تابش کل دریافتی در ایستگاه‌های بندرعباس و میناب در دورۀ زمانی 2009-2006، روزانه بررسی شد. همچنین اثر مقادیر مخت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید