نتایج جستجو برای تجارب دوره تحصیلی

تعداد نتایج: 94765  

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب زیسته دانش ­آموزان ابتدایی در رابطه با مصرف آب بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدار نگاری انجام شد. محیط پژوهش، دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 3 شهر اصفهان بود که از میان آن­ها 22 نفر به عنوان اطلاع‌رسان از راه نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه­های عمیق نیمه ساختاریاف...

اطهر مرادی, عباس قلتاش, مسلم صالحی,

پژوهش حاضر با هدف سنجش تجارب زیست شده متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروند فعال برای دوره‌ی تحصیلی راهنمایی در کشور ایران انجام گرفته است. این پژوهش یک پژوهش کیفی از نوع تجربه زیست شده یا همان پدیدار شناختی بوده است. شرکت‌کنندگان در این پژوهش شامل متخصصان علوم تربیتی کشور بوده که مطالعاتی در حوزه‌ی تربیت شهروندی داشته‌اند. روش نمونه گیری با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام گرفته که ...

ژورنال: تدریس پژوهی 2018
جعفر ترک زاده, رحمت الله مرزوقی, مهدی محمدی, ولی احمد کرماج,

هدف: یکی از مهم‌ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها، اعضای هیأت‌علمی هستند که نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی‌های آن‌ها در ابعاد مختلف به‌ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می‌توانند برافزایش کیفیت یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است. بدین منظور مطالعه‌ای باهدف بررسی رابطه...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2011
عباس قلتاش, مسلم صالحی, اطهر مرادی,

پژوهش حاضر با هدف سنجش تجارب زیست شده متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروند فعال برای دوره ی تحصیلی راهنمایی در کشور ایران انجام گرفته است. این پژوهش یک پژوهش کیفی از نوع تجربه زیست شده یا همان پدیدار شناختی بوده است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل متخصصان علوم تربیتی کشور بوده که مطالعاتی در حوزه ی تربیت شهروندی داشته اند. روش نمونه گیری با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام گرفته که ...

ژورنال: روانشناسی معاصر 2013

Abstract This study examined the mediating role of dispositional optimism on the relationship between academic stressors and reactions to stressors among male and female students. A sample consisting of 300 students (112 males, 188 females) were administrated the Student-Life Stress Inventory (SLSI) and the Life Orientation Test-Revised (LOT-R). Structural equation modeling was used to assess ...

هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران بود. روش غالب پژوهش، کیفی بود اما در بخش دوم پژوهش، به منظور اعتباریابی از روش کمی نیز استفاده شد. ابتدا مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، تجارب کشورهای پیشگام و همچنین اسناد بالادستی در ایران مطالعه شد و برنامه درسی آموزش محیط زیست به صورت پیش نویس اولیه طراحی گردید. سپس طرح مورد نظر، از طریق دریافت نظر 30 نفر از کارش...

ژورنال: پژوهش های معلم 2017

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که به روش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان سال آخر(1400 نفر)مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در دانشگاه فرهنگیان استان فارس بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی تعداد 302 نفر طبق جد...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ تجارب دانشجومعلمان با دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی بوشهر بود. همۀ دانشجومعلمان ورودی سال‌های 91 و 92 (465 نفر) این پردیس در سال تحصیلی 93-94 جامعۀ آماری این پژوهش بودند که با به‌کارگیری روش تمام‌شماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ دانشجویان دانشکده (Pace & Kuh, 1998) استفاده شد. باتوجه‌به نتایج حاصل از تحلیل رگرس...

اکرم ثناگو, سامیه غنا, لیلا مهستی جویباری,

مقدمه: بارداری، شیردهی، مراقبت از فرزند و اشتغال از جمله عواملی هستند که روابط جنسی زنان را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب جنسی زنان در دوران بارداری و شیردهی انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه با رویکرد کیفی، رفتار جنسی مادران در دوران بارداری و شیردهی مورد بررسی قرار گرفت. 30 مادر شیرده دارای کودک 24-4 ماهه بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در مطالعه شرکت کردند. برای گردآ...

هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش‌آموزانی بود که تعلل‌ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از دانش‌آموزان پسر سال چهارم رشته‌های نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که به‌صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. مصاحبه‌های ضبط‌شده به‌صورت کتبی ثبت شدند و به روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه ‌و تحلیل قر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود