نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

به‌منظور تجزیه‌وتحلیل نگاره‌ای (گرافیکی) و برآورد فراسنجه (پارامتر)های ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن از تلاقی دی‌آلل یک‌سویه و هفت نژادگان (ژنوتیپ) گندم نان استفاده شد. در این بررسی والدین به همراه 21 دورگ (هیبرید) آن‌ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیۀ واریانس گویای وجود تفاوت معنی‌دار بین نژادگان‌ها برای ارتفاع بوته، طول ساق گل (پدانکل)، طول سنبله، شمار د...

ژورنال: طب ورزشی 2016

  هدف از تحقیق حاضر تجزیه‌وتحلیل ویدئویی آسیب‌های بازیکنان فوتبال در بازی‌های جام جهانی 2010 بود. بدین منظور تمامی بازی‌های جام جهانی از طریق تجزیه‌وتحلیل ویدئویی بررسی شد و اطلاعات آن (تعداد آسیب، سازوکار وقوع آسیب، زمان بروز آسیب، نوع برخورد منجر به آسیب و منطقۀ وقوع آسیب در زمین بازی) از طریق ثبت در فرم گزارش آسیب به‌دست آمد. در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی – تحلیلی است، از آزمون آماری مجذور...

فاطمه افتخارنژاد, محمدحسن امیرتیموری, محمدرضا نیلی احمدآبادی, نرجس خاتون اویسی,

پژوهش حاضر در پی آن است تا تأثیر دوره آموزشی سواد بصری بر میزان توانایی تجزیه‌وتحلیل تصویر توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی را مورد بررسی قرار دهد. 15 نفر از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان گروه آزمایش انتخاب‌شده، پیش‌آزمون از آن‌ها گرفته، پس‌ازآن یک دورۀ آموزشی برای آن‌ها برگزار و سپس پس‌آزمون گرفته شد. اطلاعات موردنیاز در این پژوهش با بهره‌گیری از پرسشنامه مح...

ژورنال: گنجینه اسناد 2018

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تجزیه‌وتحلیل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم بیمرغِ گناباد با تکیه بر نکاح‌نامه‌هاست. بررسی این نکاح‌نامه‌ها می‌تواند در بازنمایی دغدغه‌های فکری و رویکردهای اجتماعی و اقتصادی مردم این منطقه تأثیرگذار باشد. روش/ رویکرد پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. داده‌ها و شاخص‌های تحقیق بر پایۀ اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه‌ای و براساس ن...

ژورنال: سیاست 2019

 موضوع مقالۀ حاضر، ارزیابی دموکراسی در ایران براساس دو الگوی نظریه‌گرا و عمل‌گراست. در مباحث مربوط به دموکراسی، همواره از دو گونه پیگیری دموکراسی سخن به میان می‌آید. از یک‌سو برخی نظریه‌پردازان نهادهای دموکراتیک و دموکراسی در عرصۀ عمل را بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم می‌دارند و از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند که ابتدا باید فکر، فرهنگ و مبانی فلسفی دموکراسی در جامعه پیگیری شود و آن‌گاه درصدد تحقق ...

ژورنال: علوم دامی ایران 2018

در این پژوهش توارث سیتوپلاسمی وزن بیدۀ یک‌سالگی در بز نژاد مرخز با استفاده از روش آماری بیزی بررسی شد. برای برآورد فراسنجه (پارامتر)های ژنتیکی از رکوردهای گردآوری‌شده در سال‌های 1390-1371 در ایستگاه پژوهشی اصلاح نژاد بز مرخز در سنندج استفاده شد. برای بررسی اثر عامل‌های محیطی بر داده‌های این صفت از رویۀ GLM نرم‌افزار آماری SAS و برای برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی از نرم‌افزار Gibbs1f90، بر پایۀ مدل ...

مهاجرت اسماعیل‌میرزا به گیلان یکی از وقایع مهم تاریخی دودمان صفویه به شمار می­رود؛ زیرا پس از روابط خصمانة آق‌قویونلوها با فرزندان حیدر، برای صوفیان که علاقه‌مند به حیات سیاسی و اجتماعی طریقت صفوی بودند، چاره‌ای جز فرار از قلمرو ترکمانان باقی نماند. با بررسی گزارش‌های موجود درباره انگیزه سیاسی صوفیان اهل اختصاص از انتقال اسماعیل میرزا به گیلان می‌توان به این نتیجه رسید که آن­ها با توجّه به قرابت...

روح‌الله رازینی, مجتبی جعفرزاده, میثم مطیعی,

 هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت هیئات مذهبی دانشگاهی، به مثابة یکی از مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه اسلامی انجام شد. روش: پس از شناسایی عوامل تشکیل‌دهندة هیئات مذهبی دانشگاهی از طریق مطالع...

ژورنال: :راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 0
فروزان آتش زاده شوریده, f atashzadeh shorideh الهام ایمانی, e imani منصوره زاغری تفرشی, m zagheri tafreshi,

مقدمه و هدف: بخش بهداشت و درمان و به خصوص کادر پرستاری تحت عنوان سازمان خدمات حرفه ای شناخته می شود و به دلیل ارتباط با سلامت جامعه، نیازمند استفاده از روش هایی کارا در ارائه خدمات می باشد. این امر تنها با استفاده از روش های نوین مدیریت اطلاعات و تخصیص زمان مناسب به مدیریت دانش امکان پذیر است. هدف از این مطالعه، مروری بر مفهوم و اجزاء مدیریت دانش و اهمیت آن در عملکرد پرستاری است. روش ها: این مط...

ژورنال: :راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 0
کورش فتحی واجارگاه, fathi vajargah k. faculty of educatio..., pardakhtchi m. h. faculty of educatio..., abolghasemi m. faculty of education &..., mohammad hadi f. faculty of education...,

اهداف: اثربخشی در آموزش منابع انسانی تابع کیفیت در این آموزش­ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه­های کیفیت در آموزش منابع انسانی و ارائه الگوی نوینی برای تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی با استفاده از این مولفه­ها و سیستم تحلیلی روش تحلیل اهمیت- عملکرد ( ipa ) انجام شد.   روش­ها: این تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی در سال 1389 انجام شد. داده­های کیفی و کمی به­کمک مصاحبه و دو پرسش­نامه جمع آوری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید