نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

ژورنال: مدیریت ورزشی 2019

هدف تحقیق حاضر تحلیل اهمیت ـ عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کاربران سیستم اشتراک دوچرخه شهر اصفهان تشکیل داده بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ویژگی های مسیر دوچرخه با بررسی دقیق ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و جهت طراحی پرسشنامه تحقی...

افضل جوان, فهیمه, تاج‌بخش, امیر, ریوندی, مهدی, فاضلی, مصطفی, نصیری, محمدرضا, پاسدار, علیرضا, کوشیار, محمد مهدی,

Breast carcinoma is the most common cause of cancer mortality among women globally. Primary and secondary prevention through avoiding known risk factors, screening for early detection of tumors with different methods as well as timely treatment, can be effective in reduction of the burden of this devastating disease. This can in turn prevent death and also increase survival in patients with bre...

ژورنال: مدیریت ورزشی 2019

هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد تشکیل دادند که از بین آن‌ها 396 نفر به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده جهت گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که در قالب 13 عامل و 55 سؤال طراحی شد. نتایج پژوهش نشان داد از 13 عامل ...

زمینه و هدف: ناشنوایی رایج‌ترین نقص حسی در انسان است و در حدود یک مورد از هر 1000 کودک دارای ناشنوایی شدید یا عمیق می باشند. حدود 50% موارد ناشنوایی، ارثی است و تقریباً 70% موارد ناشنوایی، غیر سندرمی است که حدود 80% این نوع ناشنوایی به‌صورت مغلوب اتوزومی به ارث می‌رسد. این بیماری هتروژن می‌باشد و شیوع آن در کشورهای در حال ‌توسعه بیشتر است. در ایران نیز به دلیل بالا بودن نرخ ازدواج‌های خویشاوندی،...

افزایش سطح حساسیت کیفی فرایندها برای بررسی الگوهای معنی‌دار در نمودارهای کنترل فرایند الزامی است. مدل‌های متعددی به منظور تجزیه و تحلیل رفتارهای غیرطبیعی در نمودارها ارائه شده‌اند. اغلب این مدل‌ها نمی‌توانند وقوع فازهای مختلف شکل‌گیری الگوهای سیکلی و سیستماتیک را هشدار دهند. معدود مدل‌های توسعه‌دهنده‌ی مولدهای الگوهای تناوبی، شبکه‌های عصبی را به عنوان ابزار شناسایی به کار گرفته‌اند. معماری‌های ...

جلالی, محمود, مغفوری مقدم, ایرج,

مرتضوی , حامد, لطیفیان, بهزاد ,

سابقه‎ ‎و‎ ‎هدف‎: ‎این‎ ‎مقاله‎ ‎با‎ ‎هدف‎ ‎معرفی‎ ‎سندرم‎ ‎اختلال‎ ‎عملکرد‎ ‎عضلات‎ ‎جونده‎ ‎و‎ ‎مروری‎ ‎بر‎ ‎سبب‎ ‎شناسی‎ ‎و‎ ‎علایم‎ ‎تشخیصی‎ ‎و راه‎ ‎کارهای‎ ‎درمانی‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎تاکید‎ ‎بر‎ ‎اهمیت‎ ‎آن‎ ‎درپرسنل‎ ‎نیروهای‎ ‎مسلح‎ ‎تدوین‎ ‎گشته‎ ‎است‎.‎ مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎این‎ ‎پژوهش‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎توصیفی‎ ‎کتابخانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎با‎ ‎مراجعه‎ ‎به‎ ‎کلیه‎ ‎منابع‎ ‎و‎ ‎سابقه‎ ‎...

همگام‌شدن با روندهای جهانی و کسب مزیت رقابتی مستلزم این است که مقصدهای گردشگری راهبردهای خود را بر اساس شناخت اهمیت ویژگی‏های رقابت ‏پذیری مقصد و عملکرد خود در این زمینه تدوین نمایند. در پژوهش حاضر، رویکرد IPA برای ارزیابی اهمیت فعالیت‏های مختلف جهت کسب مزیت رقابتی در مدیریت مقصد و بررسی عملکرد دو مقصد یزد و شیراز مورد استفاده قرارگرفته‏است. نتایج نشان داد که از دید خبرگان، در هر دو مقصد حدود ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید