نتایج جستجو برای تحقیق ترکیبی

تعداد نتایج: 226305  

ژورنال: سیاست 2010
محمدرضا تخشید, مهدی متین جاوید,

روش های تحقیق کمی و کیفی در بسیاری از موارد تفاوت های چشمگیری با هم دارند، اما در بسیاری از موارد دیگر همدیگر را تکمیل می کنند. به دنبال افزایش انتقادات از روش های کمی و کیفی، امروزه شاهد افزایش تمایل به کارگیری روش های تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی به طور عام و علوم سیاسی به طور خاص هستیم. بسیاری از طرفداران تکثرگرایی در تلاش برای پر کردن شکاف بین روش های کمی و کیفی از روش های ترکیبی بهره می گ...

پیوسته گر, یعقوب, کریمی, محمدقاسم, کشمیری, هادی,

روش تحقیق ترکیبی در دهه‌ی 1960میلادی در علوم اجتماعی آغاز شده است، اما استفاده از این روش در مطالعات شهری و شهرسازی بسیار نوپا بوده و به دهه‌ی 1990 میلادی برمی‌گردد. به نظر می­رسد استفاده از تک­روش‌های کمی یا کیفی در تحقیق‌های مختلف، نتایج کامل و همه‌جانبه‌ای را لحاظ نکرده و نوعی نگرش تک‌بعدی و تک‌روی در تحقیق را دنبال نموده و تمام جوانب و مسایل تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی و شهرسازی را بیان نمی‌ک...

احمد محمدپور,

در خلال چند دهه اخیر و بهویژه از سال 1990به بعد، بـه دنبـال افـول نسـبی پـارادایم اثبـاتی و گسـترش نسـبیرویکرد تفسیری و روششناسی کیفی مبتنی بـر آن، در خـلال دورهای کـه بـه دوره جنـگهـای پـارادایمی موسـوماست، برخی از محققان بـا هـدف رهـاکردن علـوم اجتمـاعی از تقابـلهـای سـنتی روشهـای کمـی و کیفـی، بـرایبازتعریف و مفهومدهی دوباره به روش تحقیق اجتماعی تلاش کردند. با این تـلاشهـا ...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2010
محمدرضا تخشید, مهدی متین جاوید,

روش های تحقیق کمی و کیفی در بسیاری از موارد تفاوت های چشمگیری با هم دارند، اما در بسیاری از موارد دیگر همدیگر را تکمیل می کنند. به دنبال افزایش انتقادات از روش های کمی و کیفی، امروزه شاهد افزایش تمایل به کارگیری روش های تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی به طور عام و علوم سیاسی به طور خاص هستیم. بسیاری از طرفداران تکثرگرایی در تلاش برای پر کردن شکاف بین روش های کمی و کیفی از روش های ترکیبی بهره می گی...

ژورنال: :مطالعات اجتماعی ایران 0
احمد محمدپور, استادیار دانشگاه بوعلی سینا,

در خلال چند دهه اخیر و بهویژه از سال 1990به بعد، بـه دنبـال افـول نسـبی پـارادایم اثبـاتی و گسـترش نسـبیرویکرد تفسیری و روششناسی کیفی مبتنی بـر آن، در خـلال دورهای کـه بـه دوره جنـگهـای پـارادایمی موسـوماست، برخی از محققان بـا هـدف رهـاکردن علـوم اجتمـاعی از تقابـلهـای سـنتی روشهـای کمـی و کیفـی، بـرایبازتعریف و مفهومدهی دوباره به روش تحقیق اجتماعی تلاش کردند. با این تـلاشهـا روششناسـی متـأخری ...

ژورنال: :جامعه شناسی کاربردی 0
احمد محمدپور, استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بو..., دانشجوی دکتری دانشگاه تهران مهدی رضایی, دانشجوی دکتری دانشگاه تهران,

چکیدهتحقیق با روش های ترکیبی، متأخرترین جه تگیری روش شناختی در علوم اجتماعی  رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره اینسبتاً طولانی از مناقشه های بین دو رویکرد پارادایمی کمی گرا و کیف یگرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظرفلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع گیری های کمی  کیفی متعارف،در صدد ترکیب هر دو رهیافت کمی و کیفی در یک مطالعه واحد ...

ژورنال: :مطالعات محیطی هفت حصار 0
هادی کشمیری, یعقوب پیوسته گر, محمدقاسم کریمی,

روش تحقیق ترکیبی در دهه ی 1960میلادی در علوم اجتماعی آغاز شده است، اما استفاده از این روش در مطالعات شهری و شهرسازی بسیار نوپا بوده و به دهه ی 1990 میلادی برمی گردد. به نظر می­رسد استفاده از تک­روش های کمی یا کیفی در تحقیق های مختلف، نتایج کامل و همه جانبه ای را لحاظ نکرده و نوعی نگرش تک بعدی و تک روی در تحقیق را دنبال نموده و تمام جوانب و مسایل تجزیه و تحلیل های اجتماعی و شهرسازی را بیان نمی ک...

ژورنال: مدیریت مدرسه 2018

با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری مدیریت مدارس ،هدف کلی این تحقیق" بررسی وضعیت مدیریت مدارس متوسطه کرمان بر اساس مدل های مدیریتی تونی بوش (مدل رسمی،سیاسی،همکارانه،ذهنی،مبهم و فرهنگی)"است. روش تحقیق،روش ترکیبی از نوع همسوسازی (مدل همگرا) است.جامعه آماری در بخش کمی ،کارکنان مدارس متوسطه شهر کرمان به تعداد 2090 بود. در فاز کمی پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 42 سوال طراحی و سپس این پرسشنامه بین نمونه 32...

شبیر کرمی, منصور شاه‌ولی,

متناسب­سازی تولید علم با نیازهای بخش­های مختلف یک کشور از خصوصیات جهان امروز است که می‌تواند به پایداری آن کشور منجر شود. این کار تنها از طریق تبیین الگوی متناسب روش تحقیق امکان­پذیر است. به همین دلیل، برای بررسی الگوی متعالی آموزش روش تحقیق، به­منظور تولید علم و در راستای تحقّق توسعه پایدار کشور، پژوهشی با روش ترکیبی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه این تحقیق، دانش‌آموختگان مقطع دکتریِ ترویج و آموزش ...

دکتر بابک سهرابی,

این مقاله مسأله بهینه سازی ترکیبی و نیز چگونگی ترکیب تحقیق در عملیات و هوش مصنوعی برای حل این نوع مسأله را، مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق یکی از مسائل بهینه سازی ترکیبی – مسئله توزیع و مسیر یابی وسیله نقلیه – که به طور خاص در دهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی شده است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید