× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تحلیل خطا

تعداد نتایج: 242847  
آذر فرقانی تهرانی, محمدرضا دوستی زاده,

تکوین و توسعة دانش و مهارت زبانی دانشجویان از اصلی ‌ترین اهداف کلاس درس زبان خارجی دانشگاهی است . منظور از تکوین مهارت ترجمه در کلاس درس ترجمه ، ایجاد توانایی در باز آفرینی مطلوب انواع متون ، ا ز زبان مبدأ به ‌زبان مقصد است . تحقق این هدف با بکار گیری شیوه‌ های گوناگون در کلاس درس ترجمه امکان پذیر است . تحلیل خطا به‌ عنوان یکی از زیر شاخه‌ های اصلی زبانشناسی کاربردی ، از یکسو در گسترة مباحث مرب...

ژورنال: بیمارستان 2017

Background: Reduction of errors is necessary to improve the quality of healthcare, promoting communication between the hospital staff and patients, and decreasing the patient's complaints in hospitals. Due to the high probability of error in the operating room (OR), this study aimed to detect the potential errors in the OR of Nemazee hospital using FMEA. Materials and Methods: This study was a...

تکنولوژی مش WiMAX بر اساس استاندارد IEEE 802.16، مکانیزمی را جهت استفاده ماکزیمم از کانال بی‌سیم، با پهنای باند بالا فراهم می‌آورد. از مزایای مهم این استاندارد، می‌توان به نرخ داده زیاد، دسترسی به پهنای باند وسیع، کیفیت سرویس بالا و محدوده پوششی وسیع با کمترین هزینه توسعه در محدوده یک شهر اشاره کرد. یکی از مهمترین چالش‌های این‌گونه از شبکه‌ها، خرابی ایستگاههای مشترک در مسیرهای ارتباطی مبتنی بر ...

تکنولوژی مش WiMAX بر اساس استاندارد IEEE 802.16، مکانیزمی را جهت استفاده ماکزیمم از کانال بی‌سیم، با پهنای باند بالا فراهم می‌آورد. از مزایای مهم این استاندارد، می‌توان به نرخ داده زیاد، دسترسی به پهنای باند وسیع، کیفیت سرویس بالا و محدوده پوششی وسیع با کمترین هزینه توسعه در محدوده یک شهر اشاره کرد. یکی از مهمترین چالش‌های این‌گونه از شبکه‌ها، خرابی ایستگاههای مشترک در مسیرهای ارتباطی مبتنی بر ...

ژورنال: آینه میراث 2018

بنابر شیوة مرسوم، تصحیح هر متنی براساس دست‌نوشته‌هایی از آن انجام می‌گیرد، اما گاه به دلایل گوناگون از جمله ناآشنایی و تصرّف کاتبان به سبب کهن بودن متن، تحریف‌هایی در آن راه می‌یابد و بیت یا عبارتی را چنان از اصل خود دور می‌کند که نسخه‌ها در رفع ابهام آن مفید نمی‌افتند و مصحّح ناگزیر است که از منابع جنبی استفاده کند. آثار سنائی غزنوی از این نوع متون کهن‌اند و چه بسا در ابیاتی از او تحریف‌هایی راه...

سخاوتی, علی, شجاعی, ا امیرعباس, نوروزی, حمیدرضا,

ژورنال: :پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی 2012
محمدرضا دوستی زاده, آذر فرقانی تهرانی,

تکوین و توسعة دانش و مهارت زبانی دانشجویان از اصلی ترین اهداف کلاس درس زبان خارجی دانشگاهی است . منظور از تکوین مهارت ترجمه در کلاس درس ترجمه ، ایجاد توانایی در باز آفرینی مطلوب انواع متون ، ا ز زبان مبدأ به زبان مقصد است . تحقق این هدف با بکار گیری شیوه های گوناگون در کلاس درس ترجمه امکان پذیر است . تحلیل خطا به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی زبانشناسی کاربردی ، از یکسو در گسترة مباحث مربوط به...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016
ابوالحسن حسنی,

یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی‌توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی‌توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی‌بودن خطا است. این مسائل، به صورت صر...

براتی, جواد , درودی, عارف ,

Fault location is an interesting subject in power grids. On the other hand, the application of fault current limiter (FCL) has been increasing in power network and causes some problems in operation of protection systems. This paper studies the application of FCL in power system and its effect on one-ended simple reactance fault location methods. In these methods, only voltages and currents of t...

جواد سیاهکالی مرادی, علی محقر, محمد افشاری, محمد ملکی,

ایمنی سیستم کاری تابع عوامل متعددی است و ساختار پیچیده و پویایی دارد. هم‌چنین ممکن است بین عوامل مؤثر در ایمنی سیستم، رابطه و وابستگی وجود داشته باشد. بنابراین، ایمنی سیستم را باید با دیدی همه جانبه و کل نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در پژوهش حاضر سعی شده تا میزان ریسک رفتار خطا (FBR) به عنوان یک عامل مهم در میزان ایمنی سیستم کار، از طریق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) که توسعه یافته فرایند سلسل...