نتایج جستجو برای تحلیل خوشهای

تعداد نتایج: 237236  

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2015
مجید رضایی بنفشه, یوسف کاکاوند,

استفاده از روشهای آماری پیشرفته نظیر تحلیلهای آماری چند متغییره یکی از روشها برای تفکیک نواحی از هم میباشد. در مطالعه حاضر بر اساس روشهای تحلیل خوشهای سلسله مراتبی و مقایسه روشهای مختلف آن، دادههای سالانه و ماهانه 9 ایستگاه به مدت 01 سال ) 0739 تا 0711 ( از اداره کل هواشناسی استان لرستان اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. هدف از این مطالعه علاوه بر نشان دادن چگونگی انجام مراحل تحلیل خ...

ژورنال: :علوم محیطی 0
اصغر ضرّابی, دانشگاه اصفهان سعید موحدی, دانشگاه اصفهان حمیدرضا رخشانی نسب, دانشگاه اصفهان,

رویکرد به اکوتوریسم به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنۀ وسیعی یافته است. اکوتوریسم از نظر زیست محیطی موجب حفظ محیط زیست و از نظر اقتصادی، پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب میشود. بر این اساس، شناسایی قابلیتها و راهکارهای توسعۀ طبیعت گردی در نواحی مختلف جغرافیایی از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی و سطح بندی پتانسیلهای طبیعت گردی سیستان میپردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1390

در این پایان نامه، ابتدا برخی از نتایج نظریه اسلندر-ریتن را برای جبرهای متناهی البعد روی ی?ک ?میدان بسته جبری، یادآوری می کنیم. سپس به معرف زیررسته های ?-n?خوشه ای کج و جبرهای? ??-n?اسلندر مبادرت می ورزیم. در این زمینه مثالهایی ارائه می شود.? ?همچنین قضیه اساسی هم ارزی اسلندر، با بعد بالاتر اثبات می شود.?

قیمت‌های خوشه‌ای به تمایل قیمت‌ها به اعداد گرد اشاره دارد. این موضوع در کشورهای مختلف و در خصوص متغیرهای مالی گوناگونی بررسی و نظریات متفاوتی برای توجیه آن ارائه شده است. در این پژوهش به بررسی وجود این رفتار در قیمت‌ها و عوامل موثر بر شدت آن در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های پربسامد بهره جسته و با تحلیل این داده‌ها با استفاده از آزمون‌ها و فنون آماری، شواهدی دال ...

امینی نیا, فاطمه, حاج زاده, موسی الرضا, سمرقندیان, سعید,

چکیده مقدمه: دیابت شیرین یک ریسک فاکتور مهم و زمینهساز بیماریهای قلبی- عروقی، سکته مغزی و نارسایی کلیوی میباشد. گوارگام به عنوان یک فیبر رژیمی محلول میتواند در جذب گلوکز اختلال ایجاد کند. در این تحقیق اثر پودر گوارگام بر سطح قند و چربیهای سرم در رت دیابتی مورد مطالعه قرار گرفت. 85mg/kg 245 گرم با تزریقداخل صفاقی استرپتوزوسین با دوز ± در محدوده وزنی 35 Wistar albino مواد و روشها: رتهای نژاد دیاب...

ژورنال: :جغرافیای طبیعی 0
مهران فاطمی, دانشجوی دکترا جغرافیا طبیعی آب و هواش..., استاد گروه جغرافیا طبیعی آب و هواشناس..., دانشجوی دکترا جغرافیا طبیعی آب و هواش..., دانشجوی دکترا جغرافیا طبیعی آب و هواش...,

هدف اصلی این پژوهش شناخت الگوهای گردش جوی، مسبب ایجاد دورههای خشکسالی و مرطوب است. به این منظور دورههای خشکسالی و ترسالی طی دوره آماری 99 ساله در سطح 6 ایستگاه همدید ایران مرکزی مشخص شد. سپس با استفاده از تحلیل مؤلفه مبنا به روش ماتریس همبستگی و دوران آن به روش واریمکس بر روی دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 099 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا به شناسایی عناصر اصلی تشکیل دهنده جریانهای جوی پرداخته شد....

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2015
خداکرم حاتمی بهمن بیگلو, مهدی نارنگی فرد, مهران فاطمی, کمال امیدوار,

هدف اصلی این پژوهش شناخت الگوهای گردش جوی، مسبب ایجاد دورههای خشکسالی و مرطوب است. به این منظور دورههای خشکسالی و ترسالی طی دوره آماری 99 ساله در سطح 6 ایستگاه همدید ایران مرکزی مشخص شد. سپس با استفاده از تحلیل مؤلفه مبنا به روش ماتریس همبستگی و دوران آن به روش واریمکس بر روی دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 099 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا به شناسایی عناصر اصلی تشکیل دهنده جریانهای جوی پرداخته شد....

ژورنال: :جغرافیای طبیعی 2015
محمود احمدی, یوسف قویدل رحیمی, محدثه جانثاری,

توفانهای تندری از مهمترین بلایای طبیعیاند که همه ساله علاوه بر نابودی بخشی از محصولهای کشاورزی سبب تلفات انسانی زیادی در سراسر دنیا میشوند. هدف از اینپژوهش شناسایی ویژگیهای آماری مربوط به توزیع مکانی و زمانی پدیده اقلیمی توفانهای تندری میباشد. با استفاده از دادههای مربوط به فراوانی وقوع توفانهای تندری در استانتهران )با تأکید بر هفت ایستگاه سینوپتیک در مناطقی با توپوگرافی و طول و عرض جغرافیایی م...

ژورنال: :مطالعات مدیریت صنعتی 2015
سید هادی میر قادری, اکبر عالم تبریز, حسن فارسیجانی،, فرهاد فرزد,

خوشه های صنعتی یکی از رویکرد های نوین در توسعه صنعتی کشور های در حال توسعه است که اخیراً توجهبسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. خوشه سازی باعث اثرات اقتصادی مثبت برمنطقه و همچنین افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط می شود، اما میزان موفقیت همه خوشه هایکسان نیست زیرا عملکرد آن ها متفاوت است. بحث عملکرد خوشه ها دارای جوانب گوناگون است و گسترهوسیعی از حوزه های بروز نتای...

ژورنال: :دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2013
سیده عاطفه حسینی, اسماعیل شاه طهماسبی, منیره ابویی مهریزی, رامین وران,

تحلیل بنیادی سهام دو مرحله دارد. مرحله اول بررسی صورت های مالی شرکت مثل صورت سود وزیان، ترازنامه وارزیابی سودآتی است. در گام دوم ارتباط دادن سودآتی به ارزش بازار است. این مقاله با معیار قرار دادن همین مبحث واستفاده از مرزکارایی واقعی به تحلیل بنیادی سهام برای پیبردن به وضعیت موجود و بررسی اهمیت شاخصها با روش-های آماری برای پیبردن به فرایند رسیدن به وضعیت مطلوب میپردازد. روش پژوهش مورد استفاده ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید