نتایج جستجو برای تحلیل پوششی داده‎ها

تعداد نتایج: 239248  

ژورنال: مدیریت صنعتی 2014

تعیین مبادله­های تولیدی که نشان‎دهندۀ تغییراتِ شدنی و مشابه در تمام واحدهای تصمیم­گیرنده‎اند، همواره مسئله­ای مهم و چالش‎انگیز در مباحث تحلیل پوششی داده­ها (DEA) بوده است. موضوع این مقاله، انتخاب این مبادلات بر اساس ارزیابی خروجی از واحدهای تصمیم‎گیرنده است؛ به‎طوری که کارایی­های حاصل از واحدها در مدل DEA با این ارزیابی خروجی بیشترین همبستگی را داشته باشد. درواقع این مقاله، نظرهای کارشناسانه را ...

ژورنال: :نشریه مدیریت صنعتی 2015
محمدرضا علیرضائی, محمدرضا رفیعی ثانی,

تعیین مبادله­های تولیدی که نشان‎دهندۀ تغییراتِ شدنی و مشابه در تمام واحدهای تصمیم­گیرنده‎اند، همواره مسئله­ای مهم و چالش‎انگیز در مباحث تحلیل پوششی داده­ها (dea) بوده است. موضوع این مقاله، انتخاب این مبادلات بر اساس ارزیابی خروجی از واحدهای تصمیم‎گیرنده است؛ به‎طوری که کارایی­های حاصل از واحدها در مدل dea با این ارزیابی خروجی بیشترین همبستگی را داشته باشد. درواقع این مقاله، نظرهای کارشناسانه را ...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2007

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده‌های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره‌وری می‌پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می‌شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می‌شوند. با استفاده از آمار‌های مربوط به ارزش افزوده، بهره‌وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می‌شود. نتایج نشان ...

Iran’s vision statement 1404, maintains that the nation needs to uphold its productivity and innovative spirit in order to enhance the economy’s competitiveness. Having considered the implications of the vision statement 1404 for the country’s sustainable development, in this paper, an attempt is made to measure Iran’s energy efficiency compared to the neighboring countries and some other natio...

ژورنال: مدیریت صنعتی 2019

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2007
عزت اله عباسیان, نادر مهرگان,

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می شوند. با استفاده از آمار های مربوط به ارزش افزوده، بهره وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان ...

بیتا مشایخی, سید مجتبی شفیع‎پور,

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه‎ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده‎ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای AACSB جهت تعریف نهاده‎ها و از نتایج آزمون‎های کارشناسی ارشد دانشگاه‎های دولتی در اندازه‎گیری کارا...

ژورنال: :برنامه ریزی و بودجه 0
سیدحسین سجادی فر, seyed hossein sajadifar faculty membe..., mehdi asali faculty member of institu..., bahram fathi islamic azad university,..., azam mohamadbagheri senior researcher...,

بر مبنای سند چشم‎انداز 1404، یکی از راه های اساسی موفقیت کشور، افزایش توان رقابت با سایرکشورهای منطقه با لحاظ نوآوری، بهبود کارایی و بهره‎وری تولید داخلی است که رشد و توسعه اقتصادی کشور را با ملاحظات فنی، اقتصادی و زیست محیطی ترکیب می‎کند. به همین منظور، در این مطالعه با درنظرگرفتن همزمان فعالیت های اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی در فرآیند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392

چکیده این تحقیق با هدف بررسی عملکرد شرکت برق منطقه‎ای یزد با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‎ها صورت گرفته است و مسأله اصلی تحقیق از بررسی تأثیر شاخص‎های موثر بر روی یکدیگر در حوزه عملکرد ناشی می‎شود. فرضیه‎ها بر اساس مولفه‎های چهارگانه رشد و یادگیری، مالی، فرآیندهای داخلی و مشتری تدوین شد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، به صورت کاربردی طراحی و تدوین شده است. نوع روابط بر مب...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 2012
بیتا مشایخی, سید مجتبی شفیع‎پور,

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه‎ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده‎ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای aacsb جهت تعریف نهاده‎ها و از نتایج آزمون‎های کارشناسی ارشد دانشگاه‎های دولتی در اندازه‎گیری کارا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید