نتایج جستجو برای تراکم خاک

تعداد نتایج: 49916  

ارزیابی کمی تراکم خاک به‌منظور بهبود روش­های مدیریتی کشاورزی و کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است و عواملی از قبیل میزان تراکم، نوع خاک (درصد رس و پلاستیسیته) و وضعیت رطوبت تأثیر به سزایی در تراکم خاک دارند. این پژوهش، به‌منظور بررسی تأثیر نوع خاک و تراکم بر روی منحنی مشخصه رطوبتی در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کاملاً تصادفی به اجرا درآمد و 27 تیمار تهیه گر...

مدل ون‌گنوختن معروفترین و پرکاربردترین مدل منحنی نگهداشت آب خاک است. پارامترهای این مدل توسط تخمینگر‌های مختلف از جمله بافت خاک تخمین زده شده‌اند. اما تا کنون از خصوصیات منحنی تراکم جهت تخمین پارامترهای مدل ون‌گنوختن و نهایتا رطوبت خاک استفاده نشده است. منحنی تراکم یکی از خصوصیات مکانیکی خاک است و رابطه بین تنش- کرنش با مدول الاستیسته در خاک را نشان می‌دهد. دو منحنی نگهداشت آب خاک و منحنی تراکم...

ژورنال: علوم آب و خاک 2000
حاج عباسی, محمدعلی, افیونی, مجید , مصدقی, محمدرضا , همت, عباس ,

Soil structure maintenance and stability is an important index indicating sustainable soil management. In this regard, components such as soil moisture and organic matter affect soil compactibility during farm machinery trafficking. Soils in Central Iran are commonly very low in organic matter (OM) and thus susceptible to compaction. This study was conducted to measure the effects of soil moist...

حاج عباسی, محمدعلی, افیونی, مجید , مصدقی, محمدرضا , همت, عباس ,

Soil structure maintenance and stability is an important index indicating sustainable soil management. In this regard, components such as soil moisture and organic matter affect soil compactibility during farm machinery trafficking. Soils in Central Iran are commonly very low in organic matter (OM) and thus susceptible to compaction. This study was conducted to measure the effects of soil moist...

ژورنال: پژوهش های خاک 2020

تراکم خاک یکی از مشکلات زیست محیطی جهانی است. تاکنون عمده پژوهش‌ها بر تأثیر تراکم خاک بر ویژگی­های فیزیکی خاک و رشد گیاه تمرکز داشته‌اند، درحالیکه تعیین اثر تراکم خاک بر فعالیت ریزجانداران و فرآیندها‌ی بیولوژیکی خاک بسیار ضروری است. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر تراکم خاک و افزودن مواد‌آلی بر برخی ویژگی­های زیستی شامل تنفس، کربن‌ زیست توده میکروبی خاک، فعالیت آنزیم اوره‌آز و شدت نی...

ژورنال: :تولید محصولات زراعی و باغی 0
محمدرضا مصدقی, m.r. mosaddeghi محمدعلی حاج عباسی, m.a. hajabbasi عباس همت, a. hemmat مجید افیونی, m. afyuni,

مطالعه حاضر به جهت بررسی تاثیر رطوبت خاک و کود دامی بر تراکم پذیری خاک به صورت نوارهای خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان (لورک) اجرا شد. خاک مورد مطالعه از نظر رده بندی تیپیک هاپل آرجید می باشد. کود دامی یک سال مانده، شامل سه سطح صفر، 50 و 100 تن در هکتار تا عمق شخم (20 سانتیمتر) توسط دیسک سنگین با خاک مخلوط شد. پس از گذشت 5 ما...

ژورنال: علوم آب و خاک 2015
مصدقی, محمد‌رضا , همت, عباس , ویسی‌تبار, عالیه ,

Considering soil compaction problem in sugarcane fields due to using heavy harvester and haulout equipment under unsuitable moisture conditions, this research aims to assess soil compaction in sugarcane fields located in Da'balKhazaei Plantation unitofSugarcane Development and By-product Company, Ahvaz. Undisturbed soil samples from the furrow (wheel tracks) were collected for measuring soil wa...

پاسخ نهال­های زیتون رقم زرد به شوری آب آبیاری و تراکم خاک در رطوبت 9/0 اشباع، مطالعه گردید. خاکی با بافت لومی­شنی پس از عبور از الک 75/4 میلی­متری به نحوی داخل استوانه­هایی از جنس پی­وی­سی ریخته شد که سطوح مختلف تراکم (جرم مخصوص ظاهری 3/1، 5/1 و 7/1 گرم بر سانتی­متر مکعب) در آن­ها ایجاد گردد. نهال­های زیتون به استوانه­ها انتقال داده شدند و با آب­هایی با شوری 2، 5، 8 و 12 دسی­زیمنس بر متر به مدت...

ژورنال: :نشریه حفاظت منابع آب و خاک (علمی - پژوهشی) 2015
منصوره بایرام, امید بهمنی,

ارزیابی کمی تراکم خاک به منظور بهبود روش­های مدیریتی کشاورزی و کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است و عواملی از قبیل میزان تراکم، نوع خاک (درصد رس و پلاستیسیته) و وضعیت رطوبت تأثیر به سزایی در تراکم خاک دارند. این پژوهش، به منظور بررسی تأثیر نوع خاک و تراکم بر روی منحنی مشخصه رطوبتی در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کاملاً تصادفی به اجرا درآمد و 27 تیمار تهیه گر...

ژورنال: :مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک 2015
سید علی اکبر موسوی, بهناز صالحی, مصطفی دهقان, مجتبی جعفری حقیقی,

خشکی و مقدار کم ماده آلی در خاک و از طرفی تردد زیاد ادوات-کشاورزی منجر به تراکم خاک و ایجاد مشکلاتی در تهویه، نفوذ آب و دسترسی عناصر-غذایی و در نتیجه کاهش عملکرد و حتی مرگ گیاه می شود. جهت بررسی اثر ترکم (جرم مخصوص ظاهری 3/1، 5/1 و7/1 گرم بر سانتی متر مکعب) و ماده آلی (کود دامی و لجن فاضلاب به ترتیب به میزان 4 و 2 درصد وزنی) بر معدنی شدن نیتروژن، پس از اختلاط ماده آلی با سه خاک آهکی شامل سری ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید