× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای ترجیحات سبک یادگیری

تعداد نتایج: 41120  
خادمی, ابوالفضل ,

Teachers’ awareness of students’ language learning preferences can lead teachers to more realistic and useful teaching strategies which in turn will facilitate and enrich the learning process. Therefore, learners’ preferences are to be identified and their skills and assumptions must be given due attention. Learners should be given the opportunity to express their learning preferences especiall...

روشنایی, مهرناز,

دانشجویان به طرق مختلف مطلب مورد یادگیری را پردازش و درک می‎کنند. رهیافت یک نظریه هدفدار است که نشان می‌دهد دانشجو چگونه مطالب درسی را یاد می‌گیرد. یادگیرنده با توجه به نیازهای محیط و اهداف شخصی رهیافت خود را انتخاب می‌کند. بعضی از دانشجویان مفاهیم جدید را با دقت بررسی و بر نکات اصلی تمرکز می‌کنند تا بتوانند معنی مطلب را بفهمند (رهیافت عمیق)، بعضی دیگر اطلاعات را به صورت غیرفعال دریافت می‌کنند،...

ژورنال: :پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 0
مهرناز روشنایی, mehrnaz roshanaei department of educa...,

دانشجویان به طرق مختلف مطلب مورد یادگیری را پردازش و درک می‎کنند. رهیافت یک نظریه هدفدار است که نشان می دهد دانشجو چگونه مطالب درسی را یاد می گیرد. یادگیرنده با توجه به نیازهای محیط و اهداف شخصی رهیافت خود را انتخاب می کند. بعضی از دانشجویان مفاهیم جدید را با دقت بررسی و بر نکات اصلی تمرکز می کنند تا بتوانند معنی مطلب را بفهمند (رهیافت عمیق)، بعضی دیگر اطلاعات را به صورت غیرفعال دریافت می کنند،...

ژورنال: :پژوهش های آموزش و یادگیری 0
ابوالفضل خادمی, abolfazl khademi,

شناخت ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی، به ویژه از سوی اساتید مربوط، و نزدیک کردن آموزش به این ترجیحات، می تواند بازده بیش تر یادگیری را سبب شود. بر این اساس، تحقیق حاضر هدف اساسی خود را مطالعه ترجیحات یادگیری دانشجویان و اساتید درس زبان انگلیسی قرار داده است. بدین خاطر، ترجیحات یادگیری 215 دانشجوی ورودی دانشگاه شاهد، و نیز نظر 21 استاد درس زبان انگلیسی در این باره مورد بررسی قرار ...

Introductoin: Self-regulated learning is a belief that indicates when and how a person learn. The purpose of present research was to investigate the relationship between self-regulated learning and parenting style as well as learning style in students and determine the role of parenting style and learning style in predicting self-regulated learning. Method: In this research, 313 female stude...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2013
مقصود امین خندقی, ملیحه رجائی,

نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریسمرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشتهعلوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو ازمیان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه‏گیری مورگان، انتخابشده و به پرسشنامه‏های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ دادند. نتایج نشان داد که دانشجویانبه سبک تدریس فعال گرایش دارند...

ژورنال: هویت شهر 2018

سبک یادگیری به تفاوت‌های افراد در ترجیح روش‌های دریافت، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات در یادگیری مفاهیم تازه اشاره می‌کند. مطالعه حاضر باهدف تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری مقطع کارشناسی بر اساس تئوری یادگیری تجربی کلب انجام‌شده است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت مقطعی در سال 1396 در مورد کلیه دانشجویان رشته معماری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مقطع کارشناسی سال اول تا آخر انج...

احمد رضایی, لیلا صیامی, مجید یوسفی افراشته,

در نظریه‌های یادگیری جدید سنجش کلاسی به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی(تکوینی و تراکمی) و ترجیحات سنجشی(چند گزینه‌ای و تشریحی) دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان است. روش این پژوهش همبستگی و خاصه مدل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 89-1388 بو...

ژورنال: مدیریت صنعتی 2016

آنالیز چندمعیارۀ ABC روش شناخته‎شده‎ای برای طبقه‌بندی موجودی‌هاست که اغلب رویکرد جبرانی را برای تجمیع معیارها لحاظ می‎کند، یعنی ضعف موجودی در یک معیار با عملکرد خوب آن در معیارهای دیگر جبران می‎شود. تا جایی که می‎دانیم رویکرد غیرجبرانی این مسئله به‎طور کافی مطالعه ‌نشده ‌است. مدل ELECTRE TRI از مدل‎های مبتنی بر روابط ‌برتری ‌است که این رویکرد را در محاسبات لحاظ‌ می‌کند، ولی با توجه به‌ پیچیدگی ...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2016

هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان پیش­بینی ترجیحات تعامل با سبک­های یادگیری دانشجویان دوره­های آموزش مبتنی بر وب است. بدین­منظور، 120 نفر از دانشجویان مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس­سبک یادگیری گراشا و ریچمن و مقیاس ترجیحات تعامل پاسخ دادند. یافته­های بدست آمده با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج پس از ت...