× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تست کیفیت واژگان

تعداد نتایج: 91401  

در این پژوهش پاسخ های 2059 نفر از شرکت کنندگان در یک آزمون مهارت زبان، مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط بین دانش گرامری و تست های خواندن و درک مطلب که به سبک تافل و اف سی ای نشته شده اند، مشخص شود. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مرتبط ترین متغیر برای تست های بخش خواندن تافل، تست های عبارات نوشتاری (قسمت دوم گرامر تافل) است که گزینه غلط در آن شناسایی می شود و اساسا برای سنجش نگارش طراحی شده اند...

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2004
سید محمد علوی,

در این پژوهش پاسخ های 2059 نفر از شرکت کنندگان در یک آزمون مهارت زبان، مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط بین دانش گرامری و تست های خواندن و درک مطلب که به سبک تافل و اف سی ای نشته شده اند، مشخص شود. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مرتبط ترین متغیر برای تست های بخش خواندن تافل، تست های عبارات نوشتاری (قسمت دوم گرامر تافل) است که گزینه غلط در آن شناسایی می شود و اساسا برای سنجش نگارش طراحی شده اند...

لریبنسقمکبلحرنسیکمبن حو بحیسنب بحیسنب

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1387

چکیده ندارد.

مسعود ربیعى آستانه,

بررسى دیدگاه‌هاى گوناگون درباره واژگان بیگانه در قرآن و معرّفى آثار مربوطه است. در این نوشتار این پرسش مطرح شده است که آیا در قرآن واژه‌هاى دخیل )وارداتى از زبانهاى دیگر غیر عربى( نیز به کار رفته یا همه واژگان آن عربى ناب است؟ در صورت مثبت بودن این پاسخ، آیا این نوعى کاستى براى قرآن شمرده نمى‌شود؟ نویسنده با پذیرش راه‌یابى واژگان غیر عربى به قرآن و نقد ادله مخالفان آن و نیز پاسخ شبهه کاستى قرآن ...

ژورنال: تحقیقات مالی 1994
دکتر حسین عبده تبریزی, پرویز صداقت,

ژورنال: تحقیقات مالی 1994
حسین عبده تبریزی, پرویز صداقت,