× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تست گزینشی

تعداد نتایج: 17385  
ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
علی اکبر گرجی, یونس فتحی,

صلاحیت، تعیین‌کننده‌ی حوزه‌ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن‌که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می‌تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق ع...

لریبنسقمکبلحرنسیکمبن حو بحیسنب بحیسنب

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

کیفرشناسی نو، مهم‌ترین محصول خود را با نام «ناتوان‌سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده‏اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی دست به گزینش و ناتوان‌سازی این گروه از بزهکاران می‏زند. ادعا شده که ناتوان‌سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم...

مهدی اخلاقی, پژمان روشن فرزاد,

مقادیر جزئی کبالت-57  به روش استخراج با حلال در حضور عامل کمپلکس‌ساز تیوسیانات، از فاز آبی به فاز آلی ایزوفرون استخراج و از نیکل جدا شد. تأثیر غلظت عامل کمپلکس‌ساز، نسبت حجم فازها و اسیدیته فاز آبی بر بهره جداسازی بررسی گردید. کبالت-57 استخراج شده، در حضور اسید کلریدریک غلیظ طی استخراج برگشتی به فاز آبی برگردانده شد و تأثیر غلظت و حجم اسید بر بهره استخراج برگشتی بررسی گردید. نتایج حاصل نشان داد...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
وحید بابازاد, دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانش..., استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق...,

0

Purpose: The current research focuses on selective dissemination of news and aims at finding patterns for recognition of readers’ favorite news through web mining technique. Method: Data for this research was collected from the Yahoo News Website. The source of news was Associated Press. 840 news dated between 2011/3/1 and 2011/5/10 was analyzed through subject clustering technique. Findings:...