نتایج جستجو برای تغذیه های شیپوری

تعداد نتایج: 521840  

In this paper, a SIW horn antenna is designed using Luneburg lens in order to enhance the gain. Using a transition printed on the same substrate, both the matching performance and the front to back ratio was improved. In addition, this transition structure allows the antenna to be planar. The proposed antenna operates at 14.5 GHz and can be used for Ku band application.An antenna prototype was ...

ژورنال: :iranian journal of genetics and plant breeding 0
leila joudi ghezeljeh meidan, . iraj mehregan, . mostafa assadi, . davoud farajzadeh, .,

منطقه its از dna ریبوزومی هسته ای به طور گسترده برای استنباط روابط فیلوژنتیکی در گیاهان مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر، توالی sti بیست و چهار نمونه از ایران در کنار سایر توالی های این جنس در بانک ژن از .araceae l در ایران از جنس های .arum l، .schott biarum و .blume) schott) eminium مشخص گردید. آنالیز فیلوژنتیکی با روش های بایسین و maximum parsimony انجام گرفت. تحلیل کلادیستی روابط فی...

آبشت, بهنام , نیکخواه, علی ,

Feed shortage is one of the most important characteristics of Iranian livestock industry. Therefore, the utilization of agricultural by-products in animal nutrition, especially for fattening animals, is of great importance. In order to study the effect of the four rations containing various levels of tallow (0, 2.5, 5, and 7.5%), on the performance of male Holstein calves (MHC), responding to t...

ژورنال: علوم آب و خاک 2000
آبشت, بهنام , نیکخواه, علی ,

Feed shortage is one of the most important characteristics of Iranian livestock industry. Therefore, the utilization of agricultural by-products in animal nutrition, especially for fattening animals, is of great importance. In order to study the effect of the four rations containing various levels of tallow (0, 2.5, 5, and 7.5%), on the performance of male Holstein calves (MHC), responding to t...

جلیل راشد محسل, هادی فائزی,

در این مقاله روشی جهت طراحی و بهینه سازی عملکرد آنتن شیپوری شیاردار به کمک تطبیق مودی و الگوریتم وراثتی ارائه شده است. برای این منظور یک آنتن شیپوری شیاردار با پروفایل مربعی سینوسی طراحی شده و عملکرد یک آنتن شیپوری شیاردار دیگر در باند X که قبلا برای تغذیه یک آنتن بازتابنده منحرف از مرکز طراحی شده بهبود یافته است. برای تحلیل این آنتن ها از روش تطبیق مودی استفاده شده و پارامترهای مختلف آنها جهت ...

ابراهیمی ممقانی, مهرانگیز, پورعبدالهی, پروین,

چکیده زمینه: دختران نوجوان مادران آینده هستند و آموزش مفاهیم تغذیه ای به آنها نقش مهمی در سلامت آتی خانواده و کودکان ایفا می کند. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی آگاهی تغذیه ای دختران دبیرستان های تبریز انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 404 دانش آموز سال آخر که از چهار ناحیه آموزش و پرورش تبریز با روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته...

احمد خلیقی, روح انگیز نادری, مجید مجیدیان, نسرین مجیدیان,

گل شیپوری یکی از گیاهان زینتی پیازی متعلق به تیره آراسه ( (Araceaمی باشد که شامل هفت گونه با گل آذین اسپادیکس است و به عنوان گل بریده و گیاه گلدانی استفاده می شوند. به منظور ارزیابی اثر مدت زمان و دمای انبار نیساگ ها پیش از کشت و دو تنظیم کننده رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر مشخصات کمی و کیفی گیاه گلدانی شیپوری، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید