نتایج جستجو برای تفکیک خویشتن

تعداد نتایج: 18326  

و مقدمه: ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎریاﺑﯽ مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن روی زنان و مردان متاهل شرکت کننده در کلاسهای آموزش خانواده مدارس راهنمایی در شهرستان سنندج بود. روش:طرح تحقیقازنوعتحقیقهمبستگی است( تحلیل عاملی به شیوه‌ی چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی بود). حجم نمونه512 نفر بود که در دو مرحله (مرحلة اول 321 و مرحلة دوم 191) و از بین ﮐﻠیة زنان و مردان متاهل شهرستان سنندج د...

احمد اعتمادی, حسین امیری طلب, حسین سلیمی,

هدف:احساس غربت می‌تواند زمینه‌ساز احتمال بروز اضطراب، افسردگی، مصرف مواد و الکل و حتی خودکشی باشد. و هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دختران کارشناسی ورودی سال 91 به دانشگاه علامه طباطبایی بود که از طریق نمونه گیری خو...

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل در بین دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی بود. حجم نمونه 20 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفره تقسیم شدند. به منظور کنترل متغیرهای مزاحم فاکتورهایی همچون مجرد بودن، دختر بودن و تجربه قبلی رابطه با جنس مقابل به عنوان ملاک های انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ 0
حسین امیری طلب, دانشگاه علامه طباطبایی احمد اعتمادی, دانشگاه علامه طباطبایی,

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر رابطه با جنس مقابل در بین دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی بود. حجم نمونه 20 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفره تقسیم شدند. به منظور کنترل متغیرهای مزاحم فاکتورهایی همچون مجرد بودن، دختر بودن و تجربه قبلی رابطه با جنس مقابل به عنوان ملاک های انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پ...

ژورنال: :فرهنگ در دانشگاه اسلامی 2014
حسین امیری طلب, احمد اعتمادی, حسین سلیمی,

هدف:احساس غربت می تواند زمینه ساز احتمال بروز اضطراب، افسردگی، مصرف مواد و الکل و حتی خودکشی باشد. و هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دختران کارشناسی ورودی سال 91 به دانشگاه علامه طباطبایی بود که از طریق نمونه گیری خو...

ژورنال: :مشاوره و روان درمانی خانواده 2011
ناصر یوسفی,

و مقدمه: ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎریاﺑﯽ مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن روی زنان و مردان متاهل شرکت کننده در کلاسهای آموزش خانواده مدارس راهنمایی در شهرستان سنندج بود. روش:طرح تحقیقازنوعتحقیقهمبستگی است( تحلیل عاملی به شیوه­ی چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی بود). حجم نمونه512 نفر بود که در دو مرحله (مرحلة اول 321 و مرحلة دوم 191) و از بین ﮐﻠیة زنان و مردان متاهل شهرستان سنندج ...

ژورنال: :مشاوره و روان درمانی خانواده 0
ناصر یوسفی, گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ادب...,

و مقدمه: ﻫﺪف ﻋﻤﺪه تحقیقﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎریاﺑﯽ مقیاس خانوادگی تفکیک خویشتن روی زنان و مردان متاهل شرکت کننده در کلاسهای آموزش خانواده مدارس راهنمایی در شهرستان سنندج بود. روش:طرح تحقیقازنوعتحقیقهمبستگی است( تحلیل عاملی به شیوه ی چرخش متمایل از نوع ابلیمین مستقیم و تحلیل عامل تاییدی بود). حجم نمونه512 نفر بود که در دو مرحله (مرحله اول 321 و مرحله دوم 191) و از بین ﮐﻠیه زنان و مردان متاهل شهرستان سنندج د...

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خیانت زناشویی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره­ی شهر تبریز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397 بودند که از این جامعه، تعداد 200 زن به شیوه نمونه­گیری هدفمند از بین زنان مراجعه کننده به مراکز مشاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1393

زمینه و هدف: احساس غربت می تواند زمینه ساز احتمال بروز اضطراب، افسردگی، مصرف مواد و الکل و حتی خودکشی باشد. همچنینرابطه نامتعارف اجتماعی نیز می تواند به اختلالات هیجانی، تحریف هویت، افت تحصیلی، بارداری ناخواسته، بیماری های مقاربتی و تجاوزهای جنسی منجر شود که هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت و رابطه نامتعارف اجتماعی در بین دانشجویان دختر بود. روش بررسی: این پژوهش از...

ژورنال: رویش روانشناسی 2015
خدابنده لو, یوسف,

In recent years, happiness Studies have increased dramatically and the occurrence of extensive developments in positive psychology has created a lot of interest to response to this question that how to live happier. The researchers believe that factors such as heredity, environment and voluntary activities can play a decisive role in people's happiness levels. Increasing fixed point of individu...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید