نتایج جستجو برای تمرکز سیاسی-اداری

تعداد نتایج: 55236  

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 1992
مرتضی اسدی,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1351

چکیده ندارد.

قوام, سیدعبدالعی,

"Development" and "modernization" or "modernity" are related concepts that are widely but variously used to refer to major social, economic and political changes. Some scholars equate political development with the ability of a political system to grow and adjust to new demands put upon it. The environment of bureaucracy may be visualized as series of concentric circles, with bureaucracy at th...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  سلامت اداری در سازمان‌های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌های درست و اجرای مناسب سیاست‌ها می‌شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری،...

محسن امامی قشلاق,

به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست

ژورنال: :سیاست های راهبردی و کلان 2014
یحیی کمالی,

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست­ها می­شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
محسن امامی قشلاق,

به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست

کلان‌شهر تهران مانند بسیاری کلان‌شهرها در کشورهای درحال‌توسعه با مسائل مختلفی مواجه است. ازجمله این مسائل پیدایش انواعی از تمرکزها (جمعیتی، فعالیتی و...) در آن می‌باشد که خود منشأ بسیاری از مشکلات گشته که درنتیجه آن‌ها همواره در محافل علمی و سیاسی مباحث و راهکارهایی در راستای تعدیل این پیامدهای منفی مطرح شده است. انتقال پایتخت، ازجمله مواردی است که به‌عنوان یک گزینه جهت کاهش تمرکزهای موجود در ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید