نتایج جستجو برای تنوع گونه‏ای

تعداد نتایج: 18689  

 سوسک‏های خانوادۀ Buprestidae  یکی از اجزای تنوع زیستی در جنگل‏های استان کردستان هستند. در این تحقیق خصوصیات مختلف تنوع زیستی این سوسک‏ها در جنگل‏های مذکور بررسی و مطالعه شد. با استفاده از تله‏های چسبندۀ رنگی، سطلی رنگی و تلۀ پنجره‏ای، طی سال‌های 1389 و 1390، تعداد 1205 عدد از سوسک‏های مذکور متعلق به 44 گونه جمع‏آوری شد. ارزیابی ساختار غالب ترکیب گونه‏ای با روش طبقه‌بندی Heydemann مشخص کرد که 3...

ژورنال: :دانش گیاهپزشکی ایران 2014
حامد غباری, جاماسب نوذری, حسین الهیاری, مارک کالاشیان,

سوسک‏های خانوادۀ buprestidae  یکی از اجزای تنوع زیستی در جنگل‏های استان کردستان هستند. در این تحقیق خصوصیات مختلف تنوع زیستی این سوسک‏ها در جنگل‏های مذکور بررسی و مطالعه شد. با استفاده از تله‏های چسبندۀ رنگی، سطلی رنگی و تلۀ پنجره‏ای، طی سال های 1389 و 1390، تعداد 1205 عدد از سوسک‏های مذکور متعلق به 44 گونه جمع‏آوری شد. ارزیابی ساختار غالب ترکیب گونه‏ای با روش طبقه بندی heydemann مشخص کرد که 3 ...

ژورنال: محیط زیست طبیعی 2015

ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ میانکاله با مجموعۀ متنوعی از اکوسیستم‌های آبی و خشکی با وسعتی معادل 67349 هکتار در دورترین نقطۀ جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است. با توجه به اهمیت اکوسیستم‌های ساحلی این ذخیره‌گاه، به‌منزلۀ زیر‌مجموعه‌ای از سواحل جنوبی دریای خزر لازم است تا نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر آن‌ها بر پراکنش و تنوع گونه‌ای گیاهان بررسی شود. بدین منظور این پژوهش با هدف شناخت گیاهان ساحلی، زیستگاه‌ها، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده کشاورزی 1390

به منظور مطالعه‏ی تنوع گونه‏ای کنه‏های خاکزی خانواده ascidae و laelapidae از راسته‏ی میان‏استیگمایان، در شهرستان شهرضا از اواخر زمستان 1388 تا اواخر تابستان 1390 نمونه‏برداری از خاک انجام شد. در جریان این بررسی، 24 گونه از کنه‏های خانواده‏های مذکور جمع‏آوری و شناسایی شدند. از این تعداد، سه گونه برای جهان و دو گونه برای ایران جدید می‏باشند. گونه‏هایی که با علامت یک و دو ستاره مشخص شده‏اند به ترت...

ژورنال: :نشریه محیط زیست طبیعی 2015
شهریار سعیدی مهرورز, علیرضا نقی نژاد, زینب کاظمی گرجی,

ذخیره گاه زیست کرۀ میانکاله با مجموعۀ متنوعی از اکوسیستم های آبی و خشکی با وسعتی معادل 67349 هکتار در دورترین نقطۀ جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است. با توجه به اهمیت اکوسیستم های ساحلی این ذخیره گاه، به منزلۀ زیر مجموعه ای از سواحل جنوبی دریای خزر لازم است تا نقش عوامل اکولوژیکی و تأثیر آن ها بر پراکنش و تنوع گونه ای گیاهان بررسی شود. بدین منظور این پژوهش با هدف شناخت گیاهان ساحلی، زیستگاه ها، ...

ژورنال: شیلات 2013

برای بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه‏ای ماهیان رودخانة تجن در استان مازندران، از فروردین 1387 تا تیر 1388، به طور فصلی نمونه‌برداری شد. در مجموع 2996 قطعه ماهی از 2 ایستگاه در رودخانة تجن در بالادست و پایین سد شهید رجایی به وسیلة دستگاه الکتروشوکر صید شدند که شامل گونه‏های سیاه ماهی (Capoeta capoeta)، خیاطه (Alburnoides eichwaldi)، زردک قلمی (Luciobarbus mursa)، سس ماهی سرگنده (Barbus lacerta...

ژورنال: :شیلات 2013
حسین رحمانی, خسرو جانی خلیلی, حسین انوری فر,

برای بررسی فراوانی، پراکنش و تنوع گونه‏ای ماهیان رودخانة تجن در استان مازندران، از فروردین 1387 تا تیر 1388، به طور فصلی نمونه برداری شد. در مجموع 2996 قطعه ماهی از 2 ایستگاه در رودخانة تجن در بالادست و پایین سد شهید رجایی به وسیلة دستگاه الکتروشوکر صید شدند که شامل گونه‏های سیاه ماهی (capoeta capoeta)، خیاطه (alburnoides eichwaldi)، زردک قلمی (luciobarbus mursa)، سس ماهی سرگنده (barbus lacerta...

به منظور پی بردن به روابط خویشاوندی میان 21 گونه گون بر اساس ویژگیهای کاریوتیپی گونه‏ها با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در آزمایشگاه فیزیولوژی و ژنتیک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تبریز مورد ارزیابی قرار گرفتند. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون میان گونه‏ها بر مبنای ابعاد مختلف کروموزومی ‏نشان داد که گونه A. aharicus با گونه  A. angustiflorus  و  A. apricus و نیز گونه A. angustiflorus با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1392

تریپس گندم،haplothrips triticikurd.، یکی از آفات مهم گندم در استان اردبیل است. در این تحقیق تراکم جمعیت تریپس گندم و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن روی پنج رقم گندم به نام های gaspard، cascogen، bezostaya، mv-17 و الوند در سال های 1391 و 1392 در مزارع آزمایشی واقع در دشت اردبیل مطالعه شد. نمونه‏برداری ها در هفت مرحله رشدی گندم از مرحله چکمه ای شدن تا رسیدگی انجام شد. در هر نمونه برداری، فراوانی ت...

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2014

تنوع گونه‏ای یکی از مهم‏ترین مشخصه‏های نشان‏دهندة تغییرات در اکوسیستم‏های مرتعی است که همواره تحت تأثیر اقدامات مدیریتی قرار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تغییرات تنوع گونه‏ای و تعیین مدل مناسب توزیع فراوانی تنوع گونه‏ای در سه مکان مرتعی استان آذربایجان غربی می‌پردازد. مکان‏های مورد بررسی، از نظر عوامل محیطی، یکسان و از نظر شدت چرای دام (چرای زیاد، چرای کم، و چرای متوسط) متفاوت‏اند. پس از...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود