نتایج جستجو برای توالی روز بارش

تعداد نتایج: 61807  

‏ این تحقیق درصدد است قابلیت حالت دمایی یک روز در پیش بینی حالت بارشی روز بعد را بر اساس روش احتمال شرطی مورد بررسی قرار دهد. برای دستیابی به این ‏هدف داده‎های شبکه‎ای با تفکیک زمانی روزانه، از 01/01/1340 تا 11/10/1383 و با تفکیک مکانی (یاخته های) 15‏ ‏15 کیلومتر، مورد استفاده قرار گرفت. براساس ‏توزیع احتمال مربوط به دمای هر یاخته و هر روز، صدک های 25 و 75 توزیع فراوانی دمای روزانۀ هر یاخته ب...

ژورنال: پژوهش های زبانی 2016

«بیستون» علاوه بر جایگاه نام بانویی نژاده است که ذکرش در کتاب پهلوی ایادگار زریران رفته­ است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن ارائۀ روش درست خوانش گونۀ پارسی میانۀ واژۀ باستانی *baga-stāna- در متون پهلوی ساسانی کتابی، مفاهیم و زمینه­های فرهنگی کارکردهای کهن واژۀ نامبرده شناسایی و تداوم کاربرد آن در فرهنگ ایران امروزی پیگیری شود. گرچه تا امروز دقیقاً مشخص نشده که *baga-stāna- جایگاه ویژۀ نیایش کدام ...

ژورنال: :پژوهش های دانش زمین 0
اشرف اسدی, دانشگاه پیام نور طیبه اکبری ازیرانی, دانشگاه شهید بهشتی,

در طی روزهای29 نوامبرالی 5 دسامبر 2008 بارش هایی فراگیر در ایران روی داد که گستردگی مکانی آنها در طی این چند روز در ایران متفاوت بود. با بررسی داده های بارش 304 ایستگاه همدید کشور مشخص شد که روزهای اوج این خوشه بارش 30 نوامبر و 1 دسامبر بوده اند. بدین منظور به بررسی جامع همدید این روزها پرداخته شد. موقعیت و مسیر حرکت چرخند و فرود بادهای غربی در طی این دوره مشخص شد. نتایج نشان داد که سامانه ی بن...

ژورنال: :آب و هواشناسی کاربردی 0
حسین عساکره, دانشگاه زنجان,

‏ این تحقیق درصدد است قابلیت حالت دمایی یک روز در پیش بینی حالت بارشی روز بعد را بر اساس روش احتمال شرطی مورد بررسی قرار دهد. برای دستیابی به این ‏هدف داده‎های شبکه‎ای با تفکیک زمانی روزانه، از 01/01/1340 تا 11/10/1383 و با تفکیک مکانی (یاخته های) 15‏ ‏15 کیلومتر، مورد استفاده قرار گرفت. براساس ‏توزیع احتمال مربوط به دمای هر یاخته و هر روز، صدک های 25 و 75 توزیع فراوانی دمای روزانۀ هر یاخته برا...

هدف پژوهش حاضر، بررسی منشاء توان توضیح تغییرات بازده سهام توسط نوسانات اختصاصی از طریقمداقه بازده راهبرد توالی )مومنتوم( است. به بیان دیگر، یکی از توضیحات ارائه شده بابت چرایی سودآوریسرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات اختصاصی، مبنی بر واکنش کمتر از اندازه نسبت به اطلاعات خاص شرکت وبروز توالی متعاقب آن آزمون می شود. لذا رابطه توالی و نوسانات اختصاصی از طریق رویکردهای "تحلیلپرتفوی" و "رگرسیون فاما مک ...

ژورنال: نیوار 1962

روز بیست و سوم مارس 1962 سوم فروردین ماه  1341 دوازده سال از تأسیس هواشناسی میگذرد و ایران نیز در سی ام اکتبر 1959 یعنوان یکصدوسومین عضو سازمان هواشناسی جهانی بعضویت سازمان هواشناسی جهانی درآمد. اینک که ازطرف آن سازمان روز 23 مارس 1962 بعنوان سالروز بجهانیان اعلام گردیده است نشریه ماهانه هواشناسی ایران نیز شماره مخصوصی انتشار میدهد که ازنظر هموطنان میگذرد. امروز موفقیت های شایان توجه هوا شناسی ...

لیلا بردبار, ,

I am a community midwife and working in a health sector in south of England. My work scope is very wide and includes different types of parents with different specifications. Many of them are young and primipara. I am working as community midwife for ten month. After start of my work, I gained complete knowledge for giving enough information about preconception cares to mothers. Many of clients...

یکی از زیباترین گونه­های صور خیال در یک اثر، تأثیری­ست که ذهن شاعر یا نویسنده در اشیا و در عناصر بی­جان طبیعت می‌گذارد و با نیروی تخیل خویش به آنها حرکت و جنبش می‌بخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچۀ چشم او به طبیعت و اشیا می‌نگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات می‌شود. زندگی بخشیدن به اشیا، پدیده‌های طبیعت و مفاهیم انتزاعی را «آنیمیسم» می‌گویند که از طریق اعطای ویژگی‌های فیزیک...

ژورنال: منظر 2019

دورترها، کبوتربازی یا کفتربازی سنت رایجی در شهرهای ایران بود که تاریخ حوادث قرن چهارم نیز از آن یاد کرده و شرح منع کبوتر بازی و تخریب کبوترخانه‌ها توسط مقتدی عباسی (قرن پنجم) را در کتاب‌های تاریخی آورده است. دقت در سنت کبوتر بازی و قوانین پیچیدۀ آن، حاکی از عمر طولانی آن است. این که سنت کبوتر بازی که به آن عشقبازی نیز گفته شده و فرهنگ درونی کبوتر بازان از آداب و روابط پیچیده‌ای برخوردار ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید