نتایج جستجو برای توزیع درآمد

تعداد نتایج: 60222  

یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و سهم بزرگی از افراد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، چرا که دوران س...

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد»؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می‌پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل‌کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته‌اند. در این مطالعه هفت عا...

غفاری, هادی,

طرح مسأل ه: در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت مکلف شده است که با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مشخصی در جهت تحقق توزیع عادلان هتر درآمد بکوش د. وضعیت توزیع درآمد در استان مرکزی 1376 به عنوان هدف اصلی مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. - در دوره 81 روش: روش مطالعه در این مقاله بررسی تطبیقی درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سطح استان و کشور و تعیین شکاف شهر...

اقتصاددانان علاقمند به اندازه‌گیری نحوه توزیع درآمد و ثروت جوامع هستند. این علاقه ناشی از تأثیر نحوه توزیع درآمد بر مقولات مختلف اقتصادی است. محققان در حوزه توزیع درآمد موافقند میانگین درآمد بالاتر رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد، در حالی‌که نابرابری بالاتر موجب کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. سؤال این است که چگونه نابرابری را اندازه‌گیری کنیم؟ در این مقاله ضمن معرفی منحنی‌ها و شاخص‌های نابرابری از جمل...

غفاری, هادی,

طرح مسأل ه: در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت مکلف شده است که با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مشخصی در جهت تحقق توزیع عادلان هتر درآمد بکوش د. وضعیت توزیع درآمد در استان مرکزی 1376 به عنوان هدف اصلی مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. - در دوره 81 روش: روش مطالعه در این مقاله بررسی تطبیقی درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سطح استان و کشور و تعیین شکاف شهر...

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2018

چکیده هدف این مقاله بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان‌های ایران در دوره زمانی 1393- 1375 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی هر یک از استان‌ها نسبت به متوسط ضریب جینی کشوراست. نتایج نشان داد همگرایی و یا عدم همگرایی ضریب جینی از استانی به استان دیگر متفاوت بوده و در بیش از نصف استان‌ها همگرایی به سمت متوسط مشاهده نمی‌شود. از میان استان‌های همگرا، ضریب ...

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه‌های آن ‌است. توزیع درآمد در هر جامعه‌ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ‌ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می‌شود؛ اما علاوه بر این‌ها می‌توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلن...

اکبر نفری,

نظریه توزیع نئوکلاسیک، که بر اساس نظریه بهره وری نهایی استوار است، فرض می کند توزیع درآمد بین دریافت کنندگان سود و دریافت کنندگان دستمزد به نحو مطلوبی انجام می گیرد و بر اساس این فرض است که نظام قیمت ها را به مثابه یک ساز و کار تخصیص منابع که اثری بر توزیع درآمد ندارد مورد بررسی قرار می دهد و این مهم را قبول شده می پندارد که گویا می توان با کمک «شزط تولید کننده» توضیح جامع و هماهنگی درباره سطح ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید