نتایج جستجو برای تکلیف معنا محور

تعداد نتایج: 34571  

این پژوهش به‌مقایسة تاثیر آموزش صورت‌محور با ترجمه، آموزش صورت‌محور بدون ترجمه و آموزش معنا‌محور بر یادگیری واژگان زبان دوم می‌پردازد. در این پژوهش 79 دانش‌آموز پسر دبیرستانی از شهرستان قوچان، که بطور تصادفی انتخاب شدند در سه گروه آموزشی شرکت کردند. در انجام پژوهش، در 10 جلسه، به‌هر یک از گروه‌های آموزشی، به‌شکل متفاوتی واژگان مشترکی از زبان انگلیسی آموزش داده شد. روند آموزش در هر گروه شامل انج...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2011

انتخاب مواد درسی مناسب که بر مبنای اصول آموزشی تهیه و تدوین شده باشد، از مهمترین نکات در آموزش زبان است. این نکته بیش از آنکه مربوط به روش تدریس باشد، اهمیت برنامه درسی را نمایان می‌سازد. اگرچه توجه مدرسان زبان عمدتاً متوجه روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس اهمیت دارد (اگر نگوییم مهمتر از رو...

اعتمادی چهارده, نیلوفر, بخشی پور, عباس, کریم پور وظیفه خورانی, علیرضا, کمالی قاسم آبادی, حسین,

Objectives The present study examined the effects of reward-driven task on improving the affective levels in individuals with depressive symptoms. Methods The present study is an experiment study with pretest- posttest and follow-up with control group. The community of this research was the students in Tabriz University in 2016-2017 semester. The sample size was 40 students which had visited t...

ژورنال: آموزش و ارزشیابی 2009

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نق...

اعتمادی, دکتر احمد, شفیع آبادی, دکتر عبدا... , نصراصفهانی, نرگس ,

  زمینه: صمیمیت در روابط زناشویی، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم­سازی شده است که بر پایه پذیرش، رضایت خاطر و عشق شکل می­گیرد و این عشق مسیری به سمت زندگی پُرمعناست.   هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 24 نفر از زنانی انجام شد که به یکی از خانه­های سلامت منطقه 7 شهر تهران مراجعه و به طور دا...

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش معنامحور بر عملکرد خانواده زنان متاهل انجام گرفت. روش: روش این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 24 نفر از زنانی بودند که در سال 1390 به یکی از خانه های سلامت منطقه 7 شهرداری تهران به نام "خانه مدیران" مراجعه کرده بودندکه به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد کلی ...

ژورنال: :نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 0

0

ژورنال: :متن پژوهی ادبی 0
رضامراد صحرائی, هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبادی,

انتخاب مواد درسی مناسب که بر مبنای اصول آموزشی تهیه و تدوین شده باشد، از مهمترین نکات در آموزش زبان است. این نکته بیش از آنکه مربوط به روش تدریس باشد، اهمیت برنامه درسی را نمایان می سازد. اگرچه توجه مدرسان زبان عمدتاً متوجه روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس اهمیت دارد (اگر نگوییم مهمتر از رو...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
نرگس نصراصفهانی, n. nasr isfshsni corresponding addres..., a. etemadi دکتر عبدا... شفیع آبادی, aa. shafie abadi,

زمینه: صمیمیت در روابط زناشویی، به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم­سازی شده است که بر پایه پذیرش، رضایت خاطر و عشق شکل می­گیرد و این عشق مسیری به سمت زندگی پُرمعناست.   هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین تأثیر آموزش معنا- محور بر صمیمیت زناشویی زنان انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی 24 نفر از زنانی انجام شد که به یکی از خانه­های سلامت منطقه 7 شهر تهران مراجعه و به طور داوط...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید